Allmänna köpvillkor för material och komponenter

I följande punkter fastställer vi det bindande ramverket för aspekter som rör beställning från leverantörer, såsom leveransvillkor och betalningsprocesser. Även ansvarsfrågor behandlas här.

Allmänt

 1. Dessa villkor reglerar alla leveranser av material och komponenter till GF Piping Systems tillverkningsanläggningar i Europa.
 2. Genom att acceptera vår order eller genom att leverera de beställda varorna bedöms leverantören ha godkänt föreliggande villkor.
 3. Endast order i spårbar form (i skrift, via telefax, E-post) är bindande. Muntliga order eller order via telefon samt ändringar och tillägg till vår order är endast bindande om det bekräftas av oss i spårbar form. Villkor som står i strid med våra allmänna köpvillkor och ytterligare villkor, inklusive reservationer när det gäller pris eller växelkurser samt, i synnerhet, avvikande allmänna försäljningsvillkor och leveransvillkor från leverantören är endast giltiga om de har godkänts av oss i spårbar form.
 4. Leverantören ombeds att omedelbart skicka tillbaka sin orderbekräftelse och att meddela det exakta leveransdatumet.
 5. Överlåtelse av ordern i sin helhet till tredje parter kräver vårt föregående godkännande i spårbar form.
 6. Leverantören är ansvarig för alla kostnader uppstår för oss som en följd av att denna misslyckas med att följa våra instruktioner eller på grund av felaktiga eller inte giltigt godkända leveranser.
 7. Dessa allmänna köpvillkor gäller på samma sätt för framtida beställningar.
 8. Det är förbjudet för våra anställda att ta emot gåvor, provisioner eller annan typ av kompensation av vilket slag det vara månde.

Priser och transportkostnader

 1. Om inte något annat avtalas anses priserna vara fasta.
 2. Om order inte uppvisar något pris eller endast en indikation om ett pris förbehåller vi oss rätten att godkänna priset när vi har mottagit orderbekräftelsen.
 3. Om inte något annat avtalas måste godset levereras DDP (Incoterms 2010) till den destination som anges i köpordern.

Faktura och betalning

 1. Fakturor ska presenteras omedelbart efter avsändningen av godset till den adress som anges på ordern.
 2. Leverantören får inte kräva att betalningen görs på villkor att dennes skyldigheter uppfylls innan dessa skyldigheter uppfylls om det beror på våra handlingar eller underlåtelser att dessa skyldigheter inte utförs.

Leverans

 1. Leveranser som ankommer utan nödvändiga transportdokument ska lagras på leverantörens bekostnad och risk tills dessa dokument levereras korrekt.
 2. Delleveranser och leveranser i förtid kräver vårt godkännande i förväg.
 3. Leveranser genom bud bedöms endast vara verkställda om detta bevisas med följesedlar som har kontrasignerats korrekt av oss. Leveranser ska göras till respektive avdelning i våra fabriker.
 4. Leveranstiden är viktig. Leveranstiden har uppfyllts när godset har anlänt till vår fabrik. Förutsebara fördröjningar som hindrar leverans i tid i sin helhet eller delvis ska meddelas omedelbart med specifikation av orsakerna och den uppskattade varaktigheten för fördröjningen. Ett sådant meddelande ska vara utan förfång för vår lagstadgade gottgörelse (t.ex. delvis eller totalt upphörande av ordern).
 5. Vid en fördröjning ska leverantören inte ursäktas av saknade dokument, maskinvara eller komponenter som ska levereras av oss om inte denne inte har begärt leverans av dem i tid. I så fall ska parterna ömsesidigt komma överens om en rimlig förlängning av leveransperioden.
 6. Risken för det beställda godset ligger på oss när godset har anlänt till mottagningsadressen eller, om ett mottagningstest har avtalats, när det nämnda testet har slutförts med lyckat resultat.

Förpackning

 1. Leverantören måste ordna med lämplig förpackning på sin egen bekostnad och ska vara ansvarig för godset om det skadas under transporten eller på grund av felaktig förpackning.
 2. Om vi väljer det ska leverantören kreditera oss med det pris som debiterats oss för förpackningsmaterialet som returnerats av oss utan kostnad eller också ska denne ordna med en relevant återbetalning.

Meddelande om defekter

 1. Utan att vara bundna av lagstadgade inspektionstider ska vi undersöka det levererade godset så snart som möjligt.
 2. Vi avstår inte från våra lagstadgade gottgörelser för felaktiga leveranser om vi gör betalningar eller utför tester före leveransen.

Garanti

 1. Leverantören garanterar att godset har de avtalade kvaliteterna, klarar det ändamål som anges enligt kontraktet och i allmänhet är fritt från defekter som försämrar dess värde eller lämplighet för den avtalade eller normala användningen.
 2. Godset måste uppfylla gällande lagar, bestämmelser och regler för förebyggande av olyckor som gäller i köparens land. Utöver detta garanterar leverantören att godset är fritt från all radioaktivitet.
 3. Vid defekter i det levererade godset har vi rätt till rimlig gottgörelse enligt lagtiftningen. Vi har dock endast rätt att upphäva kontraktet om leverantören inte har kunnat eller har varit ovillig att reparera defekten eller att byta den defekta produkten på sin bekostnad inom en rimlig period. Vid brådska eller om leverantören inte fullgör sin skyldighet att åtgärda defekten har vi rätt att få defekterna åtgärdade på leverantörens bekostnad.
 4. Leverantören ska gottgöra för kostnaderna för demontering av defekt gods som har blivit defekt på grund av defekt gods som levererats av leverantören liksom för kostnaderna för att återmontera gods eller produkter som är utan defekter.
 5. Om inget annat avtalas ska garantiperioden vara 30 månader efter mottagandet av godset i vår fabrik. I den mån parterna har kommit överens om att låta godset genomgå ett godkännandetest när det gäller funktionen inleds garantiperioden när godkännandeprotokolllet skrivs under.
 6. Anspråk som har meddelats korrekt under garantiperioden ska preskriberas 12 månader efter garantiperiodens
  utgång.
 7. Felaktigt gods eller delar av detta ska vara tillgängliga för oss fram till dess de byts ut eller tills kontraktet annulleras. efter bytet ställs det felaktiga godset till leverantörens förfogande i vår fabrik.
 8. Garantin för ersättningsgodset och reparationer ska vara densamma som avtalats för leveransen. Garantiperioden för utbytta delar ska börja på nytt. Detta ska gälla gälla lika för utbytta delar och komponenter.

Produktansvar, försäkring

 1. Leverantören ska hålla oss skadeslösa mot eventuella anspråk, skadestånd, förluster, ansvar, processer och utgifter som uppstår på grund av leverans av felaktigt gods eller felaktiga tjänster.
 2. Leverantören ska teckna och upprätthålla en produktansvarsförsäkring för täckning över hela världen på minst 5 miljoner euro per incident vid skada, sjukdom eller dödsfall och/eller skadestånd för egendom samt för täckning av minst 0,5 miljoner euro per fall och kalenderår för kostnaden för demontering och ominstallation. Begränsningarna av försäkringens täckning ska inte tolkas som begränsningar av leverantörens ansvar.

Verktyg, patent, ritningar etc.

 1. Alla data, ritningar, all utrustning, alla patent, verktyg, modeller etc. ställs till leverantörens förfogande av oss för att tillverkningen av godset ska förbli vår egendom och får inte användas för andra ändamål, kopieras eller avslöjas för tredje parter. Copyrights för dessa ska tillhöra oss. Alla dokument ska återlämnas utan kostnad så snart de inte längre behövs för att genomföra ordern. Om inga leveranser avtalas ska dokumenten lämnas tillbaka till oss på samma sätt
 2. Produkter som är tillverkade enligt våra ritningar, patent, konfidentiella data, våra verktyg eller kopior av dessa ska inte användas av leverantören för sin egen användning och de får inte heller erbjudas eller levereras till tredje parter. Detta ska gälla lika för utskrift av order.

Sekretess

 1. Leverantören ska behandla ordern och alla relaterade levererade leveranser konfidentiellt.

Industriell egendomsrätt

 1. Leverantören garanterar att det levererade godset och de levererade tjänsterna inte gör intrång på någon tredje parts rättigheter. Denne ska hålla oss skadeslösa för eventuella anspråk från en tredje part för detta.

Plats för utförande

 1. Platsen för utförandet för godset och tjänsterna ska vara den avtalade destinationsplatsen. Platsen för utförande av betalningen ska vara det registrerade kontoret för det affärsområde som har lagt ordern.

Jurisdiktion och tillämplig lagstiftning

 1. Jurisdiktionsplats för eventuella tvister ska vara det av våra kontor som har placerat ordern. Vi ska dock ha rätt att inleda rättsliga åtgärder i valfri annan behörig domstol.
 2. Vid tvister ska alla leveranser vara föremål för de oberoende lagar som gäller på köparens verksamhetsplats med undantag avmotstridiga lagar, bestämmelser, leveranser från utlandet utöver Lagen om internationella köp från FN från 11.4.1980.

8/2011