Malzemeler ve Bileşenler için Genel Satın Alma Koşulları

Aşağıdaki noktalarda, teslimat koşulları ve ödeme süreçleri gibi tedarikçilerden siparişle ilgili hususlar için bağlayıcı çerçeve oluşturuyoruz. Sorumluluk sorunları da burada belirtilmiştir.

Genel

 1. Bu Koşullar, Avrupa'daki GF Piping Systems üretim tesislerine yapılan tüm malzeme ve bileşen tedarikini kapsar.
 2. Tedarikçi, siparişimizi kabul etmekle veya sipariş edilen malları tedarik etmekle mevcut şartları kabul etmiş sayılır.
 3. Yalnızca izlenebilir formdaki siparişler (yazılı olarak, Telefax, E-Posta ile) bağlayıcıdır. Sözlü siparişler veya telefonla verilen siparişler ve ayrıca siparişimizdeki değişiklikler ve eklemeler, yalnızca tarafımızca izlenebilir biçimde onaylandığı takdirde bağlayıcı olacaktır. Genel Satın Alma Koşullarımıza ve fiyat veya döviz kurlarına ilişkin rezervasyonlar dahil olmak üzere ek şartlara ve özellikle Tedarikçinin Genel Satış ve Teslimat Koşullarına göre farklılık gösteren şartlar, yalnızca tarafımızca izlenebilir biçimde kabul edilmesi halinde geçerli olacaktır.
 4. Tedarikçiden sipariş onayını derhal göndermesi ve kesin teslimat tarihini bildirmesi rica edilir.
 5. Siparişin tamamının üçüncü şahıslara devredilmesi için izlenebilir biçimde önceden onayımızın alınması gerekecektir.
 6. Tedarikçi, talimatlarımıza uymamasından veya hatalı veya geçerli bir şekilde mutabık kalınmamış teslimatlardan dolayı maruz kaldığımız tüm masraflardan sorumlu olacaktır.
 7. Bu Genel Satın Alma Koşulları, gelecekteki siparişler için de aynı şekilde geçerli olacaktır.
 8. Çalışanlarımızın hediye, komisyon veya her türlü diğer tazminatı kabul etmesi yasaktır.

Fiyatlar ve Nakliye Maliyetleri

 1. Aksi kararlaştırılmadıkça fiyatlar sabit kabul edilir.
 2. Fiyat gösterilmeyen veya sadece gösterge niteliğinde bir fiyat gösterilmeyen siparişlerde, sipariş onayının alınmasını takiben fiyatı onaylama hakkımız saklıdır.
 3. Aksi kararlaştırılmadıkça, mallar, satın alma emrinde belirtilen varış yerine DDP (Incoterms 2010) gönderilmelidir.

Fatura ve Ödeme

 1. Faturalar, malların siparişte belirtilen adrese gönderilmesinden hemen sonra gönderilecektir.
 2. Tedarikçi, yükümlülüklerini yerine getirmesi karşılığında hakkı olan hiçbir ödemeyi, bizim eylemlerimizden veya ihmallerimizden kaynaklanmadıkça, söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmeden önce talep edemez.

Teslimat

 1. Gerekli taşıma belgeleri olmadan gelen teslimatlar, söz konusu belgeler uygun şekilde sağlanıncaya kadar, masrafları ve riskleri Tedarikçiye ait olacak şekilde depolanacaktır.
 2. Öncesinde onayımız alınmadan kısmi gönderiler ve erken teslimatlar yapılamaz.
 3. Kuryeler tarafından yapılan teslimatlar, yalnızca tarafımızca uygun şekilde imzalanmış teslimat belgeleri ile kanıtlanırsa geçerli sayılır. Teslimatlar, tesisimizin ilgili departmanlarına yapılacaktır.
 4. Teslimat zamanı çok önemli olacaktır. Teslimat zamanı, malların tesisimize ulaştığı zamandır. Tamamen veya kısmen zamanında teslimatı engelleyen öngörülebilir gecikmeler, gecikmenin nedenleri ve tahmini süresi belirtilerek derhal bildirilecektir. Bu tür bir bildirim, yasal çözüm yollarımıza halel getirmez (örneğin, siparişin kısmen veya tamamen feshi veya iptali).
 5. Gecikme durumunda Tedarikçi, tedarik işlemi zamanında talep etmedikçe, tarafımızdan temin edilecek eksik belgeler, donanım veya bileşenler nedeniyle mazur görülemez. Böyle bir durumda, taraflar teslimat süresinin makul bir süre uzatılması konusunda karşılıklı olarak anlaşacaklardır.
 6. Sipariş edilen mallardaki risk, teslimat noktasına getirildikleri yere varışlarında veya bir kabul testi kararlaştırıldıysa, söz konusu testin başarıyla tamamlanmasının ardından tarafımıza geçecektir.

Paketleme

 1. Tedarikçi, masrafları kendisine ait olmak üzere uygun paketleme için düzenleme yapmalıdır ve hatalı paketleme nedeniyle malların nakliye sırasında hasar görmesi durumunda sorumlu olacaktır.
 2. Bizim seçimimize göre Tedarikçi, tarafımızdan ücretsiz olarak iade edilen paketleme malzemesi için alınan fiyatı bize ödeyecek veya buna uygun bir geri ödeme yapacaktır.

Kusur Bildirimi

 1. Yasal denetim sürelerine bağlı kalmaksızın, tedarik edilen malları en kısa sürede inceleyeceğiz.
 2. Ödemeler yaparak veya sevkiyat öncesi testler yaparak, hatalı teslimatlar için yasal çözümlerimizden feragat etmeyiz.

Garanti

 1. Tedarikçi, malların üzerinde mutabık kalınan niteliklere sahip olduğunu, sözleşme kapsamındaki amaca uygun olduğunu ve genellikle değerine veya üzerinde anlaşılan veya normal kullanıma uygunluğuna zarar veren kusurlar içermediğini olduğunu garanti eder.
 2. Mallar, Alıcının ülkesinde yürürlükte olan tüm geçerli yasalara, düzenlemelere ve kaza önleme kurallarına uygun olmalıdır. Buna ek olarak tedarikçi, malların herhangi bir radyoaktivite içermediğini garanti eder.
 3. Tedarik edilen mallarda kusur olması durumunda, ilgili yasal çözümlerden yararlanma hakkına sahibiz. Ancak, Tedarikçinin makul bir süre içinde kusuru giderememesi veya bunu istememesi ya da masrafları kendisine ait olmak üzere kusurlu ürünü değiştirmemesi durumunda sözleşmeyi iptal etme hakkına sahibiz. Acil bir durumda veya Tedarikçi kusuru giderme yükümlülüğünü yerine getirmiyorsa, masrafları Tedarikçiye ait olmak üzere kusurların giderilmesini sağlama hakkına sahibiz.
 4. Tedarikçi, kusurlu malların veya Tedarikçi tarafından tedarik edilen kusurlu malların bir sonucu olarak kusurlu hale gelen ürünlerin sökülme masraflarının yanı sıra malların veya ürünlerin hatasız olarak yeniden takılmasının masraflarını karşılayacaktır.
 5. Aksi kararlaştırılmadıkça garanti süresi, malların tesisimize teslim edilmesini takiben 30 ay olacaktır. Malların tesisimizde fonksiyonel bir kabul testine tabi tutulması konusunda tarafların mutabık kalması durumunda, garanti süresi, kabul protokolünün imzalanmasıyla başlayacaktır.
 6. Garanti süresi içinde usulüne uygun olarak bildirilen kusur talepleri, garanti süresinin sona ermesinden 12 ay sonra zaman
  aşımına uğrayacaktır.
 7. Kusurlu mallar veya bunların parçaları, sözleşmenin değiştirilmesine veya iptaline kadar hizmetimizde kalacaktır. Değiştirildikten sonra, kusurlu mallar tesisimizde Tedarikçinin hizmetine sunulur.
 8. Değiştirme ve onarım garantisi, orijinal teslimat için kararlaştırılanla aynı olacaktır; değiştirilen parçaların garanti süresi yeniden başlayacaktır. Bu, değiştirilen parçalar ve bileşenler için de aynı şekilde geçerli olacaktır.

Ürün Sorumluluğu, Sigorta

 1. Tedarikçi, kusurlu mal veya hizmetlerin tedarikinden kaynaklanan her türlü talep, hasar, kayıp, yükümlülük, dava ve masraflara karşı bizi tazmin edecektir.
 2. Tedarikçi, yaralanma, hastalık veya ölüm ve/veya mülkün zarar görmesi durumunda olay başına en az 5 Milyon Euro tutarında bir dünya çapında teminat sağlayan ve sökme ve yeniden kurma maliyetleri için vaka ve takvim yılı başına en az 0,5 Milyon Euro teminat sağlayan ürün sorumluluk sigortası yaptıracak ve bunu sürdürecektir. Sigorta teminatının sınırlamaları, Tedarikçinin sorumluluğunun sınırlamaları olarak yorumlanmayacaktır.

Araçlar, Patentler, Çizimler vb.

 1. Tarafımızca malların imalatı için Tedarikçinin kullanımına sunulan tüm veriler, çizimler, ekipman, patentler, araçlar, modeller vb. bizim mülkiyetimizde kalacaktır ve başka amaçlar için kullanılamaz, kopyalanamaz veya üçüncü şahıslara ifşa edilemez. Buradaki telif hakları bize ait olarak kalacaktır. Tüm belgeler, siparişin yerine getirilmesi için artık ihtiyaç duyulmadığında ücretsiz olarak iade edilecektir. Herhangi bir teslimat için mutabık kalınmazsa, belgeler bize aynı şekilde iade edilecektir.
 2. Çizimlerimize, patentlerimize, gizli verilerimize, araçlarımıza veya bunların kopyalarına göre üretilen ürünler Tedarikçi tarafından kendi kullanımı için kullanılmayacağı gibi üçüncü şahıslara teklif veya teslim edilemez. Bu aynı şekilde baskı siparişleri için de geçerli olacaktır.

Gizlilik

 1. Tedarikçi, siparişi ve ilgili tüm teslimatları gizli tutacaktır.

Endüstriyel Mülkiyet Hakları

 1. Tedarikçi, tedarik edilen mal ve hizmetlerin üçüncü şahısların mülkiyet haklarını ihlal etmediğini garanti eder. Bununla ilgili üçüncü şahısların hak iddiaları için bizi tazmin edecektir.

Performans Yeri

 1. Mallar ve hizmetler için Performans Yeri, mutabık kalınan varış yeri olacaktır. Ödeme için Performans Yeri, siparişi veren iş biriminin kayıtlı ofisi olacaktır.

Yargı alanı ve yürürlükteki Hukuk

 1. Herhangi bir farklılık için münhasır yargı yeri, emri veren ofisimizin bulunduğu yer olacaktır. Bununla birlikte, başka herhangi bir yetkili mahkemede dava açma hakkına sahibiz.
 2. Anlaşmazlık durumunda, tüm tedarik işlemleri, 11.4.1980 tarihli Malların Uluslararası Satışına İlişkin BM Sözleşmesine ek olarak, herhangi bir kanuni ihtilaf hükümleri, yurt dışından yapılan teslimatlar hariç olmak üzere, Alıcının işyerinde yürürlükte olan maddi kanunlara tabi olacaktır.

8/2011