Hållbarhet

GF Piping Systems har åtagit sig att möjliggöra säker och hållbar transport av vatten, gas och kemikalier. Endast genom att ta hänsyn till behoven hos alla nyckelintressenter kan företaget, planeten och samhället i stort frodas på lång sikt. Läs mer om vårt bidrag till hållbar utveckling nedan.

Hållbarhetsstrategi

Vårt hållbarhetsramverk 2025 består av tre fokusområden med långsiktiga ambitioner och mål som täcker ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. De inkluderar ett vetenskapsbaserat mål (SBT) för att minska CO₂e-utsläppen med 21 % till 2025. Ramverket är helt integrerat i GF strategy 2025.

Product
portfolio

Innovate products and solutions for a sustainable lifecycle

Product portfolio

70% of sales with social or environmental benefits

Innovation

100% of innovations in products and solutions deliver sustainability improvements
Good Health and Well-being
Clean Water and Sanitation
Affordable and Clean Energy
Industry, Innovation and Infrastructure
Sustainable Cities and Communities
Climate Action

Climate
& resources

Decouple resource consumption from growth

SBT CO2e emissions

Reduce absolute scope 1 and 2 CO2e emissions by 30% by 2026

Reduce scope 3 CO2e emissions by 34.6% per tonne of processed material and use of sold products by 2030

Water

Reduce water intensity by 20% in high-stress areas

Waste

Reduce waste intensity by 20% sent to landfill or incineration

Supply chain

Perform sustainability assessments for 80% of procurement spend
Clean Water and Sanitation
Affordable and Clean Energy
Responsible Consumption and Production
Climate Action
Partnerships for the Goals

People
& well-being

Pursue a diverse, engaging and safe work place

Diversity and inclusion

25% of newly appointed managers are women

Employee engagement

At least 80% recommend GF as an employer of choice

Health and safety

Reduce accident rate by 30%
Quality Education
Gender Equality
Clean Water and Sanitation
Decent Work & Economic Growth


GF, Thema Easy Flow, Wasserwerk Birkenfeld, 26.08.21. Foto: Andreas Reeg Photography, mail@andreasreeg.com, www.andreasreeg.com, phone +49 171 544 92 47.

Innovationer

Hållbar innovation

Under hela innovationsprocessen använder GF Piping Systems en hållbarhetsbedömning för att utvärdera och kontinuerligt förbättra hållbarhetsprofilen för alla projekt.

Detta inkluderar att bedöma deras potential för den cirkulära ekonomin. Dessutom utvärderar vi nya, mer cirkulära affärsmodeller och driver redan en pool av hyrmaskiner och verktyg tillgängliga för våra kunder.

Certifieringar

Flera av våra produkter hjälper kunder att uppfylla krav på byggstandarder och certifieringar som LEED, BREEAM, DGNB och Minergie.

Bedömning av produkters inverkan

GF Piping Systems beräknar och stödjer beräkningen av livscykelbedömningar (LCA) och miljöproduktdeklarationer (EPDs) för att bedöma miljöpåverkan av produkter och lösningar under deras livscykel. Hitta studierna här.

Fokusprodukter

Kolla in några av våra produkthöjdpunkter:

Ta reda på mer om hur vi tacklar hållbarhetsutmaningar för livet här.

finger pointing

Inköp

Växt-baserade material

Vi har lanserat våra första produkter med upp till 20 % växtbaserad PVC från tallolja, en avfallsprodukt från pappersindustrin. Ytterligare produkter och material kommer att följa.

Läs mer om våra mer miljövänliga PVC-produkter här.

Konfliktmineraler

Utvinning av vissa råvaror, särskilt tantal, tenn, volfram och guld, så kallade konfliktmineraler, innebär potentiella sociala och miljömässiga risker. Av denna anledning följer GF Piping Systems rekommendationerna från Responsible Minerals Initiative (RMI). Genom att regelbundet avslöja transparent information om vår mineralförsörjningskedja och uppmuntra våra leverantörer att göra detsamma, främjar vi ansvarsfull mineralförsörjning globalt.

Samarbete i försörjningskedjan

GF Piping Systems använder leverantörers hållbarhetsbedömningar och, där det är nödvändigt, korrigerande handlingsplaner för att minska CO₂-fotavtrycket och öka medvetenheten om ansvar i leveranskedjan. Där ingen förändring är möjlig, letar GF Piping Systems efter alternativa leverantörer.

EcoVadis

EcoVadis är ett ledande hållbarhetsbetyg som bedömer företag inom områdena miljö, etik, arbete & mänskliga rättigheter samt hållbar upphandling. GF Piping Systems konsulterar betyg från sina leverantörer och utför själva bedömningen för att stödja intressenter i att göra välgrundade val.

GF Piping Systems, Epe, The Netherlands

Verksamhet

Ledningssystem

GF Piping Systems verksamhet är certifierad enligt ISO 9001, 14001 och 45001 ledningssystem. Dessutom är ett urval av anläggningar certifierade enligt ISO 50001.

Science-based target

Utvecklat med SBTi-kriterier och rekommendationer, kommer GF:s scope 1 och 2 mål att dra nytta av den senaste klimatvetenskapen för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C. Även om scope 3-utsläppen är indirekta till GF:s verksamhet kommer bolaget att sätta ett intensitetsmål i samarbete med leverantörer och kunder.

Förnyelsebar energi

Elektricitet utgör cirka 50 % av den totala energiförbrukningen hos GF Piping Systems och är därmed en viktig hävstång för att minska operativa växthusgasutsläpp. Vi köper certifierad förnybar el och producerar vår egen förnybara el. År 2021 kom omkring 20 % av den totala el vi förbrukade från förnybara källor. Vi kommer att kontinuerligt öka denna andel i framtiden.

Återvinning

Där det är tekniskt och ekonomiskt genomförbart återvinner GF Piping Systems produktionsskrot och avfall. Där kvalitets- och regulatoriska standarder tillåter, blandar vi skrot med nya råvaror för att maximera resurseffektiviteten och fånga materialvärdet. Sammantaget återvinns mer än hälften av det avfall vi genererar.

Operation Clean Sweep

GF Piping Systems är medlem Operation Clean Sweep. Genom att gå med i initiativet strävar vi efter att uppnå noll förlust av plastpellets genom att dela och implementera bästa praxis i hela vår verksamhet.

Hälsa och säkerhet

Hos GF Piping Systems är säkerheten en prioritet. Som en del av GF Sustainability Framework 2025 har vi åtagit oss att minska olycksfrekvensen med 30 %. Vi kommer att uppnå detta mål genom att implementera ackrediterade säkerhetsstandarder och ledningssystem, samt genomföra säkerhetsutbildningar och kampanjer. Vi kommer också att genomföra interna och externa säkerhetsrevisioner, noggrann olycksrapportering och dela bästa praxis mellan produktionsplatser.

Logistics

Logistik

Transporter

Vi samarbetar med transportörer för att optimera transportrutter och leveransfrekvens. För att hantera transporter av våra färdiga produkter spårar vi tonnage, avstånd och transportsätt. Vi siktar på att ersätta koldioxidintensiva transporter med alternativ med lägre utsläpp och arbetar på ett mål för att minska koldioxidutsläppen för våra utgående transporter.

Emballage

Genom hela GF Piping Systems organisation har olika initiativ genomförts och fortsätter att pågå för att minska miljöpåverkan från förpackningar och öka användarvänligheten för kunderna.

Videoserie - "Everything is connected"

Mer information


Hands protecting globe of green tree on tropical nature summer background, Ecology and Environment concept Hands protecting globe of green tree on tropical nature summer background, Ecology and Environment concept, Hands protecting globe of green tree on tropical nature summer b

LCAs och EPDs för produkterna

Livscykelanalyser (LCA) är ett vetenskapsbaserat verktyg som används för att utvärdera en produkts miljöprestanda över hela livscykeln. LCA:er fungerar som grund för miljöproduktdeklarationer (EPDs). EPD:er är tredjepartsverifierade uttalanden som ger information om en produkts eller systems miljöprestanda.

Hållbarhet på GF

GF är ett globalt verksamt och diversifierat industriföretag. Det följer till fullo alla relevanta lagar och förordningar i jurisdiktionerna för dess verksamhet och upprätthåller alla relevanta internationella standarder.

GF Sustainability Report 2022

The comprehensive GF sustainability report highlights the three focus areas defined in GF's Sustainability Framework 2025: product portfolio, climate and resources, as well as people and well-being.  

Georg Fischer AB, Stockholm

Liljeholmsstranden 5

11743 Stockholm

Sverige

GF logo on the headquarters building