Ogólne warunki zakupu materiałów i komponentów

W poniższych punktach przedstawiamy obowiązujące ramy dla aspektów związanych z zamawianiem u dostawców, takich jak warunki dostawy i procesy płatności. W tym miejscu omówione są także kwestie odpowiedzialności.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich materiałów i komponentów dostarczanych do zakładów produkcyjnych GF Piping Systems w Europie.
 2. Akceptacja zamówienia lub dostarczenie zamówionych towary przez Dostawcę jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody niniejsze Warunki.
 3. Za wiążące uznaje się wyłącznie zamówienia w postaci pisemnej (przesłane pocztą, telefaksem lub e-mailem). Zamówienia składane ustnie lub telefonicznie, jak również zmiany i uzupełnienia zamówienia są wiążące jedynie, jeżeli zostały przez nas potwierdzone w postaci pisemnej. Warunki odmienne od naszych Ogólnych warunków zakupu oraz warunki uzupełniające, w tym zastrzeżenia dotyczące cen lub kursów wymiany, jak również warunki odbiegające od Ogólnych warunków sprzedaży i dostaw Dostawcy są uznawane wyłącznie, jeśli zostaną przez nas zaakceptowane w postaci pisemnej.
 4. Dostawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać potwierdzenie zamówienia i powiadomić o planowanej dacie dostawy.
 5. Przekazanie całości zamówienia na rzecz podmiotu trzeciego jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu naszej uprzedniej zgody w postaci pisemnej.
 6. Dostawca zobowiązuje się pokryć wszystkie koszty, jakie poniesiemy w wyniku niestosowania się przez Dostawcę do naszych instrukcji oraz w wyniku nieprawidłowości w dostawie bądź nieporozumień przy jej ustalaniu.
 7. Niniejsze warunki zakupu mają zastosowanie do wszystkich przyszłych zamówień.
 8. Naszym pracownikom nie wolno przyjmować prezentów, prowizji ani innych rekompensat w jakiejkolwiek postaci.

Ceny i koszty transportu

 1. O ile nie uzgodniono inaczej, ceny uznaje się za stałe.
 2. W przypadku zamówień bez podanych cen lub zawierających tylko ceny orientacyjne zastrzegamy sobie prawo do zatwierdzenia cen po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia.
 3. O ile nie zostanie uzgodnione inaczej, towary powinny zostać dostarczone DDP (Incoterms 2010) do punktu docelowego wskazanego na zamówieniu.

Faktury i płatności

 1. Dostawca ma obowiązek wystawić fakturę niezwłocznie po wysłaniu towarów na adres wskazany w zamówieniu.
 2. Dostawca nie może żądać zapłaty uzależnionej od wypełnienia swoich zobowiązań przed wywiązaniem się z tych zobowiązań, chyba że taki brak wywiązania jest spowodowany naszymi działaniami lub zaniechaniami.

Dostawa

 1. Towary dostarczone bez wymaganej dokumentacji transportowej będą przechowywane na koszt i ryzyko Dostawcy do czasu dostarczenia brakujących dokumentów.
 2. Dostawa częściowa i dostawa przed ustalonym terminem są możliwe wyłącznie po uzyskaniu naszej wcześniejszej zgody.
 3. Dostawy kurierem będą uznawane za zrealizowane wyłącznie jeśli zostaną poświadczone przez nas podpisem złożonym na odpowiednich dokumentach dostawy. Dostawy należy realizować do odpowiednich oddziałów naszej firmy.
 4. Wszystkie dostawy muszą być terminowe. Za termin zrealizowania dostawy uznaje się datę dotarcia towarów do naszych zakładów. Przewidywane opóźnienia utrudniające terminową dostawę w całości lub w części muszą być niezwłocznie zgłaszane z podaniem przyczyn i szacowanego czasu trwania opóźnienia. Takie powiadomienie nie wyłącza jednak możliwości skorzystania przez nas z dostępnych środków prawnych (np. anulowania części lub całości zamówienia bądź rozwiązania umowy).
 5. W przypadku opóźnienia Dostawca nie może usprawiedliwiać się brakiem przekazania dokumentów, sprzętu lub komponentów z naszej strony, chyba że mimo złożenia wniosku o ich przekazanie z rozsądnym wyprzedzeniem dokumenty, sprzęt lub komponenty nie zostały mu przez nas dostarczone. W takich przypadkach obie strony wspólnie uzgodnią rozsądne przedłużenie terminu dostawy.
 6. Ryzyko związane z zamówionymi towarami przechodzi na nas w momencie dostarczenia towarów na miejsce realizacji lub, jeśli umowa obejmowała testy akceptacyjne, w momencie pomyślnego zakończenia tych testów.

Opakowanie

 1. Dostawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie opakowanie na swój koszt i ponosi wszelką odpowiedzialność za powstałe podczas transportu szkody spowodowane użyciem nieprawidłowego opakowania.
 2. Na nasze żądanie Dostawca wyda nam notę kredytową na kwotę pobraną za materiały opakowaniowe zwrócone przez nas bezpłatnie lub zapewni stosowny zwrot kosztów.

Powiadomienie o wadach

 1. Nie będąc związani ustawowymi terminami kontroli, zbadamy dostarczone towary w najbliższym możliwym terminie.
 2. Dokonanie przez nas płatności lub przeprowadzenie przez Dostawcę testów przed wysyłką nie oznacza jednak zrzeczenia się przez nas prawa do podjęcia działań prawnych w przypadku wadliwych dostaw.

Gwarancja

 1. Dostawca gwarantuje, że towary posiadają uzgodnione właściwości, nadają się do celu określonego w umowie i są wolne od wad wpływających na ich wartość lub przydatność do uzgodnionego lub normalnego użytkowania.
 2. Towary muszą być zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, regulacjami i zasadami BHP obowiązującymi w kraju Kupującego. Ponadto Dostawca gwarantuje, że towary nie są radioaktywne.
 3. W przypadku wykrycia wad w dostarczonych towarach mamy prawo do skorzystania z odpowiednich środków prawnych. Jednakże od umowy możemy odstąpić tylko wtedy, gdy Dostawca w rozsądnym terminie nie był w stanie lub nie chciał naprawić wady lub wymienić wadliwego produktu na swój koszt. W nagłych przypadkach lub jeśli Dostawca nie wywiąże się z obowiązku usunięcia wady mamy prawo do usunięcia wad na koszt Dostawcy.
 4. Dostawca zwróci koszty demontażu wadliwych towarów lub produktów, które stały się wadliwe w wyniku dostarczenia przez Dostawcę wadliwych towarów, a także koszty ponownej instalacji towarów lub produktów wolnych od wad.
 5. O ile nie uzgodniono inaczej, okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty dostarczenia towarów do naszego zakładu. Jeśli strony uzgodniły poddanie towaru funkcjonalnym testom akceptacyjnym, okres gwarancji rozpoczyna się wraz z podpisaniem protokołu odbioru.
 6. Roszczenia z tytułu wad, które zostały należycie zgłoszone w okresie gwarancyjnym, przedawniają się 12 miesięcy po upływie okresu gwarancji.

 7. Wadliwe towary lub ich części pozostają do naszej dyspozycji do momentu ich wymiany lub anulowania umowy. Po wymianie wadliwy towar pozostaje w naszych zakładach do dyspozycji Dostawcy.
 8. Gwarancja na wymienione i naprawione towary jest taka sama, jak uzgodniona na oryginalną dostawę; okres gwarancji na wymienione części jest liczony od nowa. Dotyczy to również wymienianych części i komponentów.

Odpowiedzialność za produkt i ubezpieczenie

 1. Dostawca zwolni nas z wszelkich roszczeń, szkód, strat, zobowiązań, pozwów i wydatków wynikających z dostawy wadliwych towarów lub usług.
 2. Dostawca wykupi i będzie utrzymywać zapewniające ogólnoświatową ochronę ubezpieczenie od odpowiedzialności za produkt, w wysokości co najmniej 5 mln EUR za zdarzenie w przypadku obrażeń, choroby lub śmierci i/lub uszkodzenia mienia, a także co najmniej 0,5 mln EUR na każde zdarzenie i rok kalendarzowy za koszty demontażu i ponownej instalacji. Ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej nie będą interpretowane jako ograniczenia odpowiedzialności Dostawcy.

Narzędzia, patenty, rysunki itd.

 1. Wszystkie dane, rysunki, wyposażenie, patenty, narzędzia, modele itp., które zostały przez nas udostępnione Dostawcy w celu wyprodukowania towarów, pozostają naszą własnością i nie mogą być wykorzystywane do innych celów, kopiowane ani ujawniane osobom trzecim. Prawa autorskie do nich pozostają naszą własnością. Dostawca zobowiązuje się zwrócić wszystkie dokumenty, gdy tylko przestaną być potrzebne do realizacji zamówienia. W przypadku braku uzgodnienia dostaw Dostawca zwróci nam przekazane dokumenty.
 2. Dostawca zobowiązuje się, że nie będzie wykorzystywać produktów wytworzonych zgodnie z naszymi rysunkami, patentami, poufnymi danymi, narzędziami lub ich kopiami na swój własny użytek ani nie będzie oferować ani dostarczać ich podmiotom trzecim. Dotyczy to również wydruków zamówień.

Poufność

 1. Dostawca zobowiązuje się traktować zamówienia i wszystkie związane z nimi dostawy jako poufne.

Prawa własności przemysłowej

 1. Dostawca gwarantuje, że dostarczone towary i usługi nie naruszają praw majątkowych podmiotów trzecich. Dostawca zwolni nas z wszelkich roszczeń podmiotów trzecich z tym związanych.

Miejsce wykonywania

 1. Miejscem wykonywania towarów i usług jest uzgodnione miejsce przeznaczenia. Miejscem wykonania płatności jest zarejestrowana siedziba jednostki biznesowej, która złożyła zamówienie.

Jurysdykcja i prawo właściwe

 1. Wyłącznym miejscem rozstrzygania wszelkich sporów jest biuro, które złożyło zamówienie. Mamy jednak prawo do wniesienia powództwa do innych właściwych sądów.
 2. W przypadku sporów wszystkie dostawy będą podlegać prawu materialnemu obowiązującemu w miejscu prowadzenia działalności przez Kupującego, z wyłączeniem postanowień kolizyjnych, oraz przepisów w zakresie dostaw z zagranicy, a także podlegać Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11.4.1980.

8/2011