Všeobecné nákupní podmínky materiálů a komponent

In the following points we establish the binding framework for aspects related to ordering from suppliers, such as delivery conditions and payment processes. Liability issues are also set out here.

Obecné

 1. Tyto podmínky stanovují veškeré způsoby dodávání materiálů a součástek výrobním provozům GF Piping Systems v Evropě.
 2. Vyjádřením souhlasu s objednávkou nebo dodáním objednaného zboží dodavatel souhlasí s předkládanými podmínkami.
 3. Závazné jsou pouze objednávky ve vysledovatelné podobě (písemně, faxem, e-mailem). Ústní objednávky nebo objednávky po telefonu včetně změn a dodatků objednávky jsou závazné pouze tehdy, pokud byly potvrzeny ve vysledovatelné podobě. Podmínky, které jsou v rozporu s našimi všeobecnými nákupními podmínkami a dalšími podmínkami, včetně výhrad k cenám nebo směnným kurzům, a především také s všeobecnými podmínkami prodeje a dodání zboží ze strany dodavatelů budou platné pouze tehdy, pokud je schválíme ve vysledovatelné podobě.
 4. Zdvořile žádáme dodavatele o to, aby nám obratem zaslali potvrzení o objednávce a informovali nás o přesném termínu dodání.
 5. Úplné postoupení objednávky třetím stranám je podmíněno naším předchozím souhlasem ve vysledovatelné podobě.
 6. Dodavatel je odpovědný za veškeré náklady vzniklé v důsledku nedodržování pokynů naší společnosti nebo z důvodu vadné nebo neodsouhlasené dodávky.
 7. Tyto všeobecné nákupní podmínky platí stejnou měrou pro objednávky v budoucnu.
 8. Naši zaměstnanci nesmí přijímat dárky, provize ani jakékoli jiné kompenzace.

Ceny a dopravní náklady

 1. Není-li stanoveno jinak, jsou ceny konečné.
 2. V případě objednávek, u kterých není cena uvedena nebo se jedná pouze o orientační cenu, si vyhrazujeme právo schválit cenu po přijetí potvrzení o objednávce.
 3. Není-li stanoveno jinak, musí být zboží dodáno do cíle uvedeného v objednávce jako S dodáním clo placeno (podmínky Incoterms 2010).

Fakturace a platba

 1. Faktury se zasílají bezprostředně po expedici zboží na adresu uvedenou v objednávce.
 2. Dodavateli není dovoleno nárokovat platby za plnění závazků ještě před splněním takových závazků, pokud by příčinou neplnění bylo naše jednání nebo opomenutí.

Dodání

 1. Zboží dodané bez požadovaných přepravních dokladů bude skladováno na náklady a riziko dodavatele do doby, než budou tyto požadované doklady řádně dodány.
 2. Dílčí zásilky a předběžné dodávky vyžadují náš předběžný souhlas.
 3. Dodávky ze strany doručovacích společností budou považovány za vyřízené pouze na základě námi spolupodepsaných dodacích listů. Zboží se doručuje příslušným oddělením našich závodů.
 4. Doba doručení je klíčová. Doba dodání je považována za splněnou, jakmile zboží dorazí do závodů. Předvídatelné prodlevy, které brání včasnému doručení celé dodávky nebo její části, by měly být neprodleně oznámeny a měly by být uvedeny důvody zpoždění a odhad zpoždění. Takové oznámení nebude mít vliv na opravné prostředky podle práva (např. částečné nebo celkové zrušení nebo odstoupení od objednávky).
 5. V případě prodlevy není dodavatel na základě chybějících dokladů, hardwaru nebo součástek oproštěn od plnění, pokud však zboží včas nedoručil. V takovém případě se musí strany vzájemně dohodnout na přiměřeném prodloužení dodací lhůty.
 6. Riziko objednaného zboží přechází na naši společnost při doručení do místa plnění nebo v případě sjednání přejímací zkoušky při úspěšném dokončení uvedené zkoušky.

Balení

 1. Dodavatel má povinnost zajistit na vlastní náklady vhodné balení a odpovídá za škody za zboží při přepravě z důvodu nesprávného zabalení.
 2. Na základě našeho uvážení nám dodavatel vrátí prostředky za obalový materiál, který bezplatně zašleme zpět, nebo nabídne případné vrácení peněz.

Oznámení vad

 1. Aniž bychom se řídili zákonnými kontrolnímu lhůtami mám právo na kontrolu dodaného zboží v co nejbližším termínu.
 2. Úhrada plateb nebo provádění zkoušek před expedicí nezakládá zákonné opravné prostředky v případě vadných dodávek.

Záruka

 1. Dodavatel ručí za to, že zboží bude mít požadovanou kvalitu, je vhodné k účelu uvedeném ve smlouvě a nevykazuje žádné vady, které by omezovaly jeho hodnotu nebo vhodnost ke sjednanému nebo běžnému způsobu používání.
 2. Zboží musí splňovat všechny platné zákony, nařízení a pravidla prevence úrazů v zemi kupujícího. Kromě toho ručí dodavatel za to, že zboží je prosté radioaktivity.
 3. V případě vad dodaného zboží máme nárok na případnou náhradu podle zákona. Nárok na odstoupení od smlouvy však máme jen v případě, že dodavatel v přiměřené lhůtě není schopen či ochoten vadu na vlastní náklady opravit nebo vadný výrobek vyměnit. V naléhavém případě nebo pokud dodavatel nenaplnil svoji povinnost vadu opravit, máme nárok na opravu vad na náklady dodavatele.
 4. Dodavatel je povinen uhradit náklady na demontáž vadného zboží nebo výrobků, které vykazují vady v důsledku vadného zboží dodaného dodavatelem, včetně nákladů na opětovnou montáž zboží nebo produktů prostých vad.
 5. Není-li sjednáno jinak, činí záruční doba 30 měsíců od převzetí zboží v závodě. V rozsahu sjednaném stranami ve věci přejímací zkoušky v závodě začíná záruční období podpisem přejímacího protokolu.
 6. Nároky z vad, které byly řádně oznámeny během záručního období, budou promlčeny po 12 měsících od skončení
  záručního období.
 7. Vadné zboží nebo jeho části budeme mít k dispozici až do jejich výměny nebo zrušení smlouvy. Po výměně bude vadné zboží k dispozici dodavateli v našem závodě.
 8. Na výměny a záruky se vztahuje stejná záruka, která byla sjednána za původní zboží; záruční doba za vyměněné díly začne běžet nanovo. Vztahuje se stejnou měrou na vyměněné díly a součásti.

Odpovědnost za produkt, pojištění

 1. Dodavatel zprošťuje naši společnost jakýchkoli nároků, náhrad škody, ztrát, závazků, soudních sporů a nákladů vyplývajících z dodání vadného zboží nebo služeb.
 2. Dodavatel musí uzavřít pojištění odpovědnosti za výrobek s pojistným krytím s platností po celém světě a ve výši min. 5 milionů EUR za každý jednotlivý případ zranění, onemocnění, úmrtí a/nebo poškození majetku, včetně pojistného krytí ve výši 0,5 milionů EUR za každý jednotlivý případ a kalendářní rok ve věci nákladů na demontáž a opětovnou montáž. Omezení pojištění není považováno za omezení odpovědnosti dodavatele.

Nástroje, patenty, výkresy atd.

 1. Veškerá data, výkresy, vybavení, patenty, nástroje, modely atd., které dodavateli poskytneme za účelem zhotovení zboží, zůstávají naším vlastnictvím a není dovoleno je využívat k jiným účelům, kopírovat nebo předávat třetím stranám. Autorská práva uvedená v těchto dokumentech zůstávají naším vlastnictvím. Veškeré dokumenty je nutné bezplatně vrátit, jakmile již nejsou pro realizaci objednávky potřebné. Pokud nebudou sjednány žádné dodávky, je nutné dokumenty rovněž vrátit.
 2. Výrobky zhotovené podle našich výkresů, patentů, důvěrných údajů, nástrojů nebo jejich kopií nesmí dodavatel využít pro vlastní účely, ani je nesmí nabízet či dodávat třetím stranám. Toto ustanovení platí stejnou měrou také pro tisk objednávek.

Mlčenlivost

 1. Dodavatel musí s objednávkou a všemi souvisejícími dodávkami nakládat jako s důvěrným materiálem.

Práva na průmyslové vlastnictví

 1. Dodavatel ručí za to, že dodané zboží a služby neporušují vlastnická práva třetích stran. Zprošťuje naši společnost jakýchkoli nároků vyplývajících z této záležitosti.

Místo plnění

 1. Místem plnění zboží a služeb je sjednané místo doručení. Místem plnění platby je sídlo obchodní jednotky, která objednávku zadala.

Soudní působnost a příslušné zákony

 1. Výhradním místem soudní příslušnosti je v případě odchylek pobočka naší společnosti, která objednávku zadala. Máme však právo zahajovat soudní spory u jakýchkoli kompetentních soudů.
 2. V případě sporů se budou veškeré dodávky řídit platným hmotným právem v sídle kupujícího, s výjimkou jakýchkoli kolizí zákonných ustanovení, dodávek ze zahraničí, a také Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11.4.1980.

8/2011