Generelle kjøpsbetingelser for materialer og komponenter

In the following points we establish the binding framework for aspects related to ordering from suppliers, such as delivery conditions and payment processes. Liability issues are also set out here.

Generelle

 1. Disse vilkårene regulerer all forsyning av materialer og komponenter til produksjonsanlegg for GF Piping Systems i Europa.
 2. Ved å godta vår bestilling eller ved å levere de bestilte varene, anses leverandøren å ha akseptert de aktuelle vilkårene
 3. Kun bestillinger i sporbar form (skriftlig, via telefax, e-post) er bindende. Muntlige bestillinger eller bestillinger via telefon samt endringer og tillegg til bestillingen vår er bare bindende hvis de er bekreftet av oss i sporbar form. Vilkår i strid med våre generelle kjøpsbetingelser og tilleggsvilkår, inkludert reservasjoner angående pris eller valutakurser, samt spesielt avvikende generelle salgs- og leveringsbetingelser for leverandøren, skal bare være gyldige hvis de godtas av oss i sporbar form.
 4. Leverandøren bes vennligst omgående å returnere ordrebekreftelsen og gi beskjed om den eksakte leveringsdatoen.
 5. Overdragelsen av ordren i sin helhet til tredjeparter krever vårt forutgående samtykke i sporbar form.
 6. Leverandøren er ansvarlig for alle kostnader som påløper for oss som følge av at våre instruksjoner ikke overholdes eller på grunn av feil eller ikke gyldig avtalt levering.
 7. Disse generelle kjøpsbetingelsene gjelder også for fremtidige ordre.
 8. Det er forbudt for våre ansatte å ta imot gaver, provisjoner eller andre kompensasjoner av noe slag.

Priser og transportkostnader

 1. Med mindre annet er avtalt, anses prisene som faste.
 2. I tilfelle bestillinger som ikke viser pris eller en indikativ pris, forbeholder vi oss retten til å godkjenne prisen etter mottak av ordrebekreftelsen.
 3. Med mindre annet er avtalt, må varene leveres DDP (Incoterms 2010) til destinasjonen som er oppgitt i innkjøpsordren.

Faktura og betaling

 1. Fakturaer skal sendes umiddelbart etter at varene er sendt til adressen angitt i bestillingen.
 2. Leverandøren kan ikke kreve at betalinger skal være betinget av oppfyllelsen av sine forpliktelser før oppfyllelsen av slike forpliktelser har funnet sted, med mindre manglende oppfyllelse skal være forårsaket av våre handlinger eller unnlatelser.

Levering

 1. Leveranser som ankommer uten nødvendige transportdokumenter skal lagres på leverandørens bekostning og risiko inntil slike dokumenter er levert på riktig måte.
 2. Delforsendelser og forhåndsleveranser krever vårt forutgående samtykke.
 3. Leveranser av budbringere anses bare å være utført hvis det fremgår av følgesedlene som er riktig motsignert av oss. Leveranser skal gjøres til de respektive avdelingene våre.
 4. Leveringstidspunktet skal være viktig. Leveringstidspunktet er oppfylt når varene har kommet til verkene våre. Forutsigbare forsinkelser som hindrer rettidig levering helt eller delvis skal straks rapporteres, med begrunnelse for og estimert forsinkelse. Slik melding skal ikke berøre våre juridiske rettsmidler (f.eks. delvis eller fullstendig oppsigelse eller oppheving av bestillingen).
 5. I tilfelle forsinkelse skal leverandøren ikke unnskyldes av manglende dokumenter, maskinvare eller komponenter som skal leveres av oss med mindre leverandøren har bedt om levering av dem i tide. I slike tilfelle skal partene gjensidig avtale en rimelig forlengelse av leveringsperioden.
 6. Risikoen for de bestilte varene overføres til oss ved ankomst til oppfyllelsesstedet, eller, hvis en godkjenningstest er avtalt, etter vellykket gjennomføring av nevnte test.

Emballasje

 1. Leverandøren må sørge for passende emballasje for egen regning og er ansvarlig hvis varene blir skadet ved transport på grunn av feil emballasje.
 2. Etter vårt valg skal leverandøren kreditere oss prisen for emballasjemateriell som er returnert gratis, eller sørge for en relevant refusjon.

Varsling om defekter

 1. Uten å være bundet av lovbestemte inspeksjonsperioder, skal vi undersøke varene som leveres så snart som mulig.
 2. Ved å foreta betalinger eller gjennomføre tester før forsendelse, fraskriver vi oss ikke våre rettsmidler ved feilleveranser.

Garanti

 1. Leverandøren garanterer at varene har avtalt kvalitet, er egnet for formålet i henhold til kontrakten og generelt er fri for mangler som svekker deres verdi eller egnethet for avtalt eller normal bruk.
 2. Varene må overholde alle gjeldende lover, forskrifter og ulykkesforebyggende regler som gjelder i kjøperlandet. I tillegg til at leverandøren garanterer at varene er fri for radioaktivitet.
 3. I tilfelle mangler ved de leverte varene, har vi rett til å benytte oss av relevante rettsmidler. Vi har imidlertid kun rett til å heve kontrakten hvis leverandøren innen rimelig tid ikke har vært i stand til eller ikke villig til å reparere feilen eller erstatte det defekte produktet på egen bekostning. I hastetilfeller eller hvis leverandøren misligholder sin forpliktelse til å avhjelpe mangelen, har vi rett til å få utbedret manglene på leverandørens bekostning.
 4. Leverandøren skal betale tilbake kostnadene for demontering av defekte varer eller produkter som har blitt mangelfulle som følge av mangelfulle varer levert av leverandøren, samt kostnadene ved reinstallering av varer eller produkter som er fri for mangler.
 5. Med mindre annet er avtalt, skal garantiperioden være 30 måneder etter mottakelsen av varene ved våre arbeidssteder. I den grad partene har blitt enige om å utsette varene for en funksjonell godkjenningstest på våre arbeidssteder, skal garantiperioden begynne med signeringen av akseptprotokollen.
 6. Krav for mangler som er behørig varslet i løpet av garantiperioden skal være foreldet 12 måneder etter
  utløpet av garantiperioden.
 7. Mangelfulle varer eller deler av dem skal fortsatt stå til rådighet frem til de erstattes eller kanselleres. Etter utskifting blir de defekte varene stilt til leverandørens disposisjon på våre arbeidssteder.
 8. Garantien for erstatning og reparasjoner skal være den samme som avtalt for den opprinnelige leveransen; garantiperioden for utskiftede deler skal begynne å løpe på nytt. Dette gjelder også utskiftede deler og komponenter.

Produktansvar, forsikring

 1. Leverandøren skal holde oss skadesløse for eventuelle krav, skader, tap, forpliktelser, søksmål og utgifter som oppstår ved levering av mangelfulle varer eller tjenester.
 2. Leverandøren skal tegne og vedlikeholde produktansvarsforsikring som sørger for en ordningsdekning på minst 5 mill EUR per hendelse i tilfelle skade, sykdom eller død og / eller skade på eiendom, samt for en dekning på minst 0,5 mill EUR per sak og kalenderår for kostnadene ved demontering og reinstallering. Begrensningene i forsikringsdekningen skal ikke tolkes som begrensninger for leverandørens ansvar.

Verktøy, patenter, tegninger osv.

 1. Alle data, tegninger, utstyr, patenter, verktøy, modeller osv. som vi stiller til rådighet for leverandøren for produksjon av varene, forblir vår eiendom og kan ikke brukes til andre formål, kopieres eller avsløres til tredjeparter. Opphavsretten til dem forblir hos oss. Alle dokumenter skal returneres gratis så snart de ikke lenger er nødvendige for utførelsen av bestillingen. Hvis ingen leveranser er avtalt, skal dokumentene også returneres til oss.
 2. Produkter som er produsert i henhold til våre tegninger, patenter, konfidensielle data, verktøy eller kopier av disse, skal ikke brukes av leverandøren til eget bruk, og de kan heller ikke tilbys eller leveres til tredjepart. Dette gjelder også for trykkordre.

Hemmelighold

 1. Leverandøren skal behandle ordren og alle relaterte leveranser som konfidensielle.

Industrielle eiendomsrettigheter

 1. Leverandøren garanterer at varene og tjenestene som leveres ikke bryter tredjeparts eiendomsrett. Leverandøren vil holde oss skadesløse fra eventuelle tredjepartskrav knyttet til dem.

Utførelsessted

 1. Utførelsesstedet for varene og tjenestene skal være det avtalte bestemmelsesstedet. Utførelsessted for betalingen skal være hovedkontoret til forretningsenheten som har gjort ordren.

Jurisdiksjon og gjeldende lov

 1. Eksklusivt jurisdiksjonssted for eventuelle avvik er kontoret vårt som sendte ordren. Vi har imidlertid rett til å anlegge sak ved andre kompetente domstoler.
 2. I tilfelle tvister skal alle leveranser være underlagt materielle lover som er gjeldende på kjøpers forretningssted, unntatt alle lovbestemmelser om konfliktsrett, leveranser fra utlandet i tillegg til FNs konvensjon om internasjonalt salg av varer av 11.4.1980.

8/2011