Materiaalien ja osien yleiset ostoehdot

Seuraavissa kohdissa luodaan sitova kehys toimittajilta tilaamiseen liittyville kysymyksille, kuten toimitusehdoille ja maksuprosesseille. Myös vastuukysymyksiä käsitellään tässä.

Yleistä

 1. Näitä ehtoja sovelletaan kaikkiin Euroopan GF Piping Systemsin tuotantolaitosten materiaalien ja osien toimituksiin.
 2. Hyväksymällä tilauksen tai toimittamalla tilatut tuotteet toimittajan katsotaan hyväksyneen nykyiset ehdot.
 3. Vain jäljitettävässä muodossa (kirjoitettuna, telefaksilla tai sähköpostilla) olevat tilaukset ovat sitovia. Suulliset tilaukset tai tilaukset puhelimitse sekä muutokset ja lisäykset tilaukseemme ovat sitovia vain, jos olemme hyväksyneet ne jäljitettävässä muodossa. Ehdot, jotka eroavat yleisistä ostoehdoista ja lisäehdoista, mukaan lukien hinta- tai vaihtokurssivaraukset ja eritoten toimittajan myynnin ja toimituksen yleisehtojen poikkeamat, ovat päteviä vain, jos olemme hyväksyneet ne jäljitettävässä muodossa.
 4. Toimittajaa pyydetään palauttamaan välittömästi tilausvahvistuksensa ja ilmoittamaan tarkan toimituspäivän.
 5. Tilauksen luovuttaminen kokonaisuudessaan kolmansille osapuolille edellyttää etukäteishyväksyntää jäljitettävässä muodossa meiltä.
 6. Toimittaja on vastuussa kaikista kustannuksistamme, joita syntyy sen seurauksena, että neuvojamme ei noudatettu, tai viallisista tai ei-sitovasti sovituista toimituksista.
 7. Nämä yleiset ostoehdot soveltuvat yhtäläisesti tulevaisuuden tilauksiin.
 8. Työntekijämme eivät saa vastaanottaa minkäänlaisia lahjoja, palkkioita tai muita korvauksia.

Hinnat ja kuljetuskustannukset

 1. Ellei muuten ole sovittu, hinnat ovat kiinteät.
 2. Jos tilauksissa ei näy hintaa tai vain viitehinta, pidätämme oikeuden hyväksyä hinnan tilausvahvistuksen vastaanottamisen jälkeen.
 3. Ellei muuten sovita, tuotteet on toimitettava DDP (Incoterms 2010) määränpäähän, joka on ilmoitettu hankintatilauksessa.

Lasku ja maksu

 1. Laskut lähetetään välittömästi tuotteiden toimittamisen jälkeen tilauksessa ilmoitettuun osoitteeseen.
 2. Toimittaja ei saa periä maksuja vaatimustensa täyttämisen ehtona ennen tällaisten vaatimusten täyttämistä, ellei laiminlyönti johdu teoistamme tai virheistämme.

Toimitus

 1. Ilman vaadittuja kuljetusasiakirjoja saapuvia toimituksia säilytetään toimittajan kustannuksella ja vastuulla, kunnes asiakirjat toimitetaan asianmukaisesti.
 2. Osittaiset toimitukset ja ennakkotoimitukset edellyttävät etukäteishyväksyntäämme.
 3. Lähettien kuljettamia toimituksia pidetään tapahtuneeksi vain, jos todisteena on toimitusilmoitus, jossa on asianmukainen varmentava allekirjoituksemme. Kuljetukset toimitetaan laitostemme vastaaviin osastoihin.
 4. Toimitusaika on tärkeä. Toimitus on valmis, kun tavarat saapuvat tehtaaseemme. Ennakoitavissa olevista viivästyksistä, jotka haittaavat ajallaan tapahtuvaa toimitusta kokonaan tai osittain, annetaan välittömästi ilmoitus, mukaan lukien viivästymisen syyt ja viiveen arvioitu kesto. Tällainen ilmoitus ei rajoita lakien oikeussuojakeinoja (esim. tilauksen osittainen tai täydellinen peruuttaminen tai purkaminen).
 5. Viivästystapauksessa toimittajaa ei vapauteta puuttuvista asiakirjoista, laitteistoista tai osista, jotka me toimitamme, ellei hän ole ajoissa pyytänyt niiden toimittamista. Tällaisissa tapauksissa osapuolet sopivat kohtuullisesta toimituksen lisäajasta.
 6. Riski toimitetuista tuotteista tulee meille niiden saapuessa täyttöpaikkaan tai jos hyväksyntätestiin on suostuttu, kyseisen testin onnistuneen läpäisyn jälkeen.

Paketointi

 1. Toimittajan on järjestettävä asianmukainen pakkaus omalla kustannuksellaan, ja hän joutuu vastuuseen, jos tuotteet vaurioituvat kuljetuksessa virheellisen paketoinnin takia.
 2. Valintamme mukaan toimittaja hyvittää meille hinnan pakkausmateriaaleista, jotka palautamme ilmaiseksi, tai antaa asianmukaisen hyvityksen.

Virheistä ilmoittaminen

 1. Sitoutumatta lakisääteisiin tarkastusaikoihin, tarkistamme toimitetut tuotteen niin pian kuin mahdollista.
 2. Maksujen suorittaminen tai esilähetystestien tekeminen ei merkitse sitä, että luovumme oikeuskeinoistamme virheellisten toimitusten yhteydessä.

Takuu

 1. Toimittaja takaa, että tuotteilla on sovitut ominaisuudet, ne sopivat sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen ja yleisesti niissä ei ole virheitä, jotka heikentävät niiden arvoa tai sopivuutta sovittuun tai normaaliin käyttöön.
 2. Tuotteiden on noudatettava kaikkia soveltuvia lakeja, säännöksiä ja onnettomuuksien ehkäisemistä koskevia sääntöjä, jotka ovat voimassa ostajan maassa. Tämän lisäksi toimittaja takaa, että tuotteissa ei ole radioaktiivisuutta.
 3. Jos toimitetuissa tuotteissa on vikoja, meillä on oikeus käyttää asiaankuuluvia lain korjaustoimenpiteitä. Meillä on kuitenkin oikeus purkaa sopimus vain, jos toimittaja ei kohtuullisen ajan kuluessa ole pystynyt tai halunnut korjata vikaa tai korvata viallista tuotetta kustannuksellaan. Kiireellisissä tapauksissa tai jos toimittaja on laiminlyönyt velvollisuutensa korjata vika, meillä on oikeus saada viat korjatuksi toimittajan kustannuksella.
 4. Toimittaja korjaa viallisten tuotteiden purkamisesta koituneet kustannukset tai sellaisten tuotteiden kustannukset, jotka vioittuivat, koska toimittaja toimitti viallisia tuotteita, sekä tavaroiden tai virheettömien tuotteiden uudelleenasennuksen kustannukset.
 5. Ellei muuta sovita, takuuaika on 30 kuukautta tuotteiden vastaanottamisesta tehtaallamme. Siinä määrin, kun osapuolet ovat sopineet tuotteiden altistamisesta toiminnalliseen hyväksyntätestiin tehtaallamme, takuuaika alkaa hyväksynnän allekirjoituksesta.
 6. Vaatimukset virheistä, joista on asianmukaisesti ilmoitettu takuuaikana, vanhentuvat 120 kuukauden kuluttua
  takuuajan päättymisen jälkeen.
 7. Vialliset tuotteet tai niiden osat pysyvät käytössämme niiden vaihtoon tai sopimuksen purkamiseen asti. Vaihdon jälkeen vialliset tuotteet annetaan toimittajan käyttöön tehtaallamme.
 8. Vaihto- ja korjaustakuu on sama kuin sovittiin alkuperäisestä tomituksesta; vaihdettujen osien takuuaika alkaa uudestaan. Tämä pätee yhtäläisesti sekä vaihdettuihin osiin että komponentteihin.

Tuotevastuu, vakuutus

 1. Toimittaja korvaa meille kaikki vahingot, vauriot, tappiot, vastuut, vaateet ja kulut, jotka johtuvat viallisten tavaroiden tai palvelujen toimittamisesta.
 2. Toimittaja ottaa tuotevastuuvakuutuksen ja ylläpitää sitä, ja siinä on oltava maailmanlaajuinen kattavuus vähintään 5 miljoonalle eurolle tapausta kohden loukkaantumisen, sairauden tai kuoleman ja/tai omaisuusvahinkojen sattuessa sekä vähintään 0,5 miljoonan euron kattavuus tapausta ja kalenterivuotta kohden purkamisen ja uudelleenasennuksen kustannuksista. Vakuutuksen rajoituksia ei tulkita toimittajan vastuun rajoituksina.

Työkalut, patentit, piirustukset jne.

 1. Kaikki tiedot, piirustukset, laitteet, patentit, työkalut, mallit jne., jotka annoimme toimittajan käyttöön tuotteiden valmistusta varten, pysyvät omaisuutenamme, eikä niitä saa käyttää muihin tarkoituksiin tai kopioida tai paljastaa kolmansille osapuolille. Niiden tekijänoikeudet pysyvät omistuksessamme. Kaikkia asiakirjat palautetaan maksuttomasti heti, kun niitä ei enää tarvita tilauksen täyttämiseen. Jos toimituksista ei sovita, asiakirjat toimitetaan meille yhtälailla.
 2. Toimittaja ei saa käyttää omaan käyttöönsä piirustustemme mukaisesti valmistettuja tuotteita, patentteja, luottamuksellisia tietoja, työkalujamme tai niiden kopioita, eikä niitä saa tarjota tai luovuttaa kolmansille osapuolille. Tämä koskee yhtälaisesti tilausten tulostusta.

Salassapito

 1. Toimittaja kohtelee tilausta ja kaikkia siihen liittyviä toimituksia luottamuksellisina.

Teollisoikeudet

 1. Toimittaja takaa, että toimitetut tuotteet ja palvelut eivät riko kolmansien osapuolten omistusoikeuksia. Toimittaja korvaa meille kaikki tähän liittyvät kolmansien osapuolten vaatimukset.

Suorituspaikka

 1. Tavaroiden ja palvelujen suorituspaikka on sovittu määräpaikka. Maksun suorituspaikka on rekisteröity liiketoimintayksikön toimisto, jossa tilaus tehtiin.

Toimivalta ja sovellettava laki

 1. Ainoa paikka mahdollisille erimielisyyksille on toimistomme, joka lähetti tilauksen. Meillä on kuitenkin oikeus nostaa kanne missä tahansa muissa toimivaltaisissa tuomioistuimissa.
 2. Riitatapauksissa kaikkiin toimituksiin sovelletaan voimassa olevaa aineellista lainsäädäntöä ostajan toimipaikassa, pois sulkien lainvalintaa koskevat säännökset, toimitukset ulkomailta YK:n yleissopimuksen lisäksi tavaroiden kansainvälisestä myynnistä, päiväys 11.4.1980.

8/2011