Generelle købsbetingelser for materialer og komponenter

In the following points we establish the binding framework for aspects related to ordering from suppliers, such as delivery conditions and payment processes. Liability issues are also set out here.

Generelt

 1. Disse betingelser omhandler alle leverancer af materialer og komponenter til GF Piping Systems produktionsanlæg i Europa.
 2. Ved at acceptere vores ordre eller ved at levere de bestilte varer anses Leverandøren for at have accepteret nærværende betingelser.
 3. Kun sporbare ordrer (på skrift, via fax, e-mail) er bindende. Mundtlige ordrer eller ordrer via telefon såvel som ændringer og tilføjelser til din ordre, er kun bindende, hvis de bekræftes af os i sporbar form. Betingelser i strid med vores generelle købsbetingelser og yderligere betingelser, herunder forbehold vedrørende pris eller valutakurser, såvel som især afvigelser fra de generelle købs- og leveringsbetingelser for Leverandøren, er kun gyldige, hvis de accepteres af os i sporbar form.
 4. Leverandøren bedes øjeblikkeligt returnere ordrebekræftelsen og give meddelelse om den præcise leveringsdato.
 5. Fordelingen af ordren som helhed til tredjeparter kræver vores forudgående tilladelse i sporbar form.
 6. Leverandøren er ansvarlig for alle de omkostninger, vi har afholdt som følge af dennes manglende overholdelse af vores instrukser eller som følge af mangelfuld eller ikke lovligt aftalte leverancer.
 7. Disse generelle købsbetingelser finder ligeledes anvendelse på fremtidige ordrer.
 8. Vores medarbejdere er forbudt at modtage gaver, provision eller anden kompensation af nogen art.

Priser og transportomkostninger

 1. Medmindre andet aftales, anses priserne som faste.
 2. I tilfælde af ordre der ikke viser pris eller kun en vejledende pris, forbeholder vi os ret til at godkende prisen efter modtagelsen af ordrebekræftelsen.
 3. Medmindre andet er aftalt, skal varerne leveres fortoldet (Incoterms 2010) til den destination, der er angivet i købsordren.

Faktura og betaling

 1. Fakturaer skal indgives strakt efter afsendelse af varerne til den adresse, der er angivet på ordren.
 2. Leverandøren må ikke kræve, at betalinger er betinget af opfyldelsen af dennes forpligtelser inden opfyldelsen af sådanne forpligtelser, medmindre misligholdelsen af forpligtelsen er forårsaget af vores handlinger eller forsømmelser.

Levering

 1. Leveringer der ankommer uden de krævede transportdokumenter skal opbevares på Leverandørens regning og risici, indtil sådanne dokumenter leveres behørigt.
 2. Delleveringer med bud og fremskyndede leveringer kræver vores forudgående tilladelse.
 3. Leveringer med bud betragtes kun som udført, hvis det fremgår af følgesedler, der er behørigt kontrasigneret af os. Leveringer skal foretaget til de pågældende afdelinger i vores værker.
 4. Leveringsfristen skal være af afgørende betydning. Leveringsfristen er opfyldt, når varerne er ankommet til vores værker. Forudsigelige forsinkelser, der hindrer rettidig levering helt eller delvist, skal straks underrettes med angivelse af årsagerne til og den forventede varighed af forsinkelsen. En sådan meddelelse berører ikke vores retsmidler (f.eks. delvis eller hel afbrydelse eller annullering af ordren).
 5. I tilfælde af forsinkelser kan Leverandøren ikke undskyldes med manglende dokumenter, hardware eller komponenter, der skal leveres af os, medmindre denne rettidigt har anmodet om levering af dem. I så fald skal parterne blive enige om en rimelig forlængelse af leveringsperioden.
 6. Risikoen i de bestilte varer skal overgå til os ved ankomsten på stedet for opfyldelse, eller, hvis en leveranceprøvning er aftalt, ved vellykket afslutning af denne test.

Emballage

 1. Leverandøren skal sørge for passende emballage for egne omkostninger og er ansvarlig, hvis varerne bliver skadet under transport som følge af mangelfuld emballering.
 2. Efter vores valg skal Leverandøren kreditere os for den pris, der opkræves for emballage, som vi returnerer uden beregning eller sørger for at refundere behørigt.

Mangelsindsigelse

 1. Uden at være bundet af lovpligtige inspektionsperioder undersøger vi de leverede varer så hurtigt som muligt.
 2. Ved at foretage betalinger eller foretage førafsendelsestest giver vi ikke afkald på vores retsmidler for fejlleveringer.

Garanti

 1. Leverandøren garanterer, at varerne har de aftalte kvaliteter, er velegnet til formålet i henhold til kontrakten og generelt er fri for mangler, der forringer deres værdi eller egnethed til den aftalte eller normale brug.
 2. Varerne skal overholde alle gældende love, forordninger og regler om ulykkesforebyggelse, der er i kraft i Køberens land. Derudover garanterer Leverandøren, at varerne er fri for radioaktivitet.
 3. I tilfælde af mangler i de leverede varer har vi ret til at benytte os af de relevante retsmidler. Vi har imidlertid kun ret til at ophæve aftalen, hvis Leverandøren inden for en rimelig frist har været ude af stand til eller uvillig til at reparere manglen eller erstatte det defekte produkt på dennes regning. I hastetilfælde eller hvis Leverandøren svigter i sin forpligtelse til at berigtige fejlen, har vi ret til at få berigtiget fejlen på Leverandørens bekostning.
 4. Leverandøren skal godtgøre omkostningerne ved afskaffelse af mangelfulde varer leveret af Leverandøren såvel som omkostningerne ved geninstallation af varer eller produkter, der er fri for mangler.
 5. Medmindre andet er aftalt, skal garantiperioden være på 30 måneder efter modtagelsen af varerne i vores værker. I det omfang parterne er blevet enige om at udsætte varerne for en funktionel leveranceprøvning i vores værker, begynder garantiperioden med underskrivelsen af godkendelsesprotokollen.
 6. Reklamationer, der er behørigt meddelt i garantiperioden, forældes 12 måneder efter udløbet af
  garantiperioden.
 7. Mangelfulde varer eller dele deraf står fortsat til vores rådighed indtil deres erstatning, eller kontrakten annulleres. Efter erstatning stilles de mangelfulde varer til Leverandørens rådighed i vores værker.
 8. Garantien for erstatning og reparationer er den samme som aftalt for den originale levering; garantiperioden for erstattede dele starter igen. Dette gælder ligeledes for erstattede dele og komponenter.

Produktansvar og forsikring

 1. Leverandøren skal holde os skadesløse for alle krav, skader, tab, ansvar, søgsmål og udgifter, der opstår som følge af levering af mangelfulde varer eller tjenester.
 2. Leverandøren tegner og opretholder en ansvarsforsikring, der giver en verdensomspændende dækning på mindst 5 mio. EUR pr. hændelse i tilfælde af skader, sygdom eller død og/eller skader på ejendom såvel som en dækning på mindst 0,5 mio. EUR pr. sag og kalenderår for omkostningerne ved afskaffelse og geninstallation. Begrænsningerne i forsikringsdækningen skal ikke fortolkes som begrænsninger for Leverandørens ansvar.

Værktøjer, patenter, tegninger, etc.

 1. Alle oplysninger, tegninger, udstyr, patenter, værktøjer, modeller, etc., som vi stiller til rådighed for Leverandøren til produktion af varerne, forbliver vores ejendom og må ikke anvendes til andre forhold, kopieres eller videregives til tredjeparter. Ophavsretten forbliver hos os. Alle dokumenter returneres uden beregning, så snart de ikke længere er nødvendige for udførelsen af ordren. Hvis der ikke aftales nogen leverancer, skal dokumenterne ligeledes returneres til os.
 2. Produkter fremstillet i henhold til vores tegninger, patenter, fortrolige oplysninger, vores værktøjer eller kopier af dette må ikke anvendes af Leverandøren til eget brug og må heller ikke tilbydes eller leveres til tredjeparter. Dette gælder ligeledes for tryksagsbestillinger.

Hemmeligholdelse

 1. Leverandøren skal behandle ordren og alle relaterede leverancer som fortrolige.

Industriel ejendomsret

 1. Leverandøren garanterer, at de leverede varer og tjenester ikke krænker tredjeparts ejendomsret. Leverandøren skal holde os skadesløse fra eventuelle tredjepartskrav herfor.

Udførelsessted

 1. Udførelsesstedet for varerne og ydelserne skal være det aftalte bestemmelsessted. Udførelsesstedet for betalingen skal være hovedkontoret for den forretningsenhed, der har afgivet bestillingen.

Værneting og lovvalg

 1. Det eneste mødested for eventuelle forskelle er vores kontor, der har foretaget bestillingen. Vi har imidlertid ret til at anlægge sag i enhver anden ret.
 2. I tilfælde af tvister er alle leverancer underlagt materiel ret, der er gældende på Købers forretningssted, med undtagelse af alle bestemmelser om lovvalgsregler, leverancer fra udlandet foruden FN-konventionen om internationale køb af 11.4.1980.

8/2011