Algemene inkoopvoorwaarden voor materialen en componenten

In the following points we establish the binding framework for aspects related to ordering from suppliers, such as delivery conditions and payment processes. Liability issues are also set out here.

Algemeen

 1. Deze voorwaarden beslaan alle leveringen van materialen en componenten naar productie-installaties van GF Piping Systems in Europa.
 2. Door onze order te accepteren of door de bestelde goederen te leveren, wordt de Leverancier geacht deze voorwaarden te hebben geaccepteerd.
 3. Alleen orders in traceerbare vorm (schriftelijk, per fax, per e-mail) zijn bindend. Mondelinge orders per telefoon en wijzigingen en aanvullingen op onze order zijn alleen bindend indien deze door ons in traceerbare vorm zijn bevestigd. Voorwaarden die afwijken van onze Algemene inkoopvoorwaarden en extra voorwaarden, waaronder reserveringen met betrekking tot prijs of wisselkoersen evenals, met name, afwijkende Algemene verkoop- en levervoorwaarden van de Leverancier zijn alleen geldig als deze door ons in traceerbare vorm zijn geaccepteerd.
 4. De Leverancier wordt vriendelijk verzocht om zijn opdrachtbevestiging onmiddellijk te retourneren en de exacte afleverdatum bekend te maken.
 5. Voor toewijzing van de bestelling in zijn geheel aan derden is onze toestemming vooraf in traceerbare vorm vereist.
 6. De Leverancier is aansprakelijk voor alle kosten die naar ons toekomen als gevolg van het feit dat hij onze instructies niet heeft opgevolgd of als gevolg van foutieve of niet-geldig overeengekomen leveringen.
 7. Deze Algemene inkoopvoorwaarden gelden in gelijke mate voor alle toekomstige opdrachten.
 8. Het is onze medewerkers niet toegestaan geschenken, commissies of andere compensaties van eender welke soort te accepteren.

Prijzen en transportkosten

 1. Tenzij anders overeengekomen, worden prijzen als vaststaand beschouwd.
 2. In geval van orders waarop geen prijs of uitsluitend een indicatieve prijs is aangegeven, behouden wij ons het recht voor de prijs na ontvangst van de orderbevestiging vast te stellen.
 3. Tenzij anders overeengekomen moeten de goederen DDP worden geleverd (Incoterms 2010) aan de bestemming die in de inkooporder wordt genoemd.

Factuur en betaling

 1. Facturen moeten onmiddellijk na verzending van de goederen worden ingediend op het adres dat in de order is opgegeven.
 2. De Leverancier kan niet eisen dat betalingen afhankelijk worden gesteld van de nakoming van zijn verplichtingen, voorafgaand aan de nakoming van dergelijke verplichtingen, tenzij de niet-nakoming wordt veroorzaakt door ons handelen of nalaten.

Levering

 1. Leveringen die worden ontvangen zonder de vereiste transportdocumenten worden op kosten en voor risico van de Leverancier opgeslagen totdat deze documenten correct zijn geleverd.
 2. Voor deelzendingen en voortijdige leveringen is ons akkoord vooraf nodig.
 3. Leveringen door boodschappers worden alleen geacht te zijn verricht indien dit blijkt uit door ons naar behoren ondertekende leveringsbonnen. Leveringen moeten worden gedaan aan de betreffende afdelingen van onze fabrieken.
 4. Het tijdstip van levering is van essentieel belang. Aan het tijdstip van levering is voldaan wanneer de goederen zijn gearriveerd bij onze fabrieken. Voorziene vertragingen die tijdige volledige of gedeeltelijke levering verhinderen, moeten onmiddellijk worden gemeld, waarbij de redenen voor en de verwachte duur van de vertraging worden gemeld. Een dergelijke kennisgeving doet geen afbreuk aan onze rechtsmiddelen (bijv. gedeeltelijke of volledige beëindiging of intrekking van de order).
 5. In geval van vertraging zal de leverancier zich niet kunnen verontschuldigen voor het ontbreken van door ons te leveren documenten, hardware of onderdelen, tenzij hij de levering ervan tijdig heeft aangevraagd. In een dergelijk geval zullen de partijen samen een redelijke verlenging van de leverperiode overeenkomen.
 6. Het risico van de bestelde goederen gaat over op ons bij aankomst op de plaats van vervulling of, indien een acceptatietest is overeengekomen, bij succesvol voltooien van een dergelijke test.

Verpakking

 1. De Leverancier moet voor eigen kosten voor passende verpakking zorgen en zal aansprakelijk zijn indien de goederen tijdens transport beschadigd raken als gevolg van gebrekkige verpakking.
 2. Naar onze keuze zal de leverancier ons de prijs voor het door ons geretourneerde verpakkingsmateriaal kosteloos crediteren of voor een relevante terugbetaling zorgen.

Melding van defecten

 1. Wij onderzoeken de aan ons geleverde goederen zo spoedig mogelijk na ontvangst, zonder dat wij daarvoor gebonden zijn aan wettelijke inspectietermijnen.
 2. Door het doen van betalingen of het uitvoeren van testen voor verzending doen we geen afstand van onze rechtsmiddelen voor ondeugdelijke leveringen.

Garantie

 1. De Leverancier garandeert dat de goederen over de overeengekomen kwaliteiten beschikken, geschikt voor het onder het contract bepaalde doel zijn en over het algemeen vrij zijn van defecten die hun waarde of geschiktheid voor het overeengekomen of normale gebruik aantasten.
 2. De goederen moeten voldoen aan alle toepasselijke wetten, regelingen en regels voor de preventie van ongevallen die van kracht zijn in het land van de koper. Bovendien garandeert de Leverancier dat de goederen vrij zijn van elke vorm van radioactiviteit.
 3. In geval van defecten aan de geleverde goederen hebben wij het recht om gebruik te maken van de relevante rechtsmiddelen. Wij hebben echter alleen het recht om het contract te ontbinden als de Leverancier binnen een redelijke termijn niet in staat of niet bereid is om het defect te repareren of het defecte product op zijn kosten te vervangen. In noodgevallen of als de Leverancier niet voldoet aan zijn verplichting het defect te verhelpen, hebben wij het recht de defecten op kosten van de leverancier te verhelpen.
 4. De leverancier moet de kosten van het ontmantelen van defecte goederen of producten die defect zijn geraakt als gevolg van defecte goederen die zijn geleverd door de Leverancier én de kosten voor het herinstalleren van goederen of producten die vrij van defecten zijn.
 5. Tenzij anders overeengekomen is de garantieperiode 30 maanden na ontvangst van de goederen in onze fabrieken. Voor zover partijen zijn overeengekomen de goederen in onze werken aan een functionele acceptatietest te onderwerpen, zal de garantieperiode beginnen met de ondertekening van het acceptatieprotocol.
 6. Aanspraken op gebreken die tijdens de garantieperiode naar behoren zijn gemeld, verjaren 12 maanden na afloop van
  de garantieperiode.
 7. Defecte goederen of onderdelen daarvan blijven tot onze beschikking tot hun vervanging of annulering van het contract. Na vervanging worden de defecte goederen in onze fabrieken ter beschikking van de Leverancier gesteld.
 8. De garantie voor vervanging en reparaties zal dezelfde zijn als de garantie die overeen was gekomen voor de oorspronkelijke levering; de garantieperiode voor vervangen goederen begint opnieuw te lopen. Dit zal ook van toepassing zijn vervangen onderdelen en componenten.

Productaansprakelijkheid, verzekering

 1. De Leverancier vrijwaart ons van eventuele claims, schades, verliezen, rechtszaken en kosten die voortkomen uit de levering van defecte goederen of diensten.
 2. De Leverancier sluit een productaansprakelijkheidsverzekering af die wereldwijde dekking biedt van ten minste EUR 5 miljoen per incident in geval van letsel, ziekte of dood en/of schade aan eigendommen evenals een dekking van ten minste EUR 0,5 miljoen per casus en kalenderjaar voor de kosten van het ontmantelen en herinstalleren. De beperkingen van de verzekeringsdekking worden niet uitgelegd als beperkingen van de aansprakelijkheid van de Leverancier.

Gereedschappen, patenten, tekeningen enz.

 1. Alle gegevens, tekeningen, apparatuur, patenten, gereedschappen, modellen enz. die door ons aan de Leverancier ter beschikking zijn gesteld voor de productie van de goederen, blijven ons eigendom en mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt, worden gekopieerd of openbaar worden gemaakt aan derden. Auteursrechten blijven in dat geval bij ons berusten. Alle documenten moeten kosteloos worden geretourneerd zodra deze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van de order. Ook als geen leveringen zijn overeengekomen, moeten de documenten aan ons worden geretourneerd.
 2. Producten die zijn gefabriceerd volgens onze tekeningen, patenten, vertrouwelijke gegevens, ons gereedschap of kopieën daarvan, mogen niet door de Leverancier worden gebruikt voor eigen gebruik en mogen niet worden aangeboden of geleverd aan derden. Dit geldt ook voor afdrukopdrachten.

Geheimhouding

 1. De Leverancier moet de order en alle gerelateerde leveringen als vertrouwelijk beschouwen.

Industriële eigendomsrechten

 1. De Leverancier garandeert dat de geleverde goederen en diensten geen inbreuk maken op eigendomsrechten van derden. Hij zal ons vrijwaren van alle vorderingen van derden die hieraan gerelateerd zijn.

Plaats van uitvoering

 1. De plaats van uitvoering van de goederen en de diensten zal de overeengekomen plaats van bestemming zijn. De plaats van uitvoering van de betaling is de geregistreerde vestiging van de bedrijfseenheid die de opdracht heeft geplaatst.

Jurisdictie en toepasselijk recht

 1. Exclusieve plaats van bestemming voor alle geschillen is ons kantoor dat de order heeft verstrekt. Wij hebben echter het recht om een vordering in te stellen bij alle andere bevoegde rechtbanken.
 2. In geval van geschillen zijn alle leveringen onderworpen aan het materiële recht dat van kracht is in de vestigingsplaats van de Koper, met uitzondering van eventuele conflicterende wettelijke bepalingen, leveringen uit het buitenland in aanvulling op het VN-verdrag inzake de internationale verkoop van goederen van 11-4-1980.

8/2011