Oświadczenie o ochronie prywatności

1. Wstęp

Dla firmy Georg Fischer Ltd., zarejestrowanej w Szwajcarii pod numerem CHE‑108.778.486, i jej spółek zależnych (zwanych dalej łącznie „GF”) prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych są priorytetowe.

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookie („Polityka”) dotyczy korzystania ze witryn i aplikacji GF („Witryny GF”). Witryny GF zawierają informacje o firmie GF, jej produktach i usługach, możliwościach kariery oraz informacje dla inwestorów.

GF przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. „Dane osobowe” to wszelkie informacje, które bezpośrednio identyfikują Ciebie lub mogą zostać użyte do identyfikacji. Polityka opisuje, jakie dane osobowe są gromadzonych przez GF podczas korzystania z Witryn GF i/lub usług świadczonych za pośrednictwem Witryn GF, a także w jaki sposób i w jakich celach GF gromadzi i dalej przetwarza, wykorzystuje, udostępnia i ujawnia te dane osobowe. Ponadto określa Twoje prawa w odniesieniu do takich danych osobowych.

Niniejsza Polityka niekoniecznie stanowi wyczerpujący opis przetwarzania danych przez GF. W szczególnych okolicznościach mogą mieć zastosowanie inne oświadczenia o ochronie prywatności lub podobne dokumenty.

Korzystając z Witryn GF, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w sposób określony w niniejszym dokumencie oraz na używanie plików cookie oraz innych środków identyfikacji i lokalnego przechowywania zgodnie z niniejszą Polityką. Jeśli nie wyrażasz zgodny na warunki określone niniejszą Polityką, nie korzystaj z Witryn GF.  Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, zmień ustawienia swojej przeglądarki lub nie korzystaj z Witryn GF.

2. Administrator, Inspektor Ochrony Danych

O ile firma GF nie udzieliła innej informacji w określonych przypadkach (np. w warunkach korzystania lub innych informacjach dotyczących określonych usług świadczonych za pośrednictwem Witryn GF), administratorem danych osobowych dostarczonych nam za pośrednictwem Witryn GF jest Georg Fischer Ltd., Amlser-Laffon-Strasse 9, 8021 Schaffhausen, Szwajcaria. W przypadkach, w których podmiot stowarzyszony Georg Fischer Ltd. komunikuje się z Tobą za pośrednictwem innych środków (np. pocztą elektroniczną, listownie, telefonicznie, poprzez kontakt osobisty itp.) lub świadczy usługi za pośrednictwem Witryn GF, administratorem danych jest ten podmiot stowarzyszony. Listę podmiotów stowarzyszonych GF wraz z danymi kontaktowymi znajdziesz w części: O firmie GF.

Wszelkie zapytania dotyczące szczegółowych informacji, komentarzy, skarg lub wątpliwości związanych z niniejszą Polityką i ochroną danych osobowych należy kierować do inspektora ochrony danych GF, korzystając z następujących danych kontaktowych: e-mail – dataprotection@georgfischer.com , list – Data Protection Officer, Georg Fischer Ltd., Amlser-Laffon-Strasse 9, 8021 Schaffhausen.

3. Rodzaje danych osobowych, metod i celów przetwarzania

(a)       Wnioski

Przesłanie wniosku o usługi świadczone za pośrednictwem Witryn GF (np. newslettery, zaproszenia na wydarzenia, konta, zamknięte grupy użytkowników), prośby o kontakt, prośby o dodatkowe informacje na temat produktów i usług GF, zapytania prasowego itp. wiąże się z koniecznością podania niektórych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, stanowisko, firma, adres, adres e-mail, numer telefonu itp.

Dobrowolne przekazanie lub udostępnienie danych osobowych firmie GF w wyniku korzystania z Witryn GF lub elektronicznie w jakikolwiek sposób, np. poprzez wprowadzenie ich w formularzu rejestracyjnym, zapisanie się do newslettera, wysłanie wiadomości e-mail, udzielenie informacji zwrotnych, wypełnienie ankiety dla klientów, wzięcie udziału w konkursie itp., jest równoznaczne z wyrażeniem zgodny na gromadzenie i przetwarzanie przez GF tych danych osobowych we wskazanych celach lub celach wynikających z okoliczności w momencie ich zgromadzenia. W szczególności GF może przetwarzać dane osobowe, jeśli jest to niezbędne do obsługi wniosku lub zapytania oraz do zapewnienia danej usługi lub udzielenia odpowiedzi.

Ponadto, zgodnie z obowiązującym prawem i tam, gdzie jest to stosowne, GF może przetwarzać dane osobowe w następujących celach leżących w uzasadnionym interesie GF, takich jak: (i) dostarczanie, ulepszanie i rozwijanie witryn, produktów i usług GF, (ii) przeprowadzanie analiz statystycznych i badań rynkowych, (iii) przeprowadzanie operacji technicznych i zapewnianie bezpieczeństwa, (iv) dochodzenie roszczeń i obrona w sporach prawnych i postępowaniach urzędowych, (v) przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa lub (vi) inne cele przewidziane lub dozwolone przez prawo.

Jeśli głównym celem rejestracji było regularne otrzymywanie aktualności od GF, możesz w dowolnym momencie zrezygnować z takiej komunikacji, wysyłając wniosek na adresy podane w części 2 powyżej. Jeśli zdecydujesz się nie ujawniać jakichkolwiek danych osobowych, o które zwróciła się firma GF, uzyskanie dostępu do niektórych części, usług lub funkcji Witryn GF lub korzystanie z nich może nie być możliwe, a firma GF nie będzie mogła odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

(b)      Pliki dzienników serwera

W momencie odwiedzenia Witryny GF serwer sieciowy GF automatycznie gromadzi, rejestruje i przechowuje w plikach dziennika serwera określone informacje o tych odwiedzinach, w tym adres protokołu internetowego (IP) komputera lub urządzenia mobilnego wysyłającego żądanie, żądanie pliku wraz z datą, godziną i czasem trwania, kod odpowiedzi HTTP, odwiedzone stron Witryn GF, adres witryny, z poziomu której dokonano przejścia na Witrynę GF (adres URL strony przekierowującej), typ, wersja i język przeglądarki internetowej, system operacyjny używany przez komputer lub urządzenie mobilne wysyłające żądanie, pliki cookie, które mogą jednoznacznie identyfikować Twoją przeglądarkę. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się w części 8 poniżej. Informacje te nie są analizowane w sposób pozwalający zidentyfikować konkretne osoby. GF gromadzi i przetwarza te informacje na poziomie technicznym w celu wyświetlenia i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania odpowiednich Witryn GF, lepszego zrozumienia zachowań użytkowników i ulepszenia swojej oferty, a także w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa.

(c)      Brak automatycznego podejmowania decyzji i profilowania

GF nie wykorzystuje zgromadzonych danych osobowych do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na przetwarzaniu automatycznym, a także nie przetwarza automatycznie danych osobowych w celu oceny pewnych aspektów osobistych (profilowanie).

4. Przekazywanie danych osobowych

W kontekście działalności biznesowej GF i zgodnie z celami przetwarzania danych określonymi w części 3, GF może przekazywać dane osobowe podmiotom trzecim, o ile takie przekazanie jest dozwolone i GF uzna to za stosowne, celem przetworzenia tych danych przez podmiot trzeci na potrzeby GF lub, w zależności od przypadku, do własnych celów podmiotu trzeciego. W szczególności GF może ujawnić dane osobowe podmiotom trzecim („Odbiorcy”) w następujących przypadkach:

(a)      Każdy odpowiedni administrator danych z ramienia GF może przekazywać dane osobowe innym podmiotom GF i jakimkolwiek zewnętrznym dostawcom usług („Podmiot przetwarzający”), na rzecz których administrator GF deleguje całość lub część przetwarzania (np. dostawcy usług hostingowych, dostawcy usług e-marketingowych, dostawcy wsparcia technicznego itp.). Podmioty przetwarzające mogą wykorzystywać dane osobowe wyłącznie do celów, dla których dane te zostały pierwotnie zebrane. Podmioty przetwarzające są starannie wybierane przez odpowiedniego administratora danych GF. Są oni umownie zobowiązani do przetwarzania danych osobowych wyłącznie na polecenie administratora GF, zgodnie z niniejszą Polityką i obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, do zachowania poufności danych osobowych oraz do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych mających na celu ochronę danych osobowych.

(b)       Odpowiedni administrator danych GF może również ujawnić dane osobowe w związku z fuzją, przejęciem, upadłością lub sprzedażą, cesją lub innym przeniesieniem całości lub znacznej części swoich aktywów.

(c)        GF może ujawnić dane osobowe określonym organom publicznym w celu udzielenia odpowiedzi na uzasadnione żądanie agencji rządowych lub jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, nakazy sądowe lub regulacje rządowe.

(d)       GF może ujawniać dane osobowe, jeśli jest to konieczne do przeprowadzenia audytów korporacyjnych lub zbadania bądź zareagowania na zagrożenie dla zgodności z przepisami czy bezpieczeństwa.

Odbiorcy mogą znajdować się w Szwajcarii lub w dowolnym kraju na świecie. W szczególności należy mieć świadomość, że dane osobowe mogą zostać przesłane do dowolnego kraju, w którym grupa GF posiada podmioty stowarzyszone, oddziały lub inne biura, a także do innych krajów w Europie i USA, w których swoje siedziby posiadają dostawcy usług GF (np. firmy Microsoft, T-Systems, Publicis Pixelpark (Niemcy), Siteimprove GmbH (Szwajcaria), Google (USA), Umantis (Niemcy), Prescreen International GmbH (Austria)). Jeżeli GF przekazuje dane do kraju bez wdrożonej odpowiedniej prawnej ochrony danych, GF zapewni odpowiedni poziom ochrony zgodnie z wymogami prawnymi poprzez stosowanie odpowiednich umów (w szczególności w oparciu o standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej) lub GF będzie opierać się na ustawowych wyjątkach dotyczących zgody, wykonywania umów, ustalania, wykonywania lub dochodzenia roszczeń, nadrzędnego interesu publicznego i publikowanych danych osobowych celem ochrony integralności danej osoby. Możesz poprosić o więcej informacji na temat takich środków, kontaktując się z nami pod adresami podanymi w części 2 powyżej.

O ile w niniejszej Polityce lub innych oświadczeniach o ochronie danych mających zastosowanie w określonych okolicznościach nie określono inaczej, GF nie będzie sprzedawać ani w inny sposób przekazywać Twoich danych osobowych podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

5. Okres przechowywania

GF przetwarza i przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to wymagane do realizacji celów, dla których dane te zostały zgromadzone, lub do wypełnienia obowiązków prawnych lub innych celów związanych z przetwarzaniem, a także po upływie tego okresu zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych i dokumentacji. Ponadto GF może przechowywać dane osobowe przez okres, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń przeciwko GF lub jeśli firma GF jest do tego prawnie zobowiązana lub jeśli uzasadnione interesy biznesowe wymagają dalszego przechowywania (np. w celach dowodowych i dokumentacyjnych).

Jak tylko dane osobowe nie będą już potrzebne do wyżej wymienionych celów, zostaną one usunięte lub zanonimizowane w najszerszym możliwym zakresie. Jeśli dane osobowe będą wymagały zachowania ze względów prawnych, zostaną zablokowane i nie będą już dostępne do dalszego przetwarzania.

6. Bezpieczeństwo danych osobowych

Firma GF podjęła odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić gromadzone dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem lub ujawnieniem, nieautoryzowaną zmianą oraz bezprawnym zniszczeniem lub przypadkową utratą. W szczególności GF wdrożyła odpowiednie wewnętrzne polityki bezpieczeństwa informacji, szkolenia, rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa informatycznego i sieciowego, kontrole i ograniczenia dostępu, szyfrowanie nośników i transmisji danych, pseudonimizację, inspekcje. Wszyscy pracownicy, podmioty przetwarzające i inne podmioty trzecie, które mają dostęp do danych osobowych, są zobowiązane do zachowania poufności i bezpieczeństwa tych danych osobowych.

7. Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującym prawem przysługują Ci niektóre lub wszystkie z poniższych praw dotyczących danych osobowych:

(a)       Prawo do uzyskania potwierdzenia, czy GF przetwarza Twoje dane osobowe, a jeśli tak, do uzyskania dostępu do ich kopii;

(b)       Prawo do sprostowania lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile spełnione są obowiązujące wymogi prawne (np. przesłanką do usunięcia jest w szczególności fakt, że dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, ani też nie są dłużej potrzebne do wspierania postępowania sądowego w celu spełnienia ustawowych wymogów dotyczących przechowywania);

(c)        do ograniczenia przetwarzania, w szczególności (i) w razie wątpliwości co do prawidłowości danych osobowych, na okres umożliwiający GF zweryfikowanie dokładności tych danych, (ii) w przypadku braku zgodny na usunięcie danych osobowych (w sytuacjach, w których ma zastosowanie prawo do usunięcia) i zażądania zamiast tego ograniczenia ich wykorzystania, (iii) gdy GF nie potrzebuje już danych osobowych do pierwotnych celów, ale są one Tobie niezbędne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, oraz (iv) gdy Twoje prawo do sprzeciwu jest nadal kwestionowane przez GF;

(d)       Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że GF może wykazać ważne, uzasadnione podstawy do przetwarzania tych danych. Masz również prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego;

(e)       Prawo do przekazania swoich danych osobowych do nowego dostawcy (jeśli dotyczy);

(f)         Prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego, w szczególności (i) urzędu ochrony danych osobowych właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub lokalizacji domniemanego naruszenia lub (ii) głównego organu nadzorczego GF, w tym przypadku Federal Data Protection and Information Commissioner FDPIC, Feldeggweg 1, 3003 Berno, Szwajcaria (https://www.edoeb.admin.ch);

(g)       Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie przed cofnięciem zgody.

Możesz dochodzić swoich praw w dowolnym momencie, przesyłając żądanie na adresy podane w części 2 powyżej. Z zasady, aby skorzystać z tych praw, musisz być w stanie potwierdzić swoją tożsamość (np. przesyłając kopię dokumentu tożsamości).

Firma GF zastrzega sobie prawo do egzekwowania ograniczeń ustawowych, np. jeśli jest zobowiązana do zachowania lub przetwarzania określonych danych, ma nadrzędny interes lub potrzebuje danych osobowych do dochodzenia roszczeń. GF może odrzucić wnioski, które są wygórowane lub stanowią nadużycie odpowiednich praw. Jeśli skorzystanie z niektórych praw będzie wiązać się z kosztami, GF powiadomi Cię o tym z wyprzedzeniem.

 

8. Pliki cookie

9. Analiza korzystania z witryn

Witryny GF korzystają z Google Analytics, usługi analizy sieci świadczonej przez Google Inc., spółkę z siedzibą w USA, www.gooogle.com („Google”). GF korzysta przede wszystkim z funkcji „Universal Analytics”. Umożliwia ona przypisywanie danych, sesji i interakcji na wielu urządzeniach do pseudonimowego identyfikatora użytkownika, dając w ten sposób GF możliwość analizowania działań użytkownika na wszystkich urządzeniach. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są plikami tekstowymi umieszczanymi na komputerze, aby pomóc Witrynom GF mierzyć i analizować, w jaki sposób odwiedzający korzystają z witryny.

Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z Witryn GF (w tym adres IP) są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli jednak na tych witrynach zostanie aktywowana anonimizacja adresu IP, Google wcześniej skróci adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Pamiętaj jednak, że w przypadku Witryn GF usługa Google Analytics została rozszerzona o anonimizację IP w celu zapewnienia anonimowego zbierania adresów IP (tzw. maskowanie IP).

Firma Google przestrzega zasad ochrony danych zawartych w porozumieniach „EU-U.S. Privacy Shield” i „Swiss-U.S. Privacy Shield” i uczestniczy w programie „Privacy Shield” Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych, Komisji Europejskiej i Szwajcarii. Adres IP przeglądarki odczytany przez przez Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi zbieranymi przez Google. W imieniu GF, Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania z Witryn GF, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług na rzecz GF związanych z korzystaniem z Witryn GF i korzystania z Internetu. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy takie podmioty trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google.

GF korzysta z Google Analytics w celu realizacji swoich uzasadnionych interesów polegających na tworzeniu usług spełniających potrzeby klienta, umożliwieniu analizy statystycznej i skutecznej promocji naszej witryny. Możesz odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak pamiętaj, że wówczas możesz nie być w stanie w pełni korzystać z Witryn GF. Możesz również zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics na przyszłość, pobierając i instalując dodatek blokujący Google Analytics w Twojej bieżącej przeglądarce internetowej: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Rezygnacja z plików cookie zapobiega gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt w Witrynach GF. Aby zapobiec gromadzeniu danych przez Universal Analytics na wielu urządzeniach, musisz zrezygnować z plików cookie we wszystkich używanych systemach.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Google Analytics, warunków użytkowania i ochrony danych, kliknij: https://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

10. Siteimprove

Witryny GF korzystają z Siteimprove, usługi analizy sieci świadczonej przez firmę Siteimprove Inc. z siedzibą w Danii, https://siteimprove.com/ („Siteimprove”). Siteimprove wykorzystuje pliki cookie do analizy korzystania z witryny. Informacje generowane przez pliki cookie są przesyłane na serwer Siteimprove i tam przechowywane. Siteimprove może zbierać statystyki dotyczące korzystania z witryny, np. kiedy użytkownik ostatnio odwiedził witrynę, lub śledzić sekwencję stron, które odwiedzający przegląda podczas swojej wizyty. Informacje te są następnie wykorzystywane do poprawy komfortu użytkowania witryny i umożliwienia odwiedzającym szybszego znajdowania odpowiednich informacji. Pliki cookie Siteimprove zawierają losowo generowany identyfikator używany do rozpoznawania przeglądarki w momencie odwiedzenia strony przez użytkownika. Pliki cookie nie zawierają danych osobowych i służą wyłącznie do analizy sieci. Pamiętaj jednak, że w przypadku Witryn GF usługa Siteimprove została rozszerzona o anonimizację IP w celu zapewnienia anonimowego zbierania adresów IP (tzw. maskowanie IP).

Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Siteimprove, warunków użytkowania i ochrony danych, kliknij: https://siteimprove.com/en/privacy/privacy-policy/.

11. Wtyczki mediów społecznościowych

GF może wykorzystywać wtyczki mediów społecznościowych (np. Facebook, Twitter, Google+ lub LinkedIn) dostępne w postaci odpowiednich przycisków. Takie wtyczki mediów społecznościowych pozwalają użytkownikom tych platform na umieszczanie łączy do witryn GF w swoich profilach w mediach społecznościowych, dodawanie ich do zakładek lub udostępnianie ich kontaktom w mediach społecznościowych.

Korzystając z wtyczek mediów społecznościowych, przesyłasz informacje umożliwiające identyfikację do odpowiedniej platformy mediów społecznościowych. Wszelkie komentarze lub działania wynikające z korzystania z wtyczek mediów społecznościowych nie są kontrolowane ani zatwierdzane przez firmę GF, a firma GF nie ponosi za nie odpowiedzialności. Osoby, które udostępniają treści GF za pośrednictwem wtyczek mediów społecznościowych, nie są upoważnione do wypowiadania się w imieniu GF ani do reprezentowania GF.

Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do żadnej powiązanej witryny innej niż GF. Przechodząc do innej witryny poprzez kliknięcie łącza, powinieneś zapoznać się z polityką prywatności tej witryny. Przetwarzanie Twoich danych osobowych leży w gestii odpowiedniego operatora mediów społecznościowych i odbywa się zgodnie z jego zasadami ochrony danych. GF nie otrzymuje żadnych informacji o Tobie od takich operatorów.

12. Zmiany w polityce prywatności

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności może ulec zmianie bez powiadomienia.

13.Informacje o prywatności dla aplikantów

Niniejsze Oświadczenie dotyczące prywatności dotyczy wszystkich firm Georg Fischer Corporation (zob. część O firmie GF, określanych indywidualnie i zbiorczo jako „GF”). Zawiera szczegółowe informacje o rodzaju, zakresie i celach przetwarzania danych osobowych w kontekście procedury aplikacyjnej. GF przetwarza dane udostępnione GF w związku ze (spontaniczną) aplikacją (złożoną online lub przesłaną e-mailem bądź na piśmie) na stanowisko w GF. Jeśli złożysz aplikację spontaniczną i wyrazisz zgodę, przekażemy Twoją aplikację do innych firm GF, jeśli będzie to stosowne.
 
Controller i inspektor ochrony danych GF
Zgodnie z przepisami o ochronie danych administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich danych jest firma GF, do której aplikujesz. W razie potrzeby możesz skontaktować się z inspektorem ochrony danych GF, pisząc na poniższy adres: Georg Fischer Ltd, Amsler-Laffon-Strasse 9, 8201 Schaffhausen, Szwajcaria, lub dataprotection@georgfischer.com.
 
Portal internetowy
Aplikowanie za pośrednictwem portalu internetowego wiąże się z koniecznością utworzenia profilu kandydata. W tym konieczne jest podanie zwrotu grzecznościowego, imienia (imion), nazwiska, adresu e-mail, daty urodzenia i hasła oraz przesłanie CV i wybranie preferowanego języka. Można też przesłać inne dane i informacje, które zostaną uznane za istotne dla aplikacji, do wysokości dostępnego limitu danych.
 
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych
GF przetwarza dane wyłącznie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) i odpowiednimi krajowymi przepisami o ochronie danych wyłącznie
  • w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 (1) (b) RODO): zarządzanie procesem rekrutacji, administrowanie portalem internetowym, ocena doświadczenia i kwalifikacji oraz, jeśli dotyczy, w związku z zawarciem umowy o pracę. W przypadku zawarcia umowy o pracę zostanie ustalone, jakie dane osobowe mogą być przechowywane, jak długo i w jakim celu;
  • w celu wywiązania się z obowiązku prawnego (zgodnie z art. 6 (1) (c) RODO): przestrzeganie obowiązków kontrolnych i sprawozdawczych wynikających z prawa podatkowego oraz przestrzeganie ustawowych okresów zatrzymania;
  • w celu realizacji uzasadnionych interesów (zgodnie z art. 6 (1) (f) RODO): do celów statystycznych lub do celów ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
  • jeśli została wyrażona wyraźna zgoda (zgodnie z art. 6 (1) (a) RODO): subskrypcja ofert pracy i udostępnianie danych.
Przekazywanie danych
Bez Twojej wyraźnej uprzedniej zgody GF przekaże Twoje dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to dozwolone i konieczne. Jeśli GF przekaże dane do krajów, w których poziom ochrony danych nie jest równoważny z poziomem ochrony danych w UE, Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) lub Szwajcarii, nastąpi to tylko wtedy, gdy w takich krajach zapewniona zostanie odpowiednia ochrona danych (np. poprzez standardowe klauzule umowne UE lub porozumienia US Privacy Shield).
 
Przechowywanie i usuwanie
W każdej chwili możesz samodzielnie usunąć profil kandydata utworzony w portalu internetowym.
Jeżeli umowa o pracę nie zostanie zawarta, a wcześniej nie zażądasz usunięcia swoich danych, dane te zostaną automatycznie usunięte lub zanonimizowane najpóźniej sześć miesięcy po zakończeniu procedury rekrutacyjnej.
Jeśli aplikacja została złożona online i wyrażono odpowiednią zgodę na „udostępnianie danych”, dane nie zostaną usunięte najpóźniej po sześciu miesiącach, jak określono powyżej. Zamiast tego będą przechowywane przez czas trwania procedury aplikacyjnej i przez kolejne 24 miesiące. Dzięki temu, jeśli masz takie życzenie, będziesz otrzymywać powiadomienia e-mailem o innych odpowiednich ofertach pracy w GF, jeśli takowe się pojawią. Po upływie tego okresu dane zostaną automatycznie usunięte lub zanonimizowane. W przypadku chęci wcześniejszego usunięcia danych należy poinformować o tym firmę GF. Zgodę wyrażoną w części „Zgoda na przetwarzanie danych” można wycofać w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli przepisy prawa wykluczają usunięcie, dalsze przechowywanie jest wymagane w celu dostarczenia dowodów lub wyrażono zgodę na dłuższy okres przechowywania (w szczególności w związku z zawarciem umowy o pracę). W przypadku krajów spoza EOG zastosowanie mogą mieć odmienne postanowienia (np. Chiny i USA – 2 lata; począwszy od odrzucenia podania o pracę).
 
Subskrypcja ofert pracy
Po włączeniu subskrypcji ofert pracy na stronie internetowej GF, a tym samym wyrażeniu zgody na wykorzystanie przekazanych danych, dane te będą wykorzystywane do przekazywania za pośrednictwem poczty elektronicznej (newsletter) informacji o wolnych stanowiskach w GF dostosowanych do profilu kandydata. Jeśli nie chcesz już otrzymywać newslettera, możesz w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji, korzystając z łącza „Anuluj subskrypcję” znajdującego się w każdym newsletterze, a tym samym jednocześnie aktywować usunięcie lub anonimizację danych podanych w celu subskrypcji.
 
Bezpieczeństwo i poufność informacji
GF chroni dane przed nieautoryzowanym dostępem, niewłaściwym użyciem lub niewłaściwym transferem, nieautoryzowaną zmianą oraz nielegalnym zniszczeniem lub przypadkową utratą, podejmując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Każdy podmiot, który zgodnie z prawem ma dostęp do danych, jest zobowiązany przez GF do traktowania tych danych jako poufnych oraz do ich ochrony.
 
Twoje prawa
W każdej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych przez GF ze skutkiem na przyszłość lub wycofać swoją zgodę; możesz również skorzystać z prawa do dostępu, sprostowania lub usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Ponadto masz prawo wnieść skargę do inspektora ochrony danych GF lub w dowolnym momencie do urzędu ochrony danych osobowych w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez GF.
 
Zmiany
Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
 
Aktualizacja: czerwiec 2020

Aktualizacja: Maj 2021

Kontakt

Holger Schieb

Corporate Data Protection Officer, Attorney at Law

Georg Fischer AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8201 Schaffhausen

Szwajcaria