Tuyên bố về Quyền riêng tư

1. Vai trò

Georg Fischer Ltd., được thành lập tại Thụy Sĩ với mã số thuế CHE-108.778.486, và các công ty con (gọi chung là "GF") coi quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân là một vấn đề rất quan trọng.

Chính sách bảo mật và cookie trực tuyến này ("Chính sách") áp dụng cho việc sử dụng các trang web và ứng dụng của GF ("Trang web GF"). Các Trang web của GF cung cấp thông tin về GF, các sản phẩm và dịch vụ của GF, các cơ hội vận chuyển và thông tin cho nhà đầu tư.

GF xử lý dữ liệu cá nhân theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành. "Dữ liệu cá nhân" có nghĩa là bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng hoặc được sử dụng hợp lý để nhận dạng bạn. Chính sách mô tả loại Dữ liệu cá nhân được GF thu thập khi bạn sử dụng Trang web GF và/hoặc các dịch vụ mà Trang web GF cung cấp cũng như cách thức và mục đích GF thu thập và có thể tiếp tục xử lý, sử dụng, chia sẻ và tiết lộ Dữ liệu cá nhân đó . Hơn nữa, Chính sách còn quy định các quyền của bạn liên quan đến Dữ liệu cá nhân đó.

Chính sách này không nhất thiết phải là mô tả toàn diện về quá trình xử lý dữ liệu của GF. Các tuyên bố bảo vệ dữ liệu khác hoặc các tài liệu tương tự có thể áp dụng cho các trường hợp cụ thể.

Bằng cách sử dụng các Trang web GF, bạn xác nhận rằng dữ liệu cá nhân của bạn có thể được xử lý theo quy định tại đây và bạn đồng ý sử dụng cookie cũng như các phương tiện nhận dạng và lưu trữ cục bộ khác theo Chính sách này. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách này, vui lòng không tiếp tục sử dụng các Trang web GF. Nếu bạn không đồng ý để chúng tôi sử dụng cookie, vui lòng đặt cài đặt trình duyệt của bạn cho phù hợp hoặc không sử dụng các Trang web GF.

2. Giám sát, nhân viên bảo mật giữ liệu

Trừ khi GF thông báo khác cho bạn trong một số trường hợp nhất định (ví dụ: theo các điều khoản sử dụng hoặc thông tin khác về một dịch vụ cụ thể do các Trang web GF cung cấp), Georg Fischer Ltd., Amlser-Laffon-Strasse 9, 8021 Schaffhausen, Thụy Sĩ là đơn vị kiểm soát việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn thông qua các Trang web GF. Trong trường hợp công ty con của Georg Fischer Ltd. liên lạc với bạn thông qua các phương tiện khác (ví dụ: email, thư, điện thoại, gặp trực tiếp, v.v.) hoặc cung cấp dịch vụ cho bạn thông qua Trang web GF, công ty đó sẽ là đơn vị kiểm soát dữ liệu. Bạn có thể tìm thấy danh sách và thông tin liên hệ của các công ty con của GF tại đây:Giới thiệu về GF.

Các câu hỏi về thông tin chi tiết, nhận xét, khiếu nại hoặc mối bận tâm liên quan tới Chính sách này và bảo mật dữ liệu có thể gửi tới Nhân viên bảo vệ dữ liệu của GF qua các thông tin liên hệ sau: email tới dataprotection@georgfischer.com hoặc gửi thư cho Nhân viên bảo vệ dữ liệu, Georg Fischer Ltd., Amlser-Laffon-Strasse 9, 8021 Schaffhausen.

3. Các hình thức dữ liệu cá nhân, phương pháp và mục đích xử lý

(a) Các yêu cầu của bạn

Nếu bạn gửi yêu cầu dịch vụ do Trang web GF cung cấp (ví dụ: bản tin, lời mời tham gia sự kiện, tài khoản, nhóm người dùng kín), yêu cầu liên hệ, yêu cầu cung cấp thêm thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của GF, yêu cầu truyền thông, bạn có thể được yêu cầu cung cấp Dữ liệu cá nhân như họ tên, chức danh, công ty, địa chỉ, địa chỉ e-mail, số điện thoại, v.v.

Nếu bạn tự nguyện cung cấp Dữ liệu cá nhân của GF thông qua việc sử dụng Trang web GF hoặc các phương thức điện tử khác, ví dụ: bằng cách nhập thông tin vào biểu mẫu đăng ký, đăng ký bản tin, gửi e-mail, đưa ra phản hồi, hoàn thành khảo sát khách hàng, tham gia cuộc thi, v.v., GF có thể thu thập và xử lý Dữ liệu cá nhân đó cho các mục đích được nêu ra hoặc hiển nhiên từ các trường hợp tại thời điểm thu thập. Đặc biệt, GF có thể xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn khi cần thiết để quản lý yêu cầu hoặc câu hỏi của bạn và cung cấp cho bạn dịch vụ được yêu cầu hoặc phản hồi thích hợp.

Ngoài ra, theo luật hiện hành và nếu thích hợp, GF có thể xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích sau vì lợi ích hợp pháp của GF, chẳng hạn như (i) cung cấp, cải thiện và phát triển Trang web, sản phẩm và dịch vụ của GF, (ii ) thống kê và nghiên cứu thị trường, (iii) hoạt động kỹ thuật và bảo mật, (iv) khẳng định các yêu cầu pháp lý và phản biện trong các tranh chấp pháp lý và tố tụng, (v) tuân thủ các luật và quy định hiện hành hoặc (vi) các mục đích khác được pháp luật nêu ra hoặc cho phép.

Nếu bạn đã đăng ký nhận thông tin cập nhật thường xuyên từ GF, bạn có thể chọn không nhận thông báo như vậy vào bất kỳ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu đến các địa chỉ được cung cấp trong Phần 2 ở trên. Nếu bạn chọn từ chối cung cấp bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào mà GF yêu cầu, bạn không thể có quyền truy cập hoặc sử dụng các phần, dịch vụ hoặc chức năng nhất định của Trang web GF và GF không thể trả lời câu hỏi của bạn.

(b) Tập tin nhật ký máy chủ

Khi bạn truy cập các Trang web GF, máy chủ web của GF tự động thu thập, ghi lại và lưu trữ trong tập tin nhật ký máy chủ các thông tin nhất định về quyền truy cập của bạn, ví dụ: địa chỉ Giao thức Internet (IP) của máy tính hoặc thiết bị di động gửi yêu cầu, yêu cầu tập tin của bạn cũng như ngày, giờ và thời lượng của nó, mã phản hồi HTTP, các trang trên Trang web GF mà bạn đã thực sự truy cập, trang web liên kết đưa bạn truy cập Trang web GF (URL giới thiệu), loại, phiên bản và ngôn ngữ của trình duyệt web, hệ điều hành được sử dụng bởi máy tính hoặc thiết bị di động gửi yêu cầu, cookie có thể nhận dạng duy nhất trình duyệt của bạn. Để biết thêm thông tin về cookie, vui lòng xem Phần 8 sau đây. Thông tin này không được phân tích để nhận dạng từng cá nhân. GF thu thập và xử lý thông tin này ở cấp độ kỹ thuật cho các mục đích hoạt động nhằm hiển thị và đảm bảo hoạt động bình thường của Trang web GF tương ứng, hiểu rõ hơn về hành vi của người dùng và cải thiện các dịch vụ cũng như đảm bảo tính ổn định và bảo mật.

(c) Không có quyết định và hồ sơ tự động

GF không sử dụng Dữ liệu cá nhân thu thập được từ bạn để đưa ra quyết định chỉ dựa trên quá trình xử lý tự động và GF không xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn một cách tự động với mục đích đánh giá các khí đốta cạnh cá nhân nhất định (lập hồ sơ).

4. Chuyển giao dữ liệu cá nhân

Trong bối cảnh các hoạt động kinh doanh của GF và phù hợp với mục đích xử lý dữ liệu được nêu trong Phần 3, GF có thể chuyển Dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba, trong phạm vi được phép và GF cho là phù hợp, để họ xử lý dữ liệu cho GF hoặc, tùy từng trường hợp, vì mục đích riêng của họ. Cụ thể, GF có thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba ("Người nhận") trong những trường hợp sau:

(a) Mọi đơn vị kiểm soát GF liên quan đều có thể chuyển Dữ liệu cá nhân của bạn cho các tổ chức GF khác và cho bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba nào ("Bên xử lý") mà đơn vị kiểm soát GF ủy quyền toàn bộ hoặc một phần quá trình xử lý (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ, nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị điện tử, nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, v.v.). Các Bên xử lý chỉ được phép sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích thu thập Dữ liệu cá nhân ban đầu. Các Bên xử lý được lựa chọn cẩn thận bởi đơn vị kiểm soát GF liên quan. Họ có nghĩa vụ theo hợp đồng là độc quyền xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn theo hướng dẫn của đơn vị kiểm soát GF, theo Chính sách này và luật bảo vệ dữ liệu hiện hành, để giữ bí mật cho Dữ liệu cá nhân và thực hiện các biện pháp kỹ thuật cũng như tổ chức thích hợp để bảo vệ Dữ liệu cá nhân.

(b) Đơn vị kiểm soát GF liên quan cũng có thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân liên quan đến việc sáp nhập, mua lại, phá sản hoặc bán, phân bổ hoặc chuyển nhượng tất cả hoặc về cơ bản tất cả tài sản của mình.

(c) GF có thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn cho một số nhà chức trách nhất định theo yêu cầu hợp lý của các cơ quan chính phủ hợp pháp hoặc theo yêu cầu của luật hiện hành, lệnh tòa án hoặc quy định của chính phủ.

(d) GF có thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân nếu cần thiết cho các cuộc kiểm toán của công ty hoặc để điều tra hoặc đáp lại một biện pháp tuân thủ hoặc bảo mật.

Người nhận có thể ở Thụy Sĩ hoặc ở bất kỳ quốc gia nào trên toàn thế giới. Đặc biệt, bạn phải biết trước rằng Dữ liệu cá nhân của mình sẽ được gửi đến những quốc gia có đại diện là các công ty con, chi nhánh hoặc văn phòng khác của GF cũng như đến các quốc gia khác ở Châu Âu và Hoa Kỳ, nơi có các nhà cung cấp dịch vụ của GF (chẳng hạn như Microsoft, T-Systems, Publicis Pixelpark (DE), Siteimprove GmbH (CH), Google (USA), Umantis (DE), Prescreen International GmbH (AT)). Nếu GF chuyển dữ liệu đến một quốc gia mà không có sự bảo vệ dữ liệu hợp pháp đầy đủ, GF phải đảm bảo mức độ bảo vệ thích hợp theo yêu cầu pháp lý bằng cách sử dụng các hợp đồng thích hợp (đặc biệt là trên cơ sở các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Ủy ban Châu Âu) hoặc GF dựa vào các trường hợp ngoại lệ theo luật định về sự đồng ý, thực hiện hợp đồng, thiết lập, thực hiện hoặc thực thi các yêu cầu pháp lý, quan trọng hóa lợi ích công, dữ liệu cá nhân được công bố hoặc vì cần để bảo vệ sự liêm chính của những người có liên quan. Bạn có thể yêu cầu thêm thông tin về các biện pháp đó bằng cách liên hệ với các địa chỉ được cung cấp trong Phần 2 ở trên.

Trừ khi có quy định khác trong Chính sách này hoặc các tuyên bố về bảo vệ dữ liệu khác áp dụng trong trường hợp cụ thể, GF sẽ không bán hoặc chuyển Dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn.

5. Thời gian lưu trữ

GF xử lý và lưu giữ Dữ liệu cá nhân miễn là được yêu cầu nhằm thực hiện các mục đích thu thập hoặc nhằm tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc các mục đích khác trong quá trình xử lý, cũng như sau thời hạn này theo các nghĩa vụ lưu giữ và tài liệu pháp lý. Hơn nữa, GF có thể lưu giữ Dữ liệu cá nhân trong khoảng thời gian có các khiếu nại chống lại GF hoặc trong phạm vi GF có nghĩa vụ pháp lý làm như vậy hoặc vì lợi ích kinh doanh hợp pháp (ví dụ: mục đích làm bằng chứng và tài liệu).

Ngay khi Dữ liệu cá nhân không còn được yêu cầu cho các mục đích nêu trên, chúng sẽ bị xóa hoặc ẩn danh trong phạm vi có thể. Nếu Dữ liệu cá nhân cần được lưu giữ vì lý do pháp lý, chúng sẽ bị chặn và không thể được xử lý thêm.

6. Bảo mật dữ liệu cá nhân

GF đã thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức thích hợp để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ không đúng cách, thay đổi trái phép và phá hủy bất hợp pháp hoặc mất mát do ngẫu nhiên. Đặc biệt, GF đã thực hiện các chính sách bảo mật thông tin nội bộ phù hợp, đào tạo, giải pháp CNTT và an ninh mạng, kiểm soát và hạn chế truy cập, mã hóa các nhà cung cấp và truyền dữ liệu, đặt tên giả, kiểm tra. Tất cả nhân viên, Bên xử lý và các bên thứ ba khác được quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân phải có nghĩa vụ giữ bí mật và an toàn cho Dữ liệu cá nhân.

7. Quyền của Bạn

Theo luật hiện hành, bạn có thể có một số hoặc tất cả các quyền sau đây liên quan đến Dữ liệu cá nhân của mình:

(a) Quyền được xác nhận về việc GF có xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn hay không và nếu có, là quyền truy cập vào bản sao của dữ liệu đó;

(b) Quyền chỉnh sửa hoặc yêu cầu xóa Dữ liệu cá nhân của bạn miễn là đáp ứng các yêu cầu pháp lý hiện hành (ví dụ: điều kiện tiên quyết để có quyền xóa, cụ thể là Dữ liệu cá nhân không còn cần thiết cho các mục đích thu thập hoặc xử lý ban đầu, hỗ trợ kiện tụng hoặc tuân thủ các yêu cầu lưu giữ theo luật định);

(c) Quyền hạn chế xử lý, cụ thể là (i) khi bạn tranh cãi về tính chính xác của Dữ liệu cá nhân, trong một khoảng thời gian cho phép GF xác minh tính chính xác của Dữ liệu cá nhân, (ii) khi bạn phản đối việc tẩy xóa Dữ liệu cá nhân (trong trường hợp áp dụng quyền xóa) và thay vào đó yêu cầu hạn chế sử dụng chúng, (iii) khi GF không còn cần Dữ liệu cá nhân cho các mục đích ban đầu, nhưng bạn yêu cầu chúng để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý, và (iv) khi phản đối thành công vẫn còn gây tranh chấp giữa bạn và GF;

(d) Quyền phản đối việc xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn, trừ khi GF có thể chứng minh các cơ sở hợp pháp thuyết phục để xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn. Về tham chiếu đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn có thể có quyền phản đối bất kỳ lúc nào;

(e) Quyền chuyển dữ liệu Dữ liệu cá nhân của bạn sang nhà cung cấp mới (nếu có);

(f) Quyền khiếu nại với cơ quan giám sát liên quan, cụ thể là (i) cơ quan bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền đối với nơi cư trú, nơi làm việc của bạn hoặc địa điểm bị cáo buộc vi phạm hoặc (ii) cơ quan giám sát chính đối với GF, cụ thể là Ủy viên Thông tin và Bảo vệ Dữ liệu Liên bang FDPIC, Feldeggweg 1, 3003 Bern, Thụy Sĩ (https://www.edoeb.admin.ch);

(g) Trong trường hợp mọi quá trình xử lý dựa trên sự đồng ý, bạn có thể có quyền rút lại sự đồng ý đó bất cứ lúc nào, điều này không ảnh hưởng đến quá trình xử lý trước khi rút lại sự đồng ý.

Bạn có thể khẳng định quyền của mình bất kỳ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu đến các địa chỉ được cung cấp trong Phần 2 ở trên. Nhìn chung, việc thực hiện các quyền này yêu cầu bạn phải chứng minh được danh tính của mình (ví dụ: bản sao giấy tờ tùy thân).

GF bảo lưu quyền thực thi các hạn chế theo luật định, ví dụ: nếu GF có nghĩa vụ lưu giữ hoặc xử lý dữ liệu nhất định, có lợi ích lớn hơn hoặc cần Dữ liệu cá nhân để xác nhận các yêu cầu. GF có thể từ chối các yêu cầu quá đáng hoặc lạm dụng các quyền liên quan. Nếu việc thực hiện một số quyền làm phát sinh chi phí của bạn, GF sẽ thông báo trước cho bạn.

8. Cookies

9. Phân tích Web

Các trang web GF sử dụng Google Analytics, một dịch vụ phân tích trang web được cung cấp bởi Google Inc., công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ, www.google.com ("Google"). Các tính năng của dịch vụ mà GF sử dụng là "Universal Analytics". Chúng giúp có thể gán dữ liệu, phiên và tương tác trên nhiều thiết bị cho một ID người dùng độc danh, do đó cung cấp cho GF khả năng phân tích hoạt động của người dùng trên tất cả các thiết bị. Google Analytics sử dụng Cookie là các tệp văn bản được gửi tới máy tính của bạn, để giúp Trang web GF đo lường và phân tích cách sử dụng trang web của khách truy cập.

Thông tin do Cookie tạo ra về việc sử dụng Trang web GF của bạn (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) thường được chuyển đến máy chủ của Google ở Hoa Kỳ và được lưu trữ ở đó. Tuy nhiên, nếu tính năng ẩn danh IP được kích hoạt trên các trang web này, Google sẽ cắt bớt địa chỉ IP của bạn ở các Quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu hoặc ở các quốc gia khác tham gia Thỏa thuận về Khu vực Kinh tế Châu Âu trước đó. Chỉ trong những trường hợp đặc biệt, địa chỉ IP đầy đủ mới được truyền đến máy chủ Google ở Hoa Kỳ và bị cắt ngắn ở đó. Chúng tôi muốn chỉ ra rằng, trên các Trang web GF này, Google Analytics đã được mở rộng để có thêm tính năng ẩn danh IP nhằm đảm bảo việc thu thập ẩn danh các địa chỉ IP (còn gọi là giấu IP).

Google tuân thủ các quy tắc bảo vệ dữ liệu của "Khung Bảo vệ Quyền riêng tư EU-Hoa Kỳ" và "Khung Bảo vệ Quyền riêng tư Thụy Sĩ-Hoa Kỳ" và được đăng ký với chương trình "Khung Bảo vệ Quyền riêng tư" của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, Ủy ban Châu Âu và Cơ quan Hành chính Thụy Sĩ. Địa chỉ IP mà Google Analytics xác định từ trình duyệt của bạn sẽ không được hợp nhất với dữ liệu khác do Google thu thập. Thay mặt cho GF, Google sử dụng thông tin này để phân tích việc sử dụng Trang web GF của bạn, để soạn báo cáo về các hoạt động trên trang web và cung cấp các dịch vụ khác cho GF liên quan đến việc sử dụng Trang web GF và sử dụng internet. Google cũng có thể chuyển thông tin này cho các bên thứ ba nếu có sự yêu cầu từ luật pháp hoặc khi các bên thứ ba đó xử lý thông tin thay mặt cho Google.

GF sử dụng Google Analytics để theo đuổi lợi ích hợp pháp của mình là xây dựng một dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng, cho phép phân tích thống kê và quảng cáo trang web của chúng tôi một cách hiệu quả. Bạn có thể từ chối việc sử dụng cookie bằng cách chọn cài đặt thích hợp trên trình duyệt của mình, tuy nhiên xin lưu ý rằng nếu bạn làm điều này, bạn có thể không sử dụng được toàn bộ chức năng của các Trang web GF. Bạn cũng có thể chọn từ chối để Google Analytics theo dõi cho tương lai bằng cách tải về và cài đặt Tiện ích Chặn trình duyệt gửi dữ liệu tới Google Analytics cho trình duyệt web hiện tại của bạn: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Cookie chặn sẽ ngăn dữ liệu của bạn bị thu thập ở các lượt truy cập các Trang web GF có liên quan trong tương lai. Để ngăn Universal Analytics thu thập dữ liệu trên nhiều thiết bị, bạn phải chọn từ chối trên tất cả các hệ thống mà bạn sử dụng.

Để biết thêm thông tin về Google Analytics, các điều kiện sử dụng và bảo vệ dữ liệu, vui lòng nhấp vào: https://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

10. Siteimprove

Các trang web GF sử dụng Siteimprove, một dịch vụ phân tích web được cung cấp bởi Siteimprove Inc., công ty có trụ sở tại Đan Mạch, https://siteimprove.com/ ("Siteimprove"). Siteimprove sử dụng Cookie để phân tích việc sử dụng trang web. Thông tin do Cookie tạo ra sẽ được truyền đến máy chủ Siteimprove và được lưu trữ ở đó. Siteimprove có thể thu thập số liệu thống kê về việc sử dụng trang web, chẳng hạn như thời điểm khách truy cập vào trang web lần cuối hoặc theo dõi trình tự các trang mà khách truy cập xem trong lần truy cập của họ. Thông tin này sau đó được sử dụng để cải thiện trải nghiệm người dùng trên trang web và cho phép khách truy cập tìm thấy thông tin liên quan nhanh hơn. Cookie của Siteimprove chứa ID được tạo ngẫu nhiên dùng để nhận dạng trình duyệt khi khách truy cập vào một trang. Cookie không chứa thông tin cá nhân và chỉ được sử dụng cho phân tích trang web. Chúng tôi muốn chỉ ra rằng, trên các Trang web GF này, Siteimprove đã được mở rộng để có thêm tính năng ẩn danh IP nhằm đảm bảo việc thu thập ẩn danh các địa chỉ IP (còn gọi là giấu IP).

Để biết thêm thông tin về Siteimprove, các điều kiện sử dụng và bảo vệ dữ liệu, vui lòng nhấp vào: https://siteimprove.com/en/privacy/privacy-policy/.

11. Các phương tiện truyền thông mạng xã hội

GF có thể sử dụng các plugin mạng xã hội (ví dụ: Facebook, Twitter, Google+ hoặc LinkedIn), có thể nhận dạng bằng các nút chia sẻ tương ứng. Các plugin mạng xã hội như vậy cho phép người dùng của các nền tảng mạng xã hội đó đăng liên kết của Trang web GF trên hồ sơ của họ, đánh dấu trang hoặc chia sẻ chúng với các địa chỉ liên hệ trên mạng xã hội của họ.

Nếu bạn sử dụng các plugin mạng xã hội, bạn sẽ gửi thông tin nhận dạng đến nền tảng truyền thông xã hội tương ứng. Bất kỳ nhận xét hoặc hoạt động nào phát sinh từ những người sử dụng các plugin mạng xã hội đều không được GF kiểm soát hoặc xác nhận và GF sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ pháp lý về chúng. Những người chia sẻ nội dung của GF thông qua các plugin mạng xã hội không được phép phát biểu hoặc đại diện cho GF.

Chính sách này không áp dụng cho các Trang web liên kết không thuộc GF. Bất cứ khi nào bạn mở một liên kết đến các trang web khác, bạn nên đọc các chính sách bảo mật của trang web đó. Việc xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn thuộc trách nhiệm của nhà điều hành mạng xã hội tương ứng và diễn ra theo các quy tắc bảo vệ dữ liệu của họ. GF không nhận được bất kỳ thông tin nào về bạn từ các nhà khai thác đó.

12. Các thay đổi đối với chính sách này

Tuyên bố về Quyền riêng tư này có thể thay đổi theo thời gian mà không cần thông báo trước.

13. Quyền cá nhân cho người sử dụng

Thông tin về quyền riêng tư này áp dụng cho tất cả các công ty của Georg Fischer Corporation (xem Giới thiệu về GF, được gọi riêng và chung là "GF"). Nó cung cấp chi tiết về loại, phạm vi và mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân trong quy trình ứng tuyển. GF xử lý dữ liệu mà bạn cung cấp cho GF liên quan đến việc ứng tuyển (không theo đợt tuyển dụng) của bạn (trực tuyến, qua e-mail hoặc bằng văn bản) . Nếu bạn ứng tuyển không theo đợt tuyển dụng và đồng ý, chúng tôi sẽ chuyển đơn ứng tuyển của bạn đến các công ty GF khác nếu thích hợp.
.
Controller và Nhân viên bảo vệ dữ liệu của GF Corporate
Theo luật bảo vệ dữ liệu, người kiểm soát chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu của bạn là công ty GF mà bạn ứng tuyển. Nếu cần, bạn có thể liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của GF Corporate qua đường bưu điện theo địa chỉ sau: Georg Fischer Ltd, Amsler-Laffon-Strasse 9, 8201 Schaffhausen, Thụy Sĩ, hoặc dataprotection@georgfischer.com.
.
Cổng thông tin trực tuyến
Nếu bạn ứng tuyển qua cổng thông tin trực tuyến, bạn cần tạo một hồ sơ ứng viên cho chính mình vì mục đích này. Để làm điều này, bạn phải cung cấp danh xưng, tên, họ, địa chỉ e-mail, ngày sinh và mật khẩu, tải lên sơ yếu lý lịch của bạn và chọn ngôn ngữ người dùng bạn muốn. Bạn được tự do tải lên dữ liệu và thông tin khác mà bạn cho là có liên quan đến việc ứng tuyển của mình, tới giới hạn lượng dữ liệu cho phép.
.
Mục đích và cơ sở pháp lý của việc xử lý dữ liệu
GF xử lý dữ liệu của bạn theo Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu của Liên minh Châu Âu (GDPR) và luật bảo vệ dữ liệu quốc gia dành riêng
  • cho việc thực hiện hợp đồng hoặc để thực hiện các bước trước khi ký kết hợp đồng (theo Điều 6 (1) điểm ( b) GDPR): quản lý quy trình bổ nhiệm, quản lý cổng thông tin trực tuyến, đánh giá kinh nghiệm và trình độ của bạn, và liên quan đến việc ký kết hợp đồng lao động nếu có. Nếu hợp đồng lao động được ký kết, nghĩa là bạn sẽ đồng ý về nội dung, thời gian và mục đích lưu giữ dữ liệu cá nhân;
  • để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý (theo Điều 6 (1) điểm (c) GDPR): tuân thủ các nghĩa vụ kiểm tra và báo cáo theo luật thuế và tuân thủ các khoảng thời gian lưu giữ theo luật định;
  • vì lợi ích hợp pháp (theo Điều 6 (1) điểm (f) GDPR): mục đích thống kê hoặc thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ về các khiếu nại pháp lý;
  • nếu bạn đã đồng ý một cách rõ ràng (theo Điều 6 (1) điểm (a) GDPR): đăng ký bản tin việc làm và công khai dữ liệu.
Chuyển dữ liệu
Nếu không có sự đồng ý rõ ràng của bạn từ trước, GF sẽ chỉ chuyển dữ liệu của bạn trong phạm vi được phép và cần thiết. Nếu GF chuyển dữ liệu của bạn đến các quốc gia có mức độ bảo vệ dữ liệu không tương đương với mức độ bảo vệ dữ liệu ở EU, Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) hoặc Thụy Sĩ, thì điều này sẽ chỉ diễn ra nếu có sự đảm bảo trong bảo vệ dữ liệu thích hợp ở các quốc gia đó (ví dụ: thông qua các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn của Liên minh Châu Âu hoặc Khung Bảo vệ Quyền riêng tư của Hoa Kỳ).
.
Lưu giữ và tẩy xóa
Bạn có thể tự mình xóa hồ sơ ứng viên mà bạn đã tạo trong cổng thông tin trực tuyến bất cứ lúc nào.
Nếu hợp đồng lao động không được ký kết và nếu bạn không yêu cầu xóa dữ liệu của mình sớm hơn, dữ liệu của bạn sẽ tự động bị xóa hoặc ẩn danh trong vòng sáu tháng sau khi hoàn thành quy trình ứng tuyển.
Nếu bạn đã ứng tuyển trực tuyến và đồng ý với "Công khai dữ liệu", dữ liệu của bạn sẽ không bị xóa sau sáu tháng như đã nêu trên. Thay vào đó, chúng sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình ứng tuyển của bạn và trong 24 tháng tiếp theo. Theo yêu cầu, điều này để bạn có thể nhận được thông báo qua e-mail về các vị trí tuyển dụng phù hợp khác tại GF nếu có phát sinh. Sau khoảng thời gian này, dữ liệu của bạn cũng sẽ tự động bị xóa hoặc ẩn danh. Nếu bạn muốn xóa dữ liệu của mình trước thời điểm này, vui lòng thông báo cho GF. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình trong mục "Đồng ý về dữ liệu" bất kỳ lúc nào mà không cần nêu lý do.
Những điều trên không áp dụng nếu các quy định pháp luật ngăn cản việc tẩy xóa, cần lưu trữ thêm cho mục đích cung cấp bằng chứng hoặc bạn đã đồng ý với thời gian lưu trữ lâu hơn (đặc biệt là liên quan đến hợp đồng lao động của bạn). Các điều khoản khác biệt có thể áp dụng cho những quốc gia ngoài EEA (ví dụ: Trung Quốc và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ 2 năm kể từ khi bị từ chối)
.
Mô tả công việc
Nếu bạn đã đăng ký nhận bản tin việc làm trên trang web GF và do đó đã đồng ý cho sử dụng một số mục dữ liệu do bạn cung cấp, dữ liệu này sẽ được dùng để thông báo cho bạn qua e-mail (bản tin) về các vị trí tuyển dụng tại GF mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm. Nếu bạn không muốn nhận bản tin nữa, bạn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào bằng liên kết “Hủy đăng ký” xuất hiện trong mọi bản tin và do đó, đồng thời kích hoạt tính năng xóa hoặc ẩn danh dữ liệu bạn đã cung cấp cho mục đích này.
.
Bảo mật và giữ bí mật thông tin
GF bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng không đúng cách hoặc chuyển giao không thích hợp, thay đổi trái phép và phá hủy bất hợp pháp hoặc mất mát do ngẫu nhiên bằng cách thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp. Mỗi bên có quyền truy cập hợp pháp vào dữ liệu của bạn đều được GF có nghĩa vụ phải xử lý dữ liệu này một cách tin cậy và bảo vệ chúng.
Quyền của bạn
Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể phản đối việc xử lý dữ liệu của mình cho tương lai với GF hoặc rút lại sự đồng ý; bạn cũng có thể thực hiện quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa, hạn chế xử lý và khả năng chuyển dữ liệu. Hơn nữa, bạn có quyền khiếu nại với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của GF hoặc vào bất kỳ lúc nào với cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu về việc GF xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.
Sửa đổi
Thông tin bảo vệ dữ liệu này có thể được sửa đổi theo thời gian mà không cần thông báo trước.
Cập nhật: Tháng 6/2020

Cập nhật: Tháng 5/2021

Liên hệ

Holger Schieb

Corporate Data Protection Officer, Attorney at Law

Georg Fischer AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8201 Schaffhausen

Thụy Sĩ