Privacyverklaring

1. Toepassingsgebied

Georg Fischer Ltd., gevestigd in Zwitserland onder bedrijfsnummer CHE-108.778.486 en zijn gelieerde bedrijven (samen “GF”) vinden de privacy en veiligheid van Persoonsgegevens een zeer belangrijk onderwerp.

Dit online Privacy- en cookiesbeleid (“Beleid”) is van toepassing op het gebruik van de websites en toepassingen van GF (“GF-websites”). De GF-websites geven informatie over GF, zijn producten en diensten, carrièremogelijkheden en informatie voor investeerders.

GF behandelt Persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving op de gegevensbescherming. “Persoonsgegevens” zijn alle informatie die u identificeert of die redelijkerwijze zou kunnen worden gebruikt om u te identificeren. Het Beleid beschrijft het soort Persoonsgegevens die door GF worden verzameld, wanneer u gebruik maakt van de GF-websites en/of diensten die de GF-websites bieden en hoe en waarom GF die Persoonsgegevens verzamelt en mogelijk verder verwerkt, gebruikt, deelt en openbaar maakt. Bovendien worden de rechten die u hebt met betrekking tot deze Persoonsgegevens uiteengezet.

Dit Beleid is niet noodzakelijkerwijs een uitgebreide beschrijving van de manier waarop GF gegevens verwerkt. Andere verklaringen inzake gegevensbescherming of vergelijkbare documenten kunnen onder specifieke omstandigheden gelden.

Door gebruik te maken van de GF-websites gaat u ermee akkoord dat uw Persoonsgegevens mogen worden verwerkt zoals hierin uiteengezet en gaat u ermee akkoord dat cookies en andere identificatiemiddelen en lokale opslag worden gebruikt in overeenstemming met dit Beleid. Als u niet akkoord gaat met dit beleid, moet u uw bezoek aan de websites van GF staken.  Als u niet akkoord gaat met ons gebruik van Cookies, stel uw browserinstellingen dan zo in dat u deze niet gebruikt of maak geen gebruik van de GF-websites.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking, functionaris voor gegevensbescherming

Tenzij GF u in bepaalde gevallen anders heeft geïnformeerd (bijv. volgens de gebruiksvoorwaarden van andere informatie voor een specifieke dienst die door de GF-websites wordt verleend), is Georg Fischer Ltd., Amlser-Laffon-Strasse 9, 8021 Schaffhausen, Zwitserland de verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens door de GF-websites. In dergelijke gevallen waarin een gelieerd bedrijf van Georg Fischer Ltd. met u communiceert via andere middelen (bijv. e-mail, brief, telefoongesprek, persoonlijk) of aan u diensten verleent via de GF-websites, wordt dit gelieerde bedrijf de verantwoordelijke voor uw Persoonsgegevens. U vindt hier een lijst met contactgegevens van dergelijke aan GF gelieerde bedrijven: Over GF

Alle vragen om gedetailleerde informatie, commentaar, claims of zorgen met betrekking tot dit Beleid en dataprivacy kunnen worden gericht aan de Data Protection Officer van GF met behulp van de volgende contactgegevens: per e-mail aan dataprotection@georgfischer.com of per brief aan Data Protection Officer, Georg Fischer Ltd., Amlser-Laffon-Strasse 9, 8021 Schaffhausen, Zwitserland.

3. Gegevensbeheerder, functionaris voor gegevensbescherming

(a)       Uw aanvragen

Als u een aanvraag indient voor diensten die worden geleverd door de GF-websites (bijv. nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen, accounts, gesloten gebruikersgroepen), een contactverzoek, een verzoek om meer informatie over GF-producten en -diensten, een media-aanvraag, kan het zijn dat u wordt gevraagd om bepaalde Persoonsgegevens te verstrekken zoals voor- en achternaam, titel, bedrijf, adres, e-mailadres, telefoonnummer

Als u vrijwillig Persoonsgegevens aan GF verstrekt of beschikbaar maakt voor GF op welke wijze dan ook, bijv. door deze in te voeren in een registratieformulier, door u aan te melden voor een nieuwsbrief, door een e-mail te versturen, door deel te nemen aan een prijsvraag, mag GF deze Persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de doeleinden die zijn aangegeven of evident zijn vanuit de omstandigheden op het moment van verzameling. GF mag uw Persoonsgegevens in het bijzonder verwerken als dit nodig is om uw verzoek of aanvraag te beheren en de gevraagde dienst of een passend antwoord te verstrekken.

Bovendien, in lijn met de toepasselijke wetgeving en indien van toepassing, mag GF uw Persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden in het legitieme belang van GF, zoals (i) verstrekken, verbeteren en ontwikkelen van de GF-websites, -producten en -diensten, (ii) statistische en marktonderzoeksdoeleinden, (iii) technische activiteiten en beveiliging, (iv) het doen gelden van rechtsvorderingen en het voeren van verweer in juridische geschillen en officiële procedures, (v) het voldoen aan toepasselijke wetten en regelgevingen of (vi) andere bij wet voorziene of toegestane doeleinden.

Als u zich hebt aangemeld om regelmatige updates van GF te ontvangen, kunt u zich op elk gewenst moment afmelden voor het ontvangen van dergelijke communicatie door een verzoek te sturen aan de adressen die in sectie 2 hierboven zijn genoemd. Als u ervoor kiest bepaalde Persoonsgegevens die GF van u vraagt, kan het zijn dat u geen toegang kunt krijgen tot bepaalde gegevens, diensten of functies van de GF-websites en kan GF uw vraag mogelijk niet beantwoorden.

(b)      Logbestanden server

Wanneer u GF-websites bezoekt, verzamelt, registreert de webserver van GF automatisch in de serverlogbestanden bepaalde informatie over uw bezoek, bijv. het IP-adres (Internet Protocol) van de computer of het mobiele apparaat die het verzoek verstuurt, uw bestandsverzoek inclusief datum, tijd en duur van uw bezoek, de HTTP-antwoordcode, de pagina's van de GF-website die u bezoekt (verwijzende URL), type, versie en taal van de webbrowser, het besturingssysteem dat wordt gebruikt door de computer of het mobiele apparaat dat het verzoek stuurt, cookies die uw browser uniek identificeren. Ook worden deze gegevens opgeslagen in serverlogbestanden. Zie paragraaf 8 hieronder voor meer informatie over cookies. Deze informatie wordt niet op zo'n wijze geanalyseerd dat individuele personen worden geïdentificeerd. GF verzamelt en verwerkt deze informatie op een technisch niveau voor operationele doeleinden om de juiste werking van de betreffende GF-website weer te geven en te garanderen, om het gedrag van de gebruiker beter te begrijpen en zijn aanbod te verbeteren, en voor het garanderen van de stabiliteit en beveiliging.

(c)      Geen geautomatiseerde beslissingen en profielen

GF gebruikt de verzamelde Persoonsgegevens van u niet om beslissingen te nemen uitsluitend gebaseerd op geautomatiseerde verwerking en GF verwerkt uw Persoonsgegevens niet automatisch met het doel van het evalueren van bepaalde persoonlijke aspecten (profilering).

4. Overdracht persoonsgegevens

In de context van bedrijfsactiviteiten van GF en in lijn met de doeleinden van de gegevensverwerking zoals beschreven in paragraaf 3, mag GF Persoonsgegevens doorgeven aan derden, voor zover een dergelijke overdracht is toegestaan en GF dit passend vindt, zodat zij gegevens voor GF kunnen verwerken of, indien nodig, voor hun eigen doeleinden. GF mag uw Persoonsgegevens in het bijzonder in de volgende gevallen vrijgeven aan derden (“Ontvangers”):

(a)      Elke relevante GF-verwerkingsverantwoordelijke mag uw Persoonsgegevens doorgeven aan andere GF-entiteiten en aan externe dienstverleners (“Verwerkers”) aan wie de GF-verwerkingsverantwoordelijke alle of gedeeltelijke verwerking (bijv. hostingproviders, e-marketingdienstverleners, technische ondersteuning enz.). De Verwerkers mogen uw Persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens oorspronkelijk werden verzameld. De Verwerkers worden zorgvuldig geselecteerd door de relevante GF-verwerkingsverantwoordelijke. Zij zijn contractueel verplicht om uw Persoonsgegevens uitsluitend op instructies van de GF-verwerkingsverantwoordelijke te verwerken, in overeenstemming met dit beleid en de toepasselijke wetten op de privacybescherming, om de Persoonsgegevens vertrouwelijk te houden en om passende technische en organisatorische maatregelen te implementeren om de Persoonsgegevens te beschermen.

(b)       De relevante GF-verwerkingsverantwoordelijke mag ook Persoonsgegevens openbaar maken in verband met een fusie, acquisitie, bankroet of verkoop, opdracht of andere overdracht van alle of praktische alle activa.

(c)        GF kan uw Persoonsgegevens bekend maken aan bepaalde overheidsinstanties om te reageren op een gepast verzoek van legitieme overheidsinstanties of wanneer dit wordt vereist door toepasselijke wetten, gerechtelijke bevelen of overheidsregelingen.

(d)       GF mag Persoonsgegevens openbaar maken indien dit nodig is om bedrijfsaudits of om compliantie- of veiligheidsbedreigingen.

De Ontvangers kunnen gevestigd zijn in Zwitserland of in elk willekeurige land wereldwijd. U moet er in het bijzonder vanuit gaan dat uw Persoonsgegevens worden overgebracht naar een land waar de GF-groep is vertegenwoordigd door aan GF gelieerde bedrijven, bijkantoren of andere kantoren en naar andere landen in Europa en de VS waar dienstverleners van GF gevestigd zijn (zoals Microsoft, T-Systems, Publicis Pixelpark (DE), Siteimprove GmbH (CH), Google (USA), Umantis (DE), Prescreen International GmbH (AT)). Als GF gegevens overdraagt naar een land zonder adekwate wettelijke gegevensbescherming, garandeert GF een passend beschermingsniveau zoals wettelijk vereist door gebruik te maken van passende contracten (in het bijzonder op basis van de standaard contractclausules van de Europese Commissie) of vertrouwt GF op de wettelijke uitzonderingen op de toestemming, prestaties volgens contracten, het vestigen, uitoefenen of handhaven van wettelijke claims, het overschrijven van publieke belangen, gepubliceerde Persoonsgegevens of omdat het nodig is om de integriteit van de betroffen personen te garanderen. U kunt meer informatie over dergelijke maatregelen opvragen door contact op te nemen met de adressen in paragraaf 2 hierboven.

Tenzij anders vermeld in dit Beleid of andere verklaringen omtrent gegevensbescherming die van toepassing zijn onder specifieke omstandigheden, zal GF uw Persoonsgegevens niet verkopen of op enige andere wijze overdragen aan derde partijen zonder uw expliciete toestemming.

5. Bewaartermijnen

GF verwerkt en behoudt de Persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of andere doeleinden die worden nagestreefd door de verwerking, en langer dan deze duur in overeenstemming met de wettelijke handhavings- en documentatieverplichtingen. Bovendien kan GF Persoonsgegevens bewaren gedurende een periode tijdens welke claims kunnen worden ingediend tegen GF of voor zover GF anderszins wettelijk verplicht is dit te doen of als legitieme bedrijfsbelangen verdere bewaring vereisen (bijv. voor bewijsvoering en documentatie).

Zodra Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor hierboven genoemde doeleinden, zullen deze worden verwijderd of indien mogelijk geanonimiseerd. Als Persoonsgegevens om wettelijke redenen moeten worden bewaard, zullen deze worden geblokkeerd en zullen ze niet langer beschikbaar zijn voor verdere verwerking.

6. Beveiliging persoonsgegevens

GF heeft passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen niet-geoorloofde toegang, onjuist gebruik of onjuiste openbaarmaking, niet-geautoriseerde wijziging en niet-wettige vernietiging of onbedoeld verlies. GF heeft met name een passend intern informatiebeveiligingsbeleid, training, IT- en netwerkbeveiligingsoplossingen, toegangscontroles en -beperkingen, versleuteling van gegevensdragers en -overdrachten, pseudonimisering, inspecties geïmplementeerd. Alle medewerkers, verwerkers en overige derde partijen die toegang hebben tot Persoonsgegevens zijn verplicht de Persoonsgegevens vertrouwelijk en veilig te houden.

7. Uw rechten

Onder voorbehoud van het toepasselijke recht hebt u enige of al de volgende rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens:

(a)       het recht op een bevestiging dat GF uw Persoonsgegevens verwerkt, en indien dit het geval is een kopie ervan;

(b)       het recht op rectificatie of wissing van uw Persoonsgegevens zo lang aan de toepasselijke wettelijke vereisten is voldaan (bijv. de voorwaarden voor het recht op wissing stellen in het bijzonder dat de Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze waren verzameld of anderszins verwerkt, voor ondersteunende geschillenregeling of voor het voldoen aan de statutaire bewaringsvereisten);

(c)        Het recht op beperking van de verwerking, met name (i) waar de accuraatheid van de Persoonsgegevens door u wordt aangevochten, gedurende een periode waarbinnen GF de accuraatheid van de Persoonsgegevens kan verifiëren, (ii) waar u bezwaar hebt tegen de wissing van de Persoonsgegevens (in gevallen waar het recht op wissing van toepassing is) en de beperking van het gebruik van de Persoonsgegevens in plaats daarvan vraagt, (iii) waar GF de Persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de oorspronkelijke doeleinden, maar zij zijn door u vereist voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen, en (iv) wanneer de succesvolle uitoefening van een bezwaarschrift nog steeds wordt betwist tussen u en GF

(d)       Het recht van bezwaar tegen verwerking van uw Persoonsgegevens, tenzij GF zwaarwegende wettelijke redenen kan aantonen voor het verwerken van uw Persoonsgegevens. Refererend aan de verwerking van uw Persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden hebt u het recht op elk gewenst daartegen bezwaar te maken;

(e)       Recht op gegevensoverdraagbaarheid van uw Persoonsgegevens naar een nieuwe leverancier (indien van toepassing);

(f)         Het recht een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder (i) de gegevensbeschermingsautoriteit die competent is voor uw woonplaats of de locatie van de vermeende inbreuk of (ii) de leidende toezichthoudende autoriteit voor GF, namelijk de Federal Data Protection and Information Commissioner FDPIC, Feldeggweg 1, 3003 Bern, Zwitserland (https://www.edoeb.admin.ch);

(g)       Waar verwerking is gebaseerd op toestemming hebt u mogelijk het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat deze verwerking voor het intrekken van de toestemming beïnvloed.

U kunt uw rechten te allen tijde laten gelden door uw verzoek in te dienen op de in paragraaf 2 hierboven vermelde adressen. Over het algemeen vereist het uitoefenen van deze rechten dat u uw identiteit moet kunnen bewijzen (bijv. kopie van identificatiedocumenten).

GF behoudt zich het recht voor om statutaire beperkingen op te leggen, bijv. als GF verplicht is om bepaalde gegevens te bewaren of verwerken, een hoger belang heeft of de Persoonsgegevens nodig heeft om claims te laten gelden. GF mag verzoeken afwijzen die excessief zijn of een misbruik van de relevante rechten vormen. Als het uitoefenen van bepaalde rechten voor u tot kosten leidt, zal GF u hiervan vooraf in kennis stellen.

 

8. Cookies

9. Webanalyse

De GF-websites gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst die wordt geleverd door Google Inc., een bedrijf dat is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika, www.google.com (“Google”). De functies van de dienst die GF gebruikt zijn universele-analysefuncties. Ze maken het mogelijk gegevens, sessies en interacties over meerdere apparaten toe te wijzen aan een pseudonieme gebruikers-ID, waardoor GF de activiteiten van een gebruiker op alle apparaten kan analyseren. Google Analytics gebruikt Cookies die bestaan uit tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst. Deze Cookies helpen de GF-websites om te meten en analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

De informatie die wordt gegenereerd door de Cookies over uw gebruik van de GF-websites (inclusief uw IP-adres) wordt over het algemeen overgedragen naar een Google-server in de VS en daar opgeslagen. Als de IP-anonimisering op deze websites is geactiveerd, zal Google echter uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, vooraf afkorten. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen aan een Google-server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Wij willen u erop wijzen dat Google Analytics op deze GF-websites is uitgebreid zodat het IP-anonimisering bevat, zodat we anonieme verzameling van IP-adressen (zogenaamd IP-masking) kunnen garanderen.

Google voldoet aan de reglementen met betrekking tot gegevensbeveiliging van de regelingen van het “EU-U.S. Privacy Shield” en het “Swiss-U.S. Privacy Shield” en is geregistreerd met het “Privacy Shield”-programma van het ministerie van handel van de VS en de Europese Commissie en de Zwitserse regering. Het IP-adres dat door Google Analytics is geïdentificeerd vanuit uw browser zal niet worden samengevoegd met andere gegevens die zijn verzameld door Google. Google gebruikt deze informatie namens GF om uw gebruik van de GF-websites te analyseren, om rapporten samen te stellen over de website-activiteiten en om andere diensten aan GF te leveren die zijn gerelateerd aan het gebruik van de GF-websites en internet. Google mag deze informatie ook doorspelen aan externe partijen indien wettelijk vereist of wanneer dergelijke externe partijen de informatie namens Google verwerken.

GF maakt gebruik van Google Analytics om haar rechtmatige belangen na te streven bij het bouwen van een dienst die voldoet aan de behoeften van de klant, waardoor statistische analyses mogelijk zijn en onze website efficiënt kan worden gepromoot. U mag het gebruik van cookies weigeren door de passende instellingen in uw browser te selecteren. U moet er daarbij echter wel op letten dat u, als u dit doet, mogelijk niet alle functionaliteit van de GF-website zult kunnen gebruiken. U kunt er ook voor kiezen in de toekomst niet te worden gevolgd door Google Analytics door de browser add-on Google Analytics Opt-out te installeren voor uw huidige webbrowser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Opt-outcookies voorkomen dat uw gegevens worden verzameld tijdens alle toekomstige bezoeken aan de relevante GF-websites. Om het verzamelen van gegevens door Universal Analytics over meerdere apparaten te voorkomen, moet u zich afmelden bij alle systemen die u gebruikt.

Voor meer informatie over Google Analytics, de gebruiksvoorwaarden en de gegevensbescherming klikt u op  https://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

.

10. Siteimprove

De GF-websites gebruiken Siteimprove, een webanalysedienst die wordt geleverd door Siteimprove Inc., een bedrijf dat is gevestigd in Denemarken, https://siteimprove.com/ (“Siteimprove”). Siteimprove maakt gebruik van Cookies om gebruik van de website te analyseren. De informatie die wordt gegenereerd door het Cookie wordt verzonden naar een Siteimprove-server en daar opgeslagen. Siteimprove kan statistische gegevens over het gebruik van de site verzamelen, zoals wanneer een bezoeker voor de laatste keer de website heeft bezocht, of de volgorde van de pagina's die een bezoeker tijdens zijn bezoek bezoekt traceren. Deze informatie wordt dan gebruikt om de gebruikerservaring op de website te verbeteren en bezoekers in staat te stellen om relevante informatie sneller te vinden. De Siteimprove-cookies bevatten een willekeurig gegenereerde ID die wordt gebruikt om de browser te herkennen wanneer een bezoeker een pagina bezoekt. De cookie bevat geen persoonsgegevens en wordt uitsluitend gebruikt voor webanalyse. Wij willen u erop wijzen dat Siteimprove op deze GF-websites is uitgebreid zodat het IP-anonimisering bevat, zodat we anonieme verzameling van IP-adressen (zogenaamd IP-masking) kunnen garanderen.

Voor meer informatie over Siteimprove, de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming klikt u op  https://siteimprove.com/en/privacy/privacy-policy/.

11. Plugins voor sociale media

GF kan socialemediaplug-ins gebruiken (zoals Facebook, Twitter, Google+ of LinkedIn), die kunnen worden geïdentificeerd door middel van de respectieve deelknoppen. Met dergelijke socialemediaplug-ins kunnen gebruikers van deze socialemediaplatforms links naar GF-websites posten op hun eigen socialemediaprofiel, deze bookmarken of deze delen met hun socialemediacontacten.

Als u gebruik maakt van socialemediaplug-ins verstuurt u identificeerbare informatie naar het respectieve socialemediaplatform. Alle commentaren of activiteiten van mensen die socialemediaplug-ins gebruiken wordt niet gecontroleerd of onderschreven door GF en GF is hier niet voor verantwoordelijk of aansprakelijk. Personen die GF-content delen via socialemediaplug-ins zijn niet geautoriseerd om te spreken namens GF of om GF te vertegenwoordigen.

Dit beleid is niet van toepassing voor gekoppelde, niet-GF-websites. Wanneer u een link naar andere websites opent, moet u het privacybeleid van de betreffende website lezen. De verwerking van uw Persoonsgegevens is de verantwoordelijkheid van de respectieve socialemedia-operator en gebeurt volgens zijn gegevensbeschermingsregels. GF ontvangt geen informatie over u van dergelijke operators.

12. Wijzigingen in dit beleid

Dit privacybeleid wordt van tijd tot tijd gewijzigd zonder kennisgeving vooraf.

13. Privacy-informatie voor sollicitanten

Dit privacybeleid is van toepassing op alle bedrijven van de Georg Fischer Corporation (zie Over GF, waarnaar individueel en collectief wordt verwezen als “GF“). Het biedt gegevens van het soort, bereik en de doelen van de verwerking van persoonsgegevens binnen de context van de toepassingsprocedure. GF verwerkt de gegevens die u beschikbaar stelt aan GF in verbinding met uw (open) sollicitatie (online, per e-mail of schriftelijk). Als u een open sollicitatie schrijft en uw toestemming hiervoor geeft, versturen wij uw sollicitatie naar andere GF-bedrijven indien van toepassing.
 
Controller en de Data Protection Officer van GF
Onder de privacywetgeving is de controller die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens het GF-bedrijf waar u solliciteert. Indien nodig kunt u per post contact opnemen met de GF Corporate Data Protection Officer op het volgende adres: Georg Fischer Ltd, Amsler-Laffon-Strasse 9, 8201 Schaffhausen, Switzerland, of op dataprotection@georgfischer.com.
 
Online portaal
Als u solliciteert via het online portaal moet u hiervoor een sollicitantprofiel aanmaken. Om dit te doen moet u uw titel, voornaam/voornamen, achternaam, e-mailadres, geboortedatum en wachtwoord geven, uw cv uploaden en uw voorkeursgebruikerstaal selecteren. U kunt vrijelijk tot aan de beschikbare gegevenslimiet andere gegevens en informatie uploaden waarvan u denkt dat deze relevant is voor uw toepassing.
 
Doel en wettelijke basis van gegevensverwerking
GF verwerkt uw gegevens in overeenstemming met de AVG van de EU en nationale privacywetten
  • voor de uitvoering van een contract of om stappen te ondernemen voordat een contract wordt aangegaan (conform art. 6 (1) punt (b) AVG): beheer van het afsprakenproces, beheer van het online portaal, beoordeling van uw ervaring en kwalificaties en, indien van toepassing, in verbinding met de beëindiging van een arbeidscontract. Als een arbeidsovereenkomst wordt gesloten wordt met u overeengekomen welke Persoonsgegevens mogen worden opgeslagen, hoe lang en voor welke doeleinden;
  • voor compliantie met een wettelijke verplichting (conform art. 6 (1) punt (c) AVG): compliantie met controleer- en rapporteerverplichtingen onder de belastingwet en compliantie met statutaire bewaartermijnen:
  • voor het doel van legitieme belangen (conform art. 6 (1) punt (f) AVG): statistische doeleinden voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van wettelijke claims:
  • als u expliciet toestemming hebt verstrekt (conform art. 6 (1) punt (a) AVG): banenabonnement en gegevensrelease.
Gegevensoverdracht
Zonder uw expliciete toestemming draagt GF uw gegevens slechts in zoverre over als is toegestaan en noodzakelijk. Als GF uw gegevens verstuurt naar landen met een gegevensbeschermingsniveau dat niet equivalent is aan dat in de EU, de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland, gebeurt dit alleen indien adekwate gegevensbescherming is gegarandeerd in dergelijke landen (bijv. door standaard contractclausules van de EU of het US Privacy Shield).
 
Bewaring en wissing
U mag het kandidaatprofiel dat u in het online portaal hebt aangemaakt, te allen tijde wissen.
Als er geen dienstverband wordt overeengekomen en als u niet daarvoor al wissing van uw gegevens hebt gevraagd, worden uw gegevens automatisch gewist of geanonimiseerd ten laatste zes manden na voltooiing van de sollicitatieprocedure.
Als u online hebt gesolliciteerd en passende toestemming hebt verleend onder “Vrijgave van gegevens”, worden uw gegevens niet gewist na ten laatste zes maanden zoals hierboven omschreven. In plaats daarvan worden ze opgeslagen gedurende de duur van uw sollicitatieprocedure plus de 24 maanden daarna. Dit wordt gedaan omdat u, indien gewenst, per e-mail geïnformeerd kunt worden over andere geschikte vacatures bij GF, als deze zich voordoen. Nadat deze periode is verstreken, worden uw gegevens ook automatisch gewist of anoniem gemaakt. Als u wilt dat uw gegevens eerder worden gewist, dient u GF hierover te informeren. U mag uw toestemming die u onder “Toestemming gegevens” hebt gegeven, op elk moment zonder opgaaf van redenen intrekken.
Het bovenstaande is niet van toepassing indien wettelijke bepalingen strijdig zijn met wissing, verdere opslag nodig is voor het leveren van bewijs, of indien u hebt ingestemd met een langere opslagperiode (in het bijzonder in verband met uw arbeidsovereenkomst). Voor landen buiten de EEA gelden andere voorzieningen (zoals voor China en de Verenigde Staten van Amerika 2 jaar vanaf de verwerping)
 
Banenabonnement
Als u zich hebt aangemeld voor een banenabonnement op de GF-website en daardoor hebt toegestemd met het gebruik van bepaalde gegevens die door u zijn verstrekt, worden deze gegevens gebruikt om u per e-mail (nieuwsbrief) te informeren over vacatures bij GF waarvan wij denken dat deze interessant voor u zijn. Als u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u uw abonnement te allen tijde opzeggen met behulp van de koppeling “Abonnement beëindigen” die in elke nieuwsbrief is geïntegreerd. Daarbij activeert u tegelijkertijd het wissen of anonimiseren van de door u voor dit doeleinde geleverde gegevens.
 
Veiligheid van de informatie en vertrouwelijkheid
GF beschermt uw gegevens tegen ongeautoriseerde toegang, wangebruik of niet-passende overdracht, niet-geautoriseerde wijziging en illegale vernietiging of onopzettelijk verlies door passende technische en organisatorische maatregelen te treffen. Elke partij die wettelijk toegang heeft tot uw gegevens is door GF verplicht deze gegevens vertrouwelijk te behandelen en deze te beschermen.
 
Uw rechten
U mag op elk moment bij GF bezwaar maken tegen de verwerking in de toekomst van uw gegevens of uw toestemming intrekken; u mag ook uw recht op toegang, rectificatie of verwerking en gegevensportabiliteit uitoefenen. Bovendien hebt u het recht bij de Corporate Data Protection Officer van GF een klacht in te dienen of op elk gelegen moment bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw gegevens door GF.
 
Wijzigingen
Deze informatie over gegevensbescherming mag van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder kennisgeving vooraf.
 
Bijgewerkt: juni 2020

Bijgewerkt: oktober 2018

Contact

Holger Schieb

Corporate Data Protection Officer, Attorney at Law

Georg Fischer AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8201 Schaffhausen

Zwitserland