Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

1. Scope

Společnost Georg Fischer Ltd., registrovaná ve Švýcarsku pod číslem CHE‑108.778.486, a její dceřinné společnosti (souhrnně „GF“) považují ochranu osobních údajů a jejich zabezpečení za velmi důležitou.

Tyto zásady ochrany osobních údajů online a souborů cookie (dále jen „zásady“) se vztahují na používání webových stránek a aplikací GF (dále jen „webové stránky GF“). Webové stránky GF poskytují informace o skupině GF, jejích výrobcích a službách, možnosti dopravy a informace pro investory.

Společnost GF nakládá s osobními údaji v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů. Pojem „Osobní údaje“ znamená jakékoli údaje, které určují vaši totožnost nebo které lze použít pro určení vaší totožnosti. Zásady popisují typ osobních údajů shromážděných společností GF, pokud používáte webové stránky GF a/nebo služby, které webové stránky GF nabízejí, včetně způsobu a účelů, ke kterým společnost GF údaje shromažďuje, a může tyto osobní údaje dále zpracovávat, používat, sdílet a zveřejňovat. Navíc ustanovují práva, které v souvislosti s takovými osobními údaji máte.

Tyto zásady nejsou nezbytně kompletním popisem procesu zpracování údajů ze strany společnosti GF. V konkrétních případech mohou platit jiná prohlášení o ochraně osobních údajů nebo obdobné dokumenty.

Používáním webových stránek společnosti GF berete na vědomí, že vaše osobní údaje mohou být zpracovávány podle zásad uvedených v tomto dokumentu, a souhlasíte s používáním souborů cookie a dalších prostředků určení totožnosti a místního úložiště v souladu s těmito zásadami. Pokud s těmito zásadami nesouhlasíte, webové stránky GF dále nepoužívejte.  Pokud nesouhlasíte s používáním souborů cookie, odpovídajícím způsobem si nastavte prohlížeč nebo nepoužívejte webové stránky GF.

2. Controller, Data Protection Officer

Pokud společnost GF v některých případech (např. v souladu s podmínkami používání nebo jinými údaji o konkrétní službě poskytované webovými stránkami GF) neuvedla jinak, je kontrolorem zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím webových stránek GF společnost Georg Fischer Ltd., Amlser-Laffon-Strasse 9, 8021 Schaffhausen, Švýcarsko. V takových případech, ve kterých s vámi prostřednictvím jiných kanálů (např. e-mailem, poštou, telefonicky, osobně atd.) komunikuje dceřiná společnost Georg Fischer Ltd., bude kontrolem vašich údajů tato dceřiná společnost. Zde najdete seznam kontaktních údajů těchto dceřiných společnosti GF: O společnosti GF.

Jakoukoli žádost o podrobné informace, komentář, nárok nebo dotaz týkající se těchto zásad a ochrany osobních údajů lze adresovat pověřenci pro ochranu osobních údajů s využitím těchto kontaktních informací: e-mailem na dataprotection@georgfischer.com nebo poštou na adresu Data Protection Officer, Georg Fischer Ltd., Amlser-Laffon-Strasse 9, 8021 Schaffhausen.

3. Type of Personal Data, methods and purposes of processing

(a)       Vaše žádosti

Pokud podáváte žádost o služby poskytované webovými stránkami GF (např. informační zpravodaje, pozvánky na akce, účty, uzavřené skupiny uživatelů), žádost o kontakt, žádost o další informace o výrobcích a službách společnosti GF nebo dotaz pro tisk, můžete být požádání o poskytnutí některých osobních údajů, jako je křestní jméno a příjmení, titul, společnost, adresa, e-mail, telefonní číslo atd.

Pokud používáním webových stránek GF nebo jakýmkoli způsobem elektronicky dobrovolně poskytujete společnosti osobní údaje, např. jejich zadáním v registračním formuláři, přihlášením k odběru informačního zpravodaje, odesláním e-mailu, poskytnutím zpětné vazby, vyplněním průzkumu zákazníků, účastí v soutěži atd., může společnost GF tyto osobní údaje shromažďovat a zpracovávat k uvedenému nebo zřejmému účelu v době, kdy byly údaje získány. Společnost GF může zpracovávat osobní údaje podle potřeby z důvodu vyřízení požadavku nebo dotazu a pro poskytnutí požadované služby nebo odeslání vhodné odpovědi.

Kromě toho může společnost GF v souladu s platnými zákony nebo podle potřeby zpracovávat vaše osobní údaje k následujícím účelům, které představují oprávněný zájem společnosti GF, jako je (i) poskytování, zlepšování a vývoj webových stránek, produktů a služeb GF, (ii) statistický průzkum a průzkum trhu, (iii) technika a zabezpečení, (iv) uplatňování právních nároků a obhajoba v soudních sporech a úředních jednáních, (v) dodržování platných zákonů a nařízení nebo (vi) k ostatním účelům stanoveným nebo dovoleným zákonem.

Pokud jste si zaregistrovali odběr pravidelných aktualizací od společnosti GF, můžete odběr takových oznámení kdykoli odhlásit odesláním požadavku na adresu uvedenou v odstavci 2 výše. Pokud se rozhodnete neposkytovat osobní údaje vyžádané společností GF, nebude možné zajistit přístup nebo používání některých součástí, služeb nebo funkcí webových stránek GF a pro zaslání odpovědi na váš požadavek ze strany GF.

(b)      Soubory protokolu serveru

Při přístupu k webovým stránkám GF webový server GF automaticky shromažďuje, zaznamenává a ukládá do souboru protokolu serveru určité informace o vašem přístupu, např. adresu internetového protokolu (IP) počítače nebo mobilního zařízení, které požadavek odesílá, žádost o soubor, včetně data, doby a délky trvání, kód HTTP odpovědi, stránky webu GF, které v danou chvíli navštěvujete, webovou stránku, ze které web GF navštěvujete (adresu URL odkazujícího serveru), typ, verzi a jazyk webového prohlížeče, operační systém používaný počítačem nebo mobilním zařízením, které požadavek odesílá, a soubory cookie pro identifikaci prohlížeče. Více informací o souborech cookie najdete v odstavci 8 níže. Tyto informace nejsou analyzovány způsobem, který by určil totožnost jednotlivých osob. Společnost GF shromažďuje a zpracovává tyto informace na technické úrovni pro účely zobrazování a zajištění řádného fungování příslušné webové stránky GF, pro lepší pochopení chování uživatele, zlepšování nabídky a zajištění stability a zabezpečení.

(c)      Bez automatizovaných rozhodnutí a profilů

Společnost GF nevyužívá vaše osobní údaje pro rozhodnutí založená výhradně na automatizovaném zpracování a GF nezpracovává vaše údaje automaticky s cílem vyhodnocení určitých osobních aspektů (profilování).

4. Personal Data transfer

V kontextu obchodních aktivit společnosti GF a v souladu s účelem zpracování dat uvedených v odstavci 3 může společnost GF předávat osobní údaje třetím stranám, pokud je takový převod dovolen a společnost GF jej považuje za vhodný pro zpracování údajů ze strany GF nebo případně pro vlastní účely. Společnost GF může osobní údaje předávat třetím stranám („příjemcům“) především v těchto případech:

(a)      Jakýkoli určený kontrolní subjekt může vaše osobní údaje předávat jiným subjektům GF a jakýmkoli poskytovatelům třetích stran („zpracovatelům“), které kontrolní subjekt GF pověřuje celou nebo poměrnou částí zpracování (jedná se např. o poskytovatele hostingu, poskytovatele e-marketingových služeb, poskytovatelé technické podpory atd.). Zpracovatelé mají právo využívat vaše osobní údaje pouze k účelům, ke kterým byly osobní údaje původně shromážděny. Zpracovatelé jsou pečlivě voleni příslušným kontrolním subjektem GF. Jsou smluvně vázáni nakládat s vašimi osobními údaji výhradně podle pokynů kontrolního subjektu GF, v souladu s těmito zásadami a platnými zákony na ochranu údajů, zachovávat důvěrnou povahu osobních údajů a zavádět vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů.

(b)       Příslušný kontrolní subjekt GF může rovněž osobní údaje zveřejnit v případě fůze, akvizice, úpadku nebo prodeje, postoupení nebo jiného převodu celého nebo podstatné části majetku.

(c)        Společnost GF může osobní údaje předávat veřejným úřadům v rámci příslušné žádosti ze strany oprávněných vládních úřadů nebo tam, kde to vyžadují platné zákony, soudní příkazy či vládní nařízení.

(d)       Společnost GF může zveřejňovat osobní údaje  v rámci firemních auditů nebo pro vyšetřování a analýzu porušování předpisů nebo ohrožení zabezpečení.

Příjemce může mít sídlo ve Švýcarsku nebo v jakékoli zemi po celém světě. Musíte předpokládat, že vaše osobní údaje budou převáděny do jakékoli země, ve kterých má skupina GF zastoupení v dceřiných společnostech, pobočkách nebo prodejních oddělení, včetně ostatních zemí v Evropě a USA, ve kterých sídlí poskytovatelé služeb pro GF (jako je Microsoft, T-Systems, Publicis Pixelpark (Německo), Siteimprove GmbH (Švýcarsko), Google (USA), Umantis (Německo), Prescreen International GmbH (Rakousko)). Pokud společnost GF převádí údaje do země bez adekvátní právní ochrany údajů, zajistí společnost GF vhodnou úroveň ochrany podle zákonných požadavků prostřednictvím vhodných smluv (především na základě běžných smluvních ustanovení Evropské komise) nebo společnost GF uplatní zákonné výjimky souhlasu, plnění smluv, přihlášení, uplatňování nebo vymáhání právních nároků, potlačení veřejných zájmů, uveřejnění osobních údajů nebo z důvodu nezbytné ochrany dotyčných osob. K těmto opatřením si můžete vyžádat další informace, a to tak, že nás kontaktujete na adresách uvedených v odstavci 2 výše.

Není-li v těchto zásadách nebo jiných prohlášeních o ochraně osobních údajů v konkrétních případech uvedeno jinak, nebude společnost GF poskytovat za úplatu nebo jinak předávat vaše osobní údaje jakýmkoli třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu.

5. Retention periods

Společnost GF zpracovává a uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k plnění účelů, ke kterým byly shromážděny, nebo pro plnění zákonných závazků nebo k jiným účelům v rámci zpracování a také nad rámec doby trvání v souladu se zákonným uchováním a povinností zdokumentování. Dále může společnost GF uchovávat osobní údaje pro dobu, po kterou lze uplatňovat nároky vůči společnosti GF nebo dokud má společnost GF zákonnou povinnost údaje uchovávat nebo pokud oprávněné obchodní zájmy požadují další uchovávání (např. pro účely prokazování a zdokumentování).

Jakmile osobní údaje již nebudou pro výše uvedené účely vyžadovány, budou v možném rozsahu odstraněny nebo anonymizovány. Pokud je nutné osobní údaje uchovávat ze zákonných důvodů, budou blokovány a nebude možné je dále zpracovávat.

6. Personal Data security

Společnost GF učinila vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů před neoprávněným přístupem, nevhodným používáním nebo zveřejněním, neoprávněnou změnou a nezákonnou likvidací nebo náhodnou ztrátou. Společnost GF zavedla vhodné zásady zabezpečení interních informací, školení, řešení zabezpečení informačních technologií a sítí, kontroly a omezení přístupu, šifrování datových nosičů a přenosů, anonymizaci a kontroly. Všichni zaměstnanci, zpracovatelé a ostatní třetí strany, které mají přístup k osobním údajům, mají povinnost uchovávat osobní údaje jako důvěrné a v bezpečí.

7. Your rights

V souladu s platnými zákony můžete v souvislosti s osobními údaji mít některá nebo veškerá následující práva:

(a)       Právo na potvrzení toho, zda společnost GF zpracovává vaše osobní údaje; pokud ano, pak právo na přístup ke kopii těchto osobních údajů;

(b)       Právo na opravu nebo výmaz osobních údajů za předpokladu, že byly splněny platné zákonné požadavky (např. podmínkou práva na výmaz je především skutečnost, že osobní údaje již nejsou vyžadovány pro účel, ke kterému byly shromážděny nebo jinak zpracovány, jako důkazní materiál pro soudní spor nebo pro splnění zákonných požadavků na uchovávání);

(c)        Právo na omezení zpracování, především v případě, že (i) jste zpochybnili přesnost osobních údajů, na dobu, která společnosti GF umožní ověřit přesnost osobních údajů, (ii) s výmazem osobních údajů nesouhlasíte (pokud máte na výmaz nárok) a požaduje namísto toho omezení používání, (iii) společnost GF již osobní údaje k původním účelům nepotřebuje, ale požadujete je pro přihlášení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků a (iv) úspěšné uplatnění námitky mezi vámi a společností GF je zpochybněno;

(d)       Právo námistky vůči zpracování osobních údajů, pokud však společnost GF neprokáže závažné legitimní důvody ke zpracování vašich osobních údajů. S ohledem na zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu můžete mít právo kdykoli podat námitku;

(e)       Právo na přenositelnost osobních údajů k novému dodavateli (pokud je to možné);

(f)         Právo podat námitku příslušnému dozorovému úřadu, především (i) úřadu na ochranu údajů, který je místně příslušný podle vašeho bydliště, výkonu práce nebo místa údajného porušení předpisů, nebo (ii) hlavnímu dozorovému úřadu pro společnost GF, kterým je Federální úřad pro ochranu údajů a informací FDPIC, Feldeggweg 1, 3003 Bern, Švýcarsko (https://www.edoeb.admin.ch);

(g)       Pokud se zpracování zakládá na souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, což však nemá vliv na postup zpracování údajů před zrušením souhlasu.

Svá práva můžete uplatnit kdykoli podáním žádosti na adresy uvedené v odstavci 2 výše. Uplatňování těchto práv je v obecné rovině podmíněno prokázáním totožnosti (např. kopií občanského nebo jiného průkazu).

Společnost GF si vyhrazuje právo na uplatnění zákonných výjimek, např. pokud má společnost GF povinnost uchovávat nebo zpracovávat určité údaje, vyšší zájem nebo osobní údaje potřebuje pro uplatňování nároků. Společnost GF může zamítnout požadavky, které jsou přehnané nebo zneužívají příslušná práva. Pokud je uplatňování určitých práv spojeno s náklady, bude vás společnost GF předem informovat.

 

8. Cookies

Webové stránky GF používají soubory cookie, tj. krátké soubory dat ukládané na váš počítač nebo mobilní zařízení webovými stránkami, které navštívíte, a ostatní formy identifikace pro místní úložiště (dále jen „soubory cookie“) pro rozlišování návštěvníků webových stránek GF od sebe navzájem na základě přiřazení náhodného anonymního identifikátoru každému uživateli. Soubory cookie pomáhají ukládat nastavení a umožňují webovým stránkám GF zamapatovat si vaše zařízení, aktivity a předvolby (např. přihlášení, jazyk atd.) po nějakou dobu za účelem poskytování individuálního obsahu návštěvníkům webových stránek GF během procházení těchto webových stránek GF. Soubory cookie se používají pro zajištění funkčnosti webových stránek a pomáhají společnosti GF lépe pochopit, jak návštěvníci webové stránky GF používají, a zlepšit kvalitu webových stránek a služeb společnosti GF. Soubory cookie však nedokážou zjistit vaši přímou totožnost.

Společnost GF používá (i) „soubory cookie relace“, které umožňují vašemu počítači rozpoznání, pokud během nějaké relace navštívíte webové stránky GF opakovaně, a po ukončení prohlížeče jsou automaticky odstraněny, a zároveň (ii) „trvalé soubory cookie“, které umožňují vašemu počítači rozpoznání během několika relací a po nějaké době budou automaticky odstraněny.

Nezbytné soubory cookie umožňují základní funkce, jako je navigace na stránce a přístup do zabezpečených oblastí. Web bez těchto cookies nemůže správně fungovat a lze jej deaktivovat pouze změnou předvoleb vašeho prohlížeče. Analytické soubory cookie nám pomáhají zlepšovat náš web shromažďováním a vykazováním informací o jeho používání. Marketingové soubory cookie (cílení / reklama) nám pomáhají zvyšovat relevanci reklamních kampaní, které dostáváte. Svůj souhlas s používáním sledovacích cookies můžete dát dalším používáním webových stránek GF.

Název Cookies
Typ Cookies
Účel
Doba trvání
    Kategorie
Název Cookies Typ Cookies Účel Doba trvání     Kategorie
cb-enabled HTTP Tento soubor cookie je spojen s bezplatným skriptem, který zobrazuje upozornění na soubory cookie na webových stránkách. Slouží k záznamu, když uživatel zrušil oznámení, aby se zabránilo jeho opětovnému zobrazení při zpětných návštěvách. 1 rok Nezbytný soubor cookie
ServerIDGFL HTTP Kvůli lepšímu a rychlejšímu reakčnímu času serveru, si soubor cookie pamatuje ID serveru, který by měl zpracovávat požadavky uživatele. Relace Nezbytný soubor cookie
__cfduid HTTP Používá se v obsahové síti Cloudflare k identifikaci důvěryhodného webového provozu. 1 rok Nezbytný soubor cookie
login-token HTTP Je nastavena komponentou ověřování a obsahuje informace o stavu přihlášení uživatele. Relace Nezbytný soubor cookie
AWSELB HTTP Používá to funkce Amazon Web Services Elastic Load Balancing pro směrování požadavku klienta na serveru. Relace Nezbytný soubor cookie
CookieControl HTTP Obsahuje informace o rozhodnutí uživatelů ohledně nezbytných a analytických cookies. 3 měsíce Nezbytný soubor cookie
lastVisitedURL HTTP Slouží k naplnění historie, takže tlačítko Zpět funguje pro navigaci. - Nezbytný soubor cookie
originalTitle HTTP Tento soubor cookie ukládá doslovný název stránky (který lze vidět na kartě prohlížeče). Systém přepíše tento název, když uživatel přejde kolem stránek s místy i souboru Sitemap a chce jej resetovat, když se vrátí na stránku s mapami. Tento soubor cookie přetrvává i po skončení relace. - Nezbytný soubor cookie
DSID HTTP Tento soubor cookie je nastaven tak, aby zaznamenával vaši konkrétní identitu uživatele. Obsahuje hašované / šifrované jedinečné ID.  1,5 roku Nezbytný soubor cookie
_countryDetection HTTP Pamatuje si zemi, kterou uživatel naposledy navštívil (pomocí selektoru země). Doporučujeme tuto preferovanou zemi od uživatele. 1 rok Nezbytný soubor cookie
_gf_SAP_SESSIONID_RLQ_011 HTTP Cookie relace SAP BSP: Soubor cookie SAP_SESSIONID_XXX bude použit ze serveru pro autentizaci (SAML 2.0).  Relace Nezbytný soubor cookie
_gf_sap-usercontext HTTP SAP BSP Session-Cookie: Kontextový soubor cookie sap-user je neperzistentní cookie, který je uložen v paměti prohlížeče. Jeho hodnotou je kontext uživatele, data, která jsou konkrétně přiřazena uživateli SAP. Kontext uživatele obsahuje oblast specifickou pro uživatele včetně uživatelských a autorizačních údajů a kontext relace pro každou externí relaci. Relace Nezbytný soubor cookie
_gf_MYSAPSSO2 HTTP Přihlašovací cookie SAP BSP: Cookie MYSAPSSO2 je neperzistentní cookie, který je uložen v paměti prohlížeče. Jeho hodnotou je zakódovaný obsah lístku přihlášení SAP. Prohlížeč slouží k přenosu Logon Ticket ze systému do systému prostřednictvím souboru cookie MYSAPSSO2. Relace Nezbytný soubor cookie
_gf_sap-contextid HTTP Cookie relace SAP BSP: Soubor cookie sap-contextid obsahuje vygenerované ID jako hodnotu. Toto ID umožňuje identifikovat příslušnou relaci na serveru. Soubor cookie relace je dočasný soubor cookie. Po zavření okna prohlížeče se automaticky smaže. Relace Nezbytný soubor cookie
language HTTP ID uživatelského jazyka. 8 hodin Nezbytný soubor cookie
CGISESSID HTTP ID relace - slouží k rozpoznání relace uživatele a obnovení jeho stavu (přihlášen, jazyk atd.). 8 hodin Nezbytný soubor cookie
ExternalDesignID HTTP Pokud je vybráno, je zde uloženo DesignID pro externí design. Relace Nezbytný soubor cookie
CompanyID HTTP ID pobočky (používá se hlavně na pracovní desce v AM). 8 hodin Nezbytný soubor cookie
alphakey HTTP Spolu s ID relace tato hodnota slouží k zajištění toho, aby relaci nemohl převzít kdokoli jiný. 8 hodin Nezbytný soubor cookie
selfid HTTP ID uživatele  8 hodin Nezbytný soubor cookie
customer HTTP ID zákazníka 8 hodin Nezbytný soubor cookie
auth-token HTTP V souboru cookie ověřovacího tokenu jsou informace o uživateli uloženy v datové struktuře JSON. 12 hodin Nezbytný soubor cookie
AWSELBCORS HTTP AWS Classic Load Balancer Cookie: Load Balancing Cookie: Používá se k mapování relace na instanci. Stejná hodnota jako AWSELB. 1 den Nezbytný soubor cookie
AWSELB HTTP Používá to funkce Amazon Web Services Elastic Load Balancing pro směrování požadavku klienta na serveru. Relace Nezbytný soubor cookie
.ASPXFORMSAUTH HTTP Tento atribut se používá k určení souboru cookie HTTP, který se má použít pro ověřování. Relace Nezbytný soubor cookie
.ASPXROLES HTTP Soubory cookie používané ke sledování toho, zda má návštěvník na webu nějaká oprávnění. Používá se pouze pro přihlášené uživatele. Relace Nezbytný soubor cookie
ASP.NET_SessionId HTTP SessionId, co .NET spravuje pro udržování relace  Relace Nezbytný soubor cookie
SERVERID HTTP Obvykle se používá k vyrovnávání zátěže. Identifikuje server, který do prohlížeče doručil poslední stránku. Přidružený k softwaru HAProxy Load Balancer. - Nezbytný soubor cookie
ARRAffinity HTTP Tento soubor cookie nastavují weby spuštěné na cloudové platformě Windows Azure. Používá se k vyrovnávání zátěže, aby se zajistilo, že požadavky návštěvnické stránky budou směrovány na stejný server v jakékoli relaci procházení. - Nezbytný soubor cookie
PHPSESSID HTTP Soubor cookie relace PHP přidružený k vloženému obsahu z této domény.   Nezbytný soubor cookie
_ga HTTP Zaregistruje jedinečné ID, které se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá web. 2 roky Analytický soubor cookie
_gat HTTP Používá Google Analytics k omezení rychlosti požadavků. Relace Analytický soubor cookie
_gid HTTP Zaregistruje jedinečné ID, které se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá web. Relace Analytický soubor cookie
nmstat HTTP Slouží k určení, zda uživatel dříve navštívil web. 999 dní Analytický soubor cookie
siteimproveses HTTP Slouží k registraci pořadí stránek, které uživatel navštívil na webu. Relace Analytický soubor cookie
collect Pixel Používá se k odesílání dat do Google Analytics o zařízení a chování návštěvníka. Sleduje návštěvníka napříč zařízeními a marketingovými kanály.  Relace Analytický soubor cookie
image.aspx Pixel Používá SiteImprove ke shromažďování údajů o chování návštěvníka a ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá web. Relace Analytický soubor cookie
YSC HTTP Tento soubor cookie nastavuje YouTube ke sledování zobrazení vložených videí. 8 měsíců Analytický soubor cookie
_gat_UA-22090862-13 HTTP Toto je soubor cookie typu vzoru nastavený službou Google Analytics, kde prvek vzoru v názvu obsahuje jedinečné identifikační číslo účtu nebo webu, ke kterému se vztahuje. Zdá se, že jde o variantu souboru _gat, který se používá k omezení množství dat zaznamenaných společností Google na webech s velkým objemem provozu. 2 roky Analytický soubor cookie
_gat_UA-22090862-29 HTTP Toto je soubor cookie typu vzoru nastavený službou Google Analytics, kde prvek vzoru v názvu obsahuje jedinečné identifikační číslo účtu nebo webu, ke kterému se vztahuje. Zdá se, že jde o variantu souboru _gat, který se používá k omezení množství dat zaznamenaných společností Google na webech s velkým objemem provozu. 2 roky Analytický soubor cookie
_gat_gtag_UA_30457341_4 HTTP Toto je soubor cookie typu vzoru nastavený službou Google Analytics, kde prvek vzoru v názvu obsahuje jedinečné identifikační číslo účtu nebo webu, ke kterému se vztahuje. Zdá se, že jde o variantu souboru _gat, který se používá k omezení množství dat zaznamenaných společností Google na webech s velkým objemem provozu. - Analytický soubor cookie
cusid (Analytics) Session Tento soubor cookie se používá k navázání a pokračování relace uživatele s webem. 30 min od nastavení Analytický soubor cookie
cuvon Session Slouží k signalizaci posledního zobrazení stránky návštěvníkem. 30 min od nastavení Analytický soubor cookie
cuvid Persistent / First-Party Tento soubor cookie se obvykle zapisuje do prohlížeče při první návštěvě webu z tohoto webového prohlížeče. 2 roky od nastavení Analytický soubor cookie
cusid Session Tento soubor cookie se používá k navázání a pokračování relace uživatele s webem. 30 min od nastavení Analytický soubor cookie
__cfduid Persistent / First-Party Umožňuje našemu poskytovateli infrastruktury Cloudflare spravovat zabezpečení a vyvažování zátěže. cca 6 měsíců Analytický soubor cookie
LP-X
Persistent / First-Party Identifikuje kontakt, který umožní personalizaci při návštěvě jakékoli vstupní stránky z daného účtu. 30 dní od poslední návštěvy Analytický soubor cookie
NID HTTP Zaregistruje jedinečné ID, které identifikuje zařízení vracejícího se uživatele. ID se používá pro cílené reklamy. 6 měsíců Marketingový soubor cookie
ads/ga-audiences Pixel Používá Google AdWords k opětovnému zapojení návštěvníků, u nichž je pravděpodobné, že se převedou na zákazníky na základě online chování návštěvníka na různých webech. Relace Marketingový soubor cookie
SIDCC HTTP Bezpečnostní soubor cookie používaný společností Google k ověřování uživatelů, prevenci podvodného používání přihlašovacích údajů a ochraně uživatelských dat před neoprávněnými stranami. Relace až 2 roky Marketingový soubor cookie
__Secure-3PAPISID HTTP Používá se pro účely cílení k vytvoření profilu zájmů návštěvníka webu za účelem zobrazování relevantní a personalizované reklamy Google. 2 roky Marketingový soubor cookie
SSID HTTP Shromažďuje informace o tom, jak koncový uživatel používá web, a o jakékoli reklamě, kterou koncový uživatel viděl před návštěvou uvedeného webu. 2 roky Marketingový soubor cookie
__Secure-SSID HTTP Používá se k ukládání informací o tom, jak používáte web, a jakékoli reklamy, kterou jste mohli vidět před návštěvou tohoto webu, kromě toho, že se používá k přizpůsobení reklamy ve službách Google zapamatováním vašich posledních vyhledávání, předchozích interakcí s reklamami inzerenta nebo výsledky vyhledávání a vaše návštěvy webových stránek inzerentů. 8 měsíců Marketingový soubor cookie
__Secure-HSID HTTP Používá se z bezpečnostních důvodů k ukládání digitálně podepsaných a šifrovaných záznamů ID účtu Google uživatele a poslední doby přihlášení, což Googlu umožňuje ověřit uživatele, zabránit podvodnému použití přihlašovacích údajů a chránit uživatelská data před neoprávněnými stranami. To lze také použít pro účely cílení k zobrazení relevantního a přizpůsobeného obsahu reklamy. 2 roky Marketingový soubor cookie
SAPISID HTTP Tento soubor cookie DoubleClick je zpravidla nastaven prostřednictvím webu inzertními partnery a je používán k vytváření profilu zájmů návštěvníka webu a zobrazování relevantních reklam na jiných webech. Tento soubor cookie funguje tak, že jednoznačně identifikuje váš prohlížeč a zařízení. 2 roky Marketingový soubor cookie
__Secure-3PSID HTTP Používá pro účely cílení k vytvoření profilu zájmů návštěvníka webu za účelem zobrazování pomocí a personalizované reklamy Google. 2 roky Marketingový soubor cookie
APISID HTTP Tento soubor cookie DoubleClick je zpravidla nastaven prostřednictvím webu inzertními partnery a je používán k vytváření profilu zájmů návštěvníka webu a zobrazování relevantních reklam na jiných webech. Tento soubor cookie funguje tak, že jednoznačně identifikuje váš prohlížeč a zařízení. 2 roky Marketingový soubor cookie
HSID HTTP Tento soubor cookie nastavuje společnost DoubleClick (kterou vlastní společnost Google) za účelem vytvoření profilu zájmů návštěvníka webových stránek a zobrazování relevantních reklam na jiných webech. 2 roky Marketingový soubor cookie
__Secure-APISID HTTP Používá se pro účely cílení k vytvoření profilu zájmů návštěvníka webu za účelem zobrazování relevantní a personalizované reklamy Google. 8 měsíců Marketingový soubor cookie
SID HTTP Používá se z bezpečnostních důvodů k ukládání digitálně podepsaných a šifrovaných záznamů ID účtu Google uživatele a poslední doby přihlášení, což Googlu umožňuje ověřit uživatele, zabránit podvodnému použití přihlašovacích údajů a chránit uživatelská data před neoprávněnými stranami. To lze také použít pro účely cílení k zobrazení relevantního a přizpůsobeného obsahu reklamy.   Marketingový soubor cookie
CONSENT HTTP Shromažďuje informace o tom, jak koncový uživatel používá web, a o jakékoli reklamě, kterou koncový uživatel viděl před návštěvou uvedeného webu. 1 rok Marketingový soubor cookie
LOGIN_INFO HTTP Používá YouTube (Google) k ukládání uživatelských preferencí a jiných nespecifikovaných účelů.   Marketingový soubor cookie
VISITOR_INFO1_LIVE HTTP Tento soubor cookie nastavuje YouTube, aby sledoval uživatelské preference pro videa YouTube vložená na webech; může také určit, zda návštěvník webu používá novou nebo starou verzi rozhraní YouTube.   Marketingový soubor cookie
1P_JAR HTTP Shromažďuje informace o tom, jak koncový uživatel používá web, a o jakékoli reklamě, kterou koncový uživatel viděl před návštěvou uvedeného webu. Více informací o cookies Google.   Marketingový soubor cookie
ANID HTTP Tento soubor cookie používá Google k zobrazování personalizovaných reklam na webech Google na základě nedávných vyhledávání a předchozích interakcí. Více informací o cookies Google. 2 roky Marketingový soubor cookie
SEARCH_SAMESITE HTTP Tento soubor cookie se používá k zabránění tomu, aby prohlížeč odeslal tento soubor cookie spolu s požadavky mezi weby. Více informací o cookies Google.   Marketingový soubor cookie
OTZ HTTP Tento soubor cookie používá Google Analytics k poskytování souhrnné analýzy návštěvníků webových stránek. Více informací o cookies Google. 1 měsíc Marketingový soubor cookie
IDE HTTP Tuto doménu vlastní společnost DoubleClick (Google). Hlavní obchodní činností je: DoubleClick je výměna reklamních nabídek společnosti Google v reálném čase. 1,5 roky Marketingový soubor cookie
TrackingID HTTP Používá se například na pracovní desce pro programy doporučení. 2 dny Marketingový soubor cookie
dm_i
recordID
sessionID
Persistent / First-Party Při procházení stránek webu sleduje a identifikuje návštěvníka jako kontakt Engagement Cloud. Tato data pak mohou být použita pro lepší segmentaci a zacílení kontaktů. Rozsahy od souborů cookie, jejichž platnost vyprší po 20 minutách (shromažďování informací o relacích na navštívených stránkách), až po soubory cookie, jejichž platnost vyprší po 365 dnech. Marketingový soubor cookie
bm_sv HTTP Soubor cookie správce bot. Používá se k ověření relace. 2 hodiny Soubor cookie třetí strany
ak_bmsc HTTP Standardní cookie relace Bot Manager. Přiřazeno klientovi, když zákazník kategorizoval roboty, akamai kategorizované roboty a „transparentní“ detekční mechanismy se nespustí. Pravidlo Selhání integrity souboru cookie kontroluje integritu tohoto souboru cookie. 2 hodiny Soubor cookie třetí strany

Svůj webový prohlížeč můžete nakonfigurovat tak, aby odmítl jakoukoli instalaci všech nebo některých souborů cookie nebo aby zakázal či deaktivoval soubory cookie, které byly nainstalovány (konkrétní pokyny najdete v návodu k prohlížeči). Pokud však nastavení prohlížeče použijete pro zablokování všech souborů cookie (včetně funkčních souborů cookie), může to mít vliv na sníženou dostupnost nebo horší funkčnost webových stránek GF.

9. Web analytics

Webové stránky GF využívají Google Analytics, službu pro analýzu webů od Google Inc., společnosti se sídlem v USA, www.google.com (dále jen „Google“). Funkce služby, které společnost GF využívá, jsou funkce „univerzální analýzy“. Díky tomu je možné přiřazovat data, relace a komunikaci napříč několika zařízeními ID anonymního uživatele, což společnosti GF dává možnost analyzovat aktivity uživatele na všech zařízeních. Google Analytics používá soubory cookie, což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webovým stránkám GF měřit a analyzovat, jakým způsobem návštěvníci web používají.

Informace generované soubory cookie ohledně používání webových stránek GF (včetně vaší IP adresy) jsou předávány na server Google v USA, kde se ukládají. Pokud je však na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP adresy, společnost Google vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v ostatních státech podle Dohody o Evropském hospodářském prostoru nejdříve zašifruje. Celá IP adresa bude na server Google v USA převedena a poté zašifrována pouze ve výjimečných případech. Rádi bychom zdůraznili, že na těchto webových stránkách GF byla služba Google Analytics rozšířena a zahrnuje anonymizaci IP adres za účelem zajištění anonymního shromažďování IP adres (tzv. maskování IP adres).

Společnost Google postupuje podle pravidel ochrany údajů dohod „EU-US Privacy Shield“ a „Swiss-US Privacy Shield“ a je zaregistrována v rámci programu „Privacy Shield“ Ministerstva obchodu Spojených států a Evropské komise a švýcarské vlády. IP adresa zjištěná z vašeho prohlížeče službou Google Analytics nebude sloučena s ostatními údaji zjištěnými společností Google. Z pověření GF využívá společnost Google tyto informace k analýze způsobu používání webových stránek GF, vytváření přehledů o aktivitách na webových stránkách a poskytování dalších služeb společnosti GF, které souvisejí s používáním webových stránek GF a internetu. Společnost Google může tyto informace předávat třetím stranám podle zákonných požadavků nebo v případě, že tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google.

Společnost GF využívá službu Google Analytics pro sledování svých oprávněných zájmů na vytvoření služby, která splňuje požadavky zákazníků a umožňuje statistickou analýzu a efektivní propagaci naší webové stránky. Používání souborů cookie můžete zamítnout zadáním příslušného nastavení v prohlížeči; mějte však na paměti, že pokud tak učiníte, nebudete moci využívat všech funkcí webových stránek GF. Sledování službou Google Analytics můžete do budoucna zrušit stažením a instalací rozšiřovacího prvku aktuálního webového prohlížeče pro zrušení služby Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Soubory cookie pro zrušení sledování zamezují shromažďování dat během jakýchkoli budoucích návštěv příslušných webových stránek GF. Chcete-li zamezit shromažďování dat v rámci univerzální analýzy napříč několika zařízeními, musíte sledování zrušit na všech systémech, které používáte.

Pro více informací o službě Google Analytics, podmínkách používání a ochraně údajů klikněte na: https://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

10. Siteimprove

Webové stránky GF využívají Siteimprove, službu analýzy webů od Siteimprove Inc., společnosti se sídlem v Dánsku, https://siteimprove.com/ (dále jen „Siteimprove“). Siteimprove používá soubory cookie pro analýzu používání webových stránek. Informace vytvářené soubory cookie se převádí na server Siteimprove, kde se ukládají. Siteimprove může shromažďovat statistiky o využití stránek, například o tom, kdy uživatel naposledy webovou stránku navštívil, nebo sledovat pořadí stránek, které uživatel během své poslední návštěvy zobrazoval. Tyto informace se pak používají pro zlepšení prostředí pro uživatele webových stránek a umožňují uživatelům vyhledávat informace rychleji. Soubory cookie Siteimprove obsahují náhodně vygenerované ID, které se používá pro rozpoznání prohlížeče, pokud nějaký uživatel navštíví stránku. Soubor cookie neobsahuje žádné osobní údaje a používá se pouze pro analýzu webu. Rádi bychom zdůraznili, že na těchto webových stránkách GF byla služba Siteimprove rozšířena a zahrnuje anonymizaci IP adres za účelem zajištění anonymního shromažďování IP adres (tzv. maskování IP adres).

Pro více informací o službě Siteimprove, podmínkách používání a ochraně údajů klikněte na: https://siteimprove.com/en/privacy/privacy-policy/.

11. Social Media Plugins

Společnost GF může využívat zásuvné moduly sociálních sítí (např. Facebook, Twitter, Google+ nebo LinkedIn), které lze rozlišit podle příslušných tlačítek sdílení. Tyto zásuvné moduly sociálních sítí umožňují uživatelům těchto platforem sociálních sítí uveřejňovat odkazy webových stránek GF na svých profilech sociálních sítí, ukládat je nebo je sdílet se svými kontakty na sociálních sítích.

Pokud zásuvné moduly sociálních sítí používáte, odesíláte příslušným platformám sociálních sítí osobně identifikovatelné údaje. Komentáře ani aktivity osob, které zásuvné moduly sociálních sítí používají, nejsou kontrolovány, společnost GF je nepodporuje a ani za ně neodpovídá. Osoby, které sdílejí obsah GF prostřednictvím zásuvných modulů sociálních sítí, nejsou oprávněni hovořit jménem společnosti GF nebo ji zastupovat.

Tyto zásady se nevztahují na jakoukoli propojednou webovou stránku, která společnosti GF nepatří. Pokud otevíráte odkaz na jiné webové stránky, měli byste si přečíst příslušné zásady ochrany osobních údajů webové stránky. Zpracování osobních údajů je odpovědností příslušného provozovatele osobních údajů a řídí se pravidly na ochranu údajů. Společnost GF nepřijímá od těchto provozovatelů jakékoli údaje o vás.

12. Changes to this Policy

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se může čas od času bez upozornění změnit.

13. Privacy information for applicants
Tyto informace o ochraně osobních údajů se vztahují na všechny společnosti skupiny Georg Fischer Corporation (viz O společnosti GF, souhrnně označováno jako „GF“). Poskytuje podrobnosti o typu, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů v kontextu náborového řízení. GF zpracovává údaje, které společnosti GF poskytujete v souvislosti s vaší (pravděpodobnou) žádostí (online, e-mailem nebo písemně). Pokud podáte přeběžnou žádost a udělíte souhlas, vaši žádost případně předáme ostatním společnostem GF.
 
Controller a pověřenec pro ochranu osobních údajů ve společnosti GF
Podle zákona na ochranu osobních údajů je kontrolním subjektem odpovědným za zpracování vašich údajů společnost GF, u které se ucházíte o místo. V případě nutnosti můžete pověřence pro ochranu osobních údajů ve společnosti GF kontaktovat poštou na následující adrese: Georg Fischer Ltd, Amsler-Laffon-Strasse 9, 8201 Schaffhausen, Švýcarsko nebo e-mailem na dataprotection@georgfischer.com.
 
Online portál
Pokud podáváte žádost prostřednictvím online portálu, musíte si pro tento účel vytvořit vlastní profil uchazeče. Pro tento účel je nutné zadat oslovení, křestní jméno, příjmení, e-mailovou adresu, datum narození a heslo, nahrát životopis a vybrat příslušný jazyk. Můžete nahrát další údaje a informace, které jsou podle vás pro žádost důležité, a to až do limitu povoleného objemu dat.
 
Účel a právní základ zpracování údajů
Společnost GF zpracovává údaje v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU (GDPR) a zákony na ochranu osobních údajů daných států výhradně
  • za účelem plnění smlouvy nebo příprav na uzavření smlouvy (podle čl. 6 (1) bod (b) GDPR): vedení náborového řízení, správu online portálu, hodnocení zkušeností a kvalifikace a případně v souvislosti s uzavřením pracovní smlouvy. Dojde-li k uzavření pracovní smlouvy, bude sjednáno ustanovení, že mohou být ukládány vaše osobní údaje, včetně doby trvání a účelu;
  • pro splnění zákonné povinnosti (pole čl. 6 (1) bod (c) GDPR): splnění povinnosti kontroly a přehledů podle daňového zákona a dodržování zákonných lhůt pro uchovávání údajů;
  • pro účely oprávněných zájmů (podle čl. 6 (1) bod (f) GDPR): statistické účely nebo pro přihlášení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků;
  • pokud jste udělili výslovný souhlas (podle čl. 6 (1) bod (a) GDPR): odběr pracovních pozic a zveřejnění údajů.
Převod dat
Bez vašeho výslovného souhlasu bude společnost GF převádět údaje pouze v povoleném rozsahu a tam, kde je to nezbytné. Pokud společnost GF převádí údaje do zemí s úrovní ochrany údajů, která neodpovídá úrovni v Evropské unii, Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo Švýcarsku, bude tak činit pouze v případě, že je v těchto zemích zaručena adekvátní ochrana údajů (například standardními ustanoveními dohod EU nebo US Privacy Shield).
 
Uchovávání a výmaz
Profil uchazeče, který jste si vytvořili na online portálu, můžete kdykoli sami smazat.
Pokud nedojde k uzavření pracovní smlouvy a nepožadujete výmaz údajů k dřívějšímu datu, budou údaje automaticky vymazány nebo zanonymizovány nejpozději do šesti měsíců po skončení náborového řízení.
Pokud jste se o pracovní pozici ucházeli online a v kolonce „Zveřejnění údajů“ jste udělili svůj souhlas, nebudou vaše údaje po šesti měsících vymazány, jak je uvedeno výše. Namísto toho budou uloženy po dobu trvání náborového řízení a dalších 24 měsíců. Důvodem je požadavek zasílání e-mailových upozornění na vhodné volné pozice ve společnosti GF, pokud budou nabízeny. Po skončení tohoto období budou vaše údaje stejným způsobem automaticky vymazány nebo zanonymizovány. Pokud chcete údaje vymazat ještě dříve, informujte společnost GF. Svůj souhlas udělený v části „Zveřejnění údajů“ můžete kdykoli bez uvedení důvodu zrušit.
Výše uvedené neplatí, pokud zákonná ustanovení vylučují výmaz, další uchovávání je vyžadováno pro účely důkazního řízení nebo jste vyjádřili souhlas s delším obdobím uchovávání (například v souvislosti s pracovní smlouvou). V zemích mimo EHP mohou platit odlišná ustanovení (například: Čína a Spojené státy americké 2 roky; počínaje zamítnutím)
 
Odběr pracovních pozic
Pokud jste se na webových stránkách GF zaregistrovali k odběru pracovních pozic, a vyjádřili jste proto svůj souhlas s používáním určitých údajů, budou tyto údaje použity pro zasílání informací e-mailem (informační zpravodaj) o volných pozicích ve společnosti GF v případě, že by pro vás mohly být zajímavé. Pokud si již nepřejete informační zpravodaj dostávat, můžete odběr kdykoli odhlásit pomocí odkazu „Odhlásit odběr“, které je součástí každého informačního zpravodaje, a tím zároveň aktivovat výmaz nebo zanonymizování údajů poskytnutých k tomuto účelu.
 
Zabezpečení a důvěrnost informací
Společnost GF chrání údaje před neoprávněným přístupem, zneužitím nebo nevhodným převodem, neoprávněými změnami nebo nezákonným odstraněním či náhodnou ztrátou, a to vhodnými technickými a organizačními opatřeními. Každá strana, která má ze zákona přístup k vašim údajům, má vůči společnosti GF povinnost nakládat s těmito údaji jako s důvěrnými a chránit je.
 
Vaše práva
Kdykoli můžete v budoucnu podat námitku vůči zpracování vašich údajů ze strany společnosti GF nebo zrušit svůj souhlas; můžete také uplatnit svá práva na přístup, opravu či výmaz, omezení zpracování a přenositelnost údajů. Ve věci zpracování vašich údajů společností GF máte dále právo podat stížnost a adresovat ji pověřenci pro ochranu údajů v rámci spolenčosti GF a kdykoli také dozorovému úřadu pro ochranu údajů.
 
Dodatky
Tyto informace o ochraně údajů mohou být čas od času bez předchozího oznámení doplňovány.
 
Aktualizováno: Červen 2020

Aktualizováno: Května 2021

Kontakt

Holger Schieb

Corporate Data Protection Officer, Attorney at Law

Georg Fischer AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8201 Schaffhausen

Švýcarsko