Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

1. Rozsah

Společnost Georg Fischer Ltd., registrovaná ve Švýcarsku pod číslem CHE‑108.778.486, a její dceřinné společnosti (souhrnně „GF“) považují ochranu osobních údajů a jejich zabezpečení za velmi důležitou.

Tyto zásady ochrany osobních údajů online a souborů cookie (dále jen „zásady“) se vztahují na používání webových stránek a aplikací GF (dále jen „webové stránky GF“). Webové stránky GF poskytují informace o skupině GF, jejích výrobcích a službách, možnosti dopravy a informace pro investory.

Společnost GF nakládá s osobními údaji v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů. Pojem „Osobní údaje“ znamená jakékoli údaje, které určují vaši totožnost nebo které lze použít pro určení vaší totožnosti. Zásady popisují typ osobních údajů shromážděných společností GF, pokud používáte webové stránky GF a/nebo služby, které webové stránky GF nabízejí, včetně způsobu a účelů, ke kterým společnost GF údaje shromažďuje, a může tyto osobní údaje dále zpracovávat, používat, sdílet a zveřejňovat. Navíc ustanovují práva, které v souvislosti s takovými osobními údaji máte.

Tyto zásady nejsou nezbytně kompletním popisem procesu zpracování údajů ze strany společnosti GF. V konkrétních případech mohou platit jiná prohlášení o ochraně osobních údajů nebo obdobné dokumenty.

Používáním webových stránek společnosti GF berete na vědomí, že vaše osobní údaje mohou být zpracovávány podle zásad uvedených v tomto dokumentu, a souhlasíte s používáním souborů cookie a dalších prostředků určení totožnosti a místního úložiště v souladu s těmito zásadami. Pokud s těmito zásadami nesouhlasíte, webové stránky GF dále nepoužívejte.  Pokud nesouhlasíte s používáním souborů cookie, odpovídajícím způsobem si nastavte prohlížeč nebo nepoužívejte webové stránky GF.

2. Správce, pověřená osoba pro ochranu osobních údajů

Pokud společnost GF v některých případech (např. v souladu s podmínkami používání nebo jinými údaji o konkrétní službě poskytované webovými stránkami GF) neuvedla jinak, je kontrolorem zpracování vašich osobních údajů prostřednictvím webových stránek GF společnost Georg Fischer Ltd., Amlser-Laffon-Strasse 9, 8021 Schaffhausen, Švýcarsko. V takových případech, ve kterých s vámi prostřednictvím jiných kanálů (např. e-mailem, poštou, telefonicky, osobně atd.) komunikuje dceřiná společnost Georg Fischer Ltd., bude kontrolem vašich údajů tato dceřiná společnost. Zde najdete seznam kontaktních údajů těchto dceřiných společnosti GF: O společnosti GF.

Jakoukoli žádost o podrobné informace, komentář, nárok nebo dotaz týkající se těchto zásad a ochrany osobních údajů lze adresovat pověřenci pro ochranu osobních údajů s využitím těchto kontaktních informací: e-mailem na dataprotection@georgfischer.com nebo poštou na adresu Data Protection Officer, Georg Fischer Ltd., Amlser-Laffon-Strasse 9, 8021 Schaffhausen.

3. Druhy osobních údajů, způsoby a účely

(a)       Vaše žádosti

Pokud podáváte žádost o služby poskytované webovými stránkami GF (např. informační zpravodaje, pozvánky na akce, účty, uzavřené skupiny uživatelů), žádost o kontakt, žádost o další informace o výrobcích a službách společnosti GF nebo dotaz pro tisk, můžete být požádání o poskytnutí některých osobních údajů, jako je křestní jméno a příjmení, titul, společnost, adresa, e-mail, telefonní číslo atd.

Pokud používáním webových stránek GF nebo jakýmkoli způsobem elektronicky dobrovolně poskytujete společnosti osobní údaje, např. jejich zadáním v registračním formuláři, přihlášením k odběru informačního zpravodaje, odesláním e-mailu, poskytnutím zpětné vazby, vyplněním průzkumu zákazníků, účastí v soutěži atd., může společnost GF tyto osobní údaje shromažďovat a zpracovávat k uvedenému nebo zřejmému účelu v době, kdy byly údaje získány. Společnost GF může zpracovávat osobní údaje podle potřeby z důvodu vyřízení požadavku nebo dotazu a pro poskytnutí požadované služby nebo odeslání vhodné odpovědi.

Kromě toho může společnost GF v souladu s platnými zákony nebo podle potřeby zpracovávat vaše osobní údaje k následujícím účelům, které představují oprávněný zájem společnosti GF, jako je (i) poskytování, zlepšování a vývoj webových stránek, produktů a služeb GF, (ii) statistický průzkum a průzkum trhu, (iii) technika a zabezpečení, (iv) uplatňování právních nároků a obhajoba v soudních sporech a úředních jednáních, (v) dodržování platných zákonů a nařízení nebo (vi) k ostatním účelům stanoveným nebo dovoleným zákonem.

Pokud jste si zaregistrovali odběr pravidelných aktualizací od společnosti GF, můžete odběr takových oznámení kdykoli odhlásit odesláním požadavku na adresu uvedenou v odstavci 2 výše. Pokud se rozhodnete neposkytovat osobní údaje vyžádané společností GF, nebude možné zajistit přístup nebo používání některých součástí, služeb nebo funkcí webových stránek GF a pro zaslání odpovědi na váš požadavek ze strany GF.

(b)      Soubory protokolu serveru

Při přístupu k webovým stránkám GF webový server GF automaticky shromažďuje, zaznamenává a ukládá do souboru protokolu serveru určité informace o vašem přístupu, např. adresu internetového protokolu (IP) počítače nebo mobilního zařízení, které požadavek odesílá, žádost o soubor, včetně data, doby a délky trvání, kód HTTP odpovědi, stránky webu GF, které v danou chvíli navštěvujete, webovou stránku, ze které web GF navštěvujete (adresu URL odkazujícího serveru), typ, verzi a jazyk webového prohlížeče, operační systém používaný počítačem nebo mobilním zařízením, které požadavek odesílá, a soubory cookie pro identifikaci prohlížeče. Více informací o souborech cookie najdete v odstavci 8 níže. Tyto informace nejsou analyzovány způsobem, který by určil totožnost jednotlivých osob. Společnost GF shromažďuje a zpracovává tyto informace na technické úrovni pro účely zobrazování a zajištění řádného fungování příslušné webové stránky GF, pro lepší pochopení chování uživatele, zlepšování nabídky a zajištění stability a zabezpečení.

(c)      Bez automatizovaných rozhodnutí a profilů

Společnost GF nevyužívá vaše osobní údaje pro rozhodnutí založená výhradně na automatizovaném zpracování a GF nezpracovává vaše údaje automaticky s cílem vyhodnocení určitých osobních aspektů (profilování).

4. Poskytování osobncíh údajů

V kontextu obchodních aktivit společnosti GF a v souladu s účelem zpracování dat uvedených v odstavci 3 může společnost GF předávat osobní údaje třetím stranám, pokud je takový převod dovolen a společnost GF jej považuje za vhodný pro zpracování údajů ze strany GF nebo případně pro vlastní účely. Společnost GF může osobní údaje předávat třetím stranám („příjemcům“) především v těchto případech:

(a)      Jakýkoli určený kontrolní subjekt může vaše osobní údaje předávat jiným subjektům GF a jakýmkoli poskytovatelům třetích stran („zpracovatelům“), které kontrolní subjekt GF pověřuje celou nebo poměrnou částí zpracování (jedná se např. o poskytovatele hostingu, poskytovatele e-marketingových služeb, poskytovatelé technické podpory atd.). Zpracovatelé mají právo využívat vaše osobní údaje pouze k účelům, ke kterým byly osobní údaje původně shromážděny. Zpracovatelé jsou pečlivě voleni příslušným kontrolním subjektem GF. Jsou smluvně vázáni nakládat s vašimi osobními údaji výhradně podle pokynů kontrolního subjektu GF, v souladu s těmito zásadami a platnými zákony na ochranu údajů, zachovávat důvěrnou povahu osobních údajů a zavádět vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů.

(b)       Příslušný kontrolní subjekt GF může rovněž osobní údaje zveřejnit v případě fůze, akvizice, úpadku nebo prodeje, postoupení nebo jiného převodu celého nebo podstatné části majetku.

(c)        Společnost GF může osobní údaje předávat veřejným úřadům v rámci příslušné žádosti ze strany oprávněných vládních úřadů nebo tam, kde to vyžadují platné zákony, soudní příkazy či vládní nařízení.

(d)       Společnost GF může zveřejňovat osobní údaje  v rámci firemních auditů nebo pro vyšetřování a analýzu porušování předpisů nebo ohrožení zabezpečení.

Příjemce může mít sídlo ve Švýcarsku nebo v jakékoli zemi po celém světě. Musíte předpokládat, že vaše osobní údaje budou převáděny do jakékoli země, ve kterých má skupina GF zastoupení v dceřiných společnostech, pobočkách nebo prodejních oddělení, včetně ostatních zemí v Evropě a USA, ve kterých sídlí poskytovatelé služeb pro GF (jako je Microsoft, T-Systems, Publicis Pixelpark (Německo), Siteimprove GmbH (Švýcarsko), Google (USA), Umantis (Německo), Prescreen International GmbH (Rakousko)). Pokud společnost GF převádí údaje do země bez adekvátní právní ochrany údajů, zajistí společnost GF vhodnou úroveň ochrany podle zákonných požadavků prostřednictvím vhodných smluv (především na základě běžných smluvních ustanovení Evropské komise) nebo společnost GF uplatní zákonné výjimky souhlasu, plnění smluv, přihlášení, uplatňování nebo vymáhání právních nároků, potlačení veřejných zájmů, uveřejnění osobních údajů nebo z důvodu nezbytné ochrany dotyčných osob. K těmto opatřením si můžete vyžádat další informace, a to tak, že nás kontaktujete na adresách uvedených v odstavci 2 výše.

Není-li v těchto zásadách nebo jiných prohlášeních o ochraně osobních údajů v konkrétních případech uvedeno jinak, nebude společnost GF poskytovat za úplatu nebo jinak předávat vaše osobní údaje jakýmkoli třetím stranám bez vašeho výslovného souhlasu.

5. Doba uchování

Společnost GF zpracovává a uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k plnění účelů, ke kterým byly shromážděny, nebo pro plnění zákonných závazků nebo k jiným účelům v rámci zpracování a také nad rámec doby trvání v souladu se zákonným uchováním a povinností zdokumentování. Dále může společnost GF uchovávat osobní údaje pro dobu, po kterou lze uplatňovat nároky vůči společnosti GF nebo dokud má společnost GF zákonnou povinnost údaje uchovávat nebo pokud oprávněné obchodní zájmy požadují další uchovávání (např. pro účely prokazování a zdokumentování).

Jakmile osobní údaje již nebudou pro výše uvedené účely vyžadovány, budou v možném rozsahu odstraněny nebo anonymizovány. Pokud je nutné osobní údaje uchovávat ze zákonných důvodů, budou blokovány a nebude možné je dále zpracovávat.

6. Ochrana osobních údajů

Společnost GF učinila vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů před neoprávněným přístupem, nevhodným používáním nebo zveřejněním, neoprávněnou změnou a nezákonnou likvidací nebo náhodnou ztrátou. Společnost GF zavedla vhodné zásady zabezpečení interních informací, školení, řešení zabezpečení informačních technologií a sítí, kontroly a omezení přístupu, šifrování datových nosičů a přenosů, anonymizaci a kontroly. Všichni zaměstnanci, zpracovatelé a ostatní třetí strany, které mají přístup k osobním údajům, mají povinnost uchovávat osobní údaje jako důvěrné a v bezpečí.

7. Vaše práva

V souladu s platnými zákony můžete v souvislosti s osobními údaji mít některá nebo veškerá následující práva:

(a)       Právo na potvrzení toho, zda společnost GF zpracovává vaše osobní údaje; pokud ano, pak právo na přístup ke kopii těchto osobních údajů;

(b)       Právo na opravu nebo výmaz osobních údajů za předpokladu, že byly splněny platné zákonné požadavky (např. podmínkou práva na výmaz je především skutečnost, že osobní údaje již nejsou vyžadovány pro účel, ke kterému byly shromážděny nebo jinak zpracovány, jako důkazní materiál pro soudní spor nebo pro splnění zákonných požadavků na uchovávání);

(c)        Právo na omezení zpracování, především v případě, že (i) jste zpochybnili přesnost osobních údajů, na dobu, která společnosti GF umožní ověřit přesnost osobních údajů, (ii) s výmazem osobních údajů nesouhlasíte (pokud máte na výmaz nárok) a požaduje namísto toho omezení používání, (iii) společnost GF již osobní údaje k původním účelům nepotřebuje, ale požadujete je pro přihlášení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků a (iv) úspěšné uplatnění námitky mezi vámi a společností GF je zpochybněno;

(d)       Právo námistky vůči zpracování osobních údajů, pokud však společnost GF neprokáže závažné legitimní důvody ke zpracování vašich osobních údajů. S ohledem na zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu můžete mít právo kdykoli podat námitku;

(e)       Právo na přenositelnost osobních údajů k novému dodavateli (pokud je to možné);

(f)         Právo podat námitku příslušnému dozorovému úřadu, především (i) úřadu na ochranu údajů, který je místně příslušný podle vašeho bydliště, výkonu práce nebo místa údajného porušení předpisů, nebo (ii) hlavnímu dozorovému úřadu pro společnost GF, kterým je Federální úřad pro ochranu údajů a informací FDPIC, Feldeggweg 1, 3003 Bern, Švýcarsko (https://www.edoeb.admin.ch);

(g)       Pokud se zpracování zakládá na souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat, což však nemá vliv na postup zpracování údajů před zrušením souhlasu.

Svá práva můžete uplatnit kdykoli podáním žádosti na adresy uvedené v odstavci 2 výše. Uplatňování těchto práv je v obecné rovině podmíněno prokázáním totožnosti (např. kopií občanského nebo jiného průkazu).

Společnost GF si vyhrazuje právo na uplatnění zákonných výjimek, např. pokud má společnost GF povinnost uchovávat nebo zpracovávat určité údaje, vyšší zájem nebo osobní údaje potřebuje pro uplatňování nároků. Společnost GF může zamítnout požadavky, které jsou přehnané nebo zneužívají příslušná práva. Pokud je uplatňování určitých práv spojeno s náklady, bude vás společnost GF předem informovat.

 

8. Soubory cookie

9. Analýza používání webových stránek

Webové stránky GF využívají Google Analytics, službu pro analýzu webů od Google Inc., společnosti se sídlem v USA, www.google.com (dále jen „Google“). Funkce služby, které společnost GF využívá, jsou funkce „univerzální analýzy“. Díky tomu je možné přiřazovat data, relace a komunikaci napříč několika zařízeními ID anonymního uživatele, což společnosti GF dává možnost analyzovat aktivity uživatele na všech zařízeních. Google Analytics používá soubory cookie, což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webovým stránkám GF měřit a analyzovat, jakým způsobem návštěvníci web používají.

Informace generované soubory cookie ohledně používání webových stránek GF (včetně vaší IP adresy) jsou předávány na server Google v USA, kde se ukládají. Pokud je však na těchto webových stránkách aktivována anonymizace IP adresy, společnost Google vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v ostatních státech podle Dohody o Evropském hospodářském prostoru nejdříve zašifruje. Celá IP adresa bude na server Google v USA převedena a poté zašifrována pouze ve výjimečných případech. Rádi bychom zdůraznili, že na těchto webových stránkách GF byla služba Google Analytics rozšířena a zahrnuje anonymizaci IP adres za účelem zajištění anonymního shromažďování IP adres (tzv. maskování IP adres).

Společnost Google postupuje podle pravidel ochrany údajů dohod „EU-US Privacy Shield“ a „Swiss-US Privacy Shield“ a je zaregistrována v rámci programu „Privacy Shield“ Ministerstva obchodu Spojených států a Evropské komise a švýcarské vlády. IP adresa zjištěná z vašeho prohlížeče službou Google Analytics nebude sloučena s ostatními údaji zjištěnými společností Google. Z pověření GF využívá společnost Google tyto informace k analýze způsobu používání webových stránek GF, vytváření přehledů o aktivitách na webových stránkách a poskytování dalších služeb společnosti GF, které souvisejí s používáním webových stránek GF a internetu. Společnost Google může tyto informace předávat třetím stranám podle zákonných požadavků nebo v případě, že tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google.

Společnost GF využívá službu Google Analytics pro sledování svých oprávněných zájmů na vytvoření služby, která splňuje požadavky zákazníků a umožňuje statistickou analýzu a efektivní propagaci naší webové stránky. Používání souborů cookie můžete zamítnout zadáním příslušného nastavení v prohlížeči; mějte však na paměti, že pokud tak učiníte, nebudete moci využívat všech funkcí webových stránek GF. Sledování službou Google Analytics můžete do budoucna zrušit stažením a instalací rozšiřovacího prvku aktuálního webového prohlížeče pro zrušení služby Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Soubory cookie pro zrušení sledování zamezují shromažďování dat během jakýchkoli budoucích návštěv příslušných webových stránek GF. Chcete-li zamezit shromažďování dat v rámci univerzální analýzy napříč několika zařízeními, musíte sledování zrušit na všech systémech, které používáte.

Pro více informací o službě Google Analytics, podmínkách používání a ochraně údajů klikněte na: https://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.

10. Siteimprove

Webové stránky GF využívají Siteimprove, službu analýzy webů od Siteimprove Inc., společnosti se sídlem v Dánsku, https://siteimprove.com/ (dále jen „Siteimprove“). Siteimprove používá soubory cookie pro analýzu používání webových stránek. Informace vytvářené soubory cookie se převádí na server Siteimprove, kde se ukládají. Siteimprove může shromažďovat statistiky o využití stránek, například o tom, kdy uživatel naposledy webovou stránku navštívil, nebo sledovat pořadí stránek, které uživatel během své poslední návštěvy zobrazoval. Tyto informace se pak používají pro zlepšení prostředí pro uživatele webových stránek a umožňují uživatelům vyhledávat informace rychleji. Soubory cookie Siteimprove obsahují náhodně vygenerované ID, které se používá pro rozpoznání prohlížeče, pokud nějaký uživatel navštíví stránku. Soubor cookie neobsahuje žádné osobní údaje a používá se pouze pro analýzu webu. Rádi bychom zdůraznili, že na těchto webových stránkách GF byla služba Siteimprove rozšířena a zahrnuje anonymizaci IP adres za účelem zajištění anonymního shromažďování IP adres (tzv. maskování IP adres).

Pro více informací o službě Siteimprove, podmínkách používání a ochraně údajů klikněte na: https://siteimprove.com/en/privacy/privacy-policy/.

11. Plugin sociálních médií

Společnost GF může využívat zásuvné moduly sociálních sítí (např. Facebook, Twitter, Google+ nebo LinkedIn), které lze rozlišit podle příslušných tlačítek sdílení. Tyto zásuvné moduly sociálních sítí umožňují uživatelům těchto platforem sociálních sítí uveřejňovat odkazy webových stránek GF na svých profilech sociálních sítí, ukládat je nebo je sdílet se svými kontakty na sociálních sítích.

Pokud zásuvné moduly sociálních sítí používáte, odesíláte příslušným platformám sociálních sítí osobně identifikovatelné údaje. Komentáře ani aktivity osob, které zásuvné moduly sociálních sítí používají, nejsou kontrolovány, společnost GF je nepodporuje a ani za ně neodpovídá. Osoby, které sdílejí obsah GF prostřednictvím zásuvných modulů sociálních sítí, nejsou oprávněni hovořit jménem společnosti GF nebo ji zastupovat.

Tyto zásady se nevztahují na jakoukoli propojednou webovou stránku, která společnosti GF nepatří. Pokud otevíráte odkaz na jiné webové stránky, měli byste si přečíst příslušné zásady ochrany osobních údajů webové stránky. Zpracování osobních údajů je odpovědností příslušného provozovatele osobních údajů a řídí se pravidly na ochranu údajů. Společnost GF nepřijímá od těchto provozovatelů jakékoli údaje o vás.

12. Změny zásad ochrany osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se může čas od času bez upozornění změnit.

13. Informace o ochraně osobních údajů pro žadatele

Tyto informace o ochraně osobních údajů se vztahují na všechny společnosti skupiny Georg Fischer Corporation (viz O společnosti GF, souhrnně označováno jako „GF“). Poskytuje podrobnosti o typu, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů v kontextu náborového řízení. GF zpracovává údaje, které společnosti GF poskytujete v souvislosti s vaší (pravděpodobnou) žádostí (online, e-mailem nebo písemně). Pokud podáte přeběžnou žádost a udělíte souhlas, vaši žádost případně předáme ostatním společnostem GF.
 
Controller a pověřenec pro ochranu osobních údajů ve společnosti GF
Podle zákona na ochranu osobních údajů je kontrolním subjektem odpovědným za zpracování vašich údajů společnost GF, u které se ucházíte o místo. V případě nutnosti můžete pověřence pro ochranu osobních údajů ve společnosti GF kontaktovat poštou na následující adrese: Georg Fischer Ltd, Amsler-Laffon-Strasse 9, 8201 Schaffhausen, Švýcarsko nebo e-mailem na dataprotection@georgfischer.com.
 
Online portál
Pokud podáváte žádost prostřednictvím online portálu, musíte si pro tento účel vytvořit vlastní profil uchazeče. Pro tento účel je nutné zadat oslovení, křestní jméno, příjmení, e-mailovou adresu, datum narození a heslo, nahrát životopis a vybrat příslušný jazyk. Můžete nahrát další údaje a informace, které jsou podle vás pro žádost důležité, a to až do limitu povoleného objemu dat.
 
Účel a právní základ zpracování údajů
Společnost GF zpracovává údaje v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU (GDPR) a zákony na ochranu osobních údajů daných států výhradně
  • za účelem plnění smlouvy nebo příprav na uzavření smlouvy (podle čl. 6 (1) bod (b) GDPR): vedení náborového řízení, správu online portálu, hodnocení zkušeností a kvalifikace a případně v souvislosti s uzavřením pracovní smlouvy. Dojde-li k uzavření pracovní smlouvy, bude sjednáno ustanovení, že mohou být ukládány vaše osobní údaje, včetně doby trvání a účelu;
  • pro splnění zákonné povinnosti (pole čl. 6 (1) bod (c) GDPR): splnění povinnosti kontroly a přehledů podle daňového zákona a dodržování zákonných lhůt pro uchovávání údajů;
  • pro účely oprávněných zájmů (podle čl. 6 (1) bod (f) GDPR): statistické účely nebo pro přihlášení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků;
  • pokud jste udělili výslovný souhlas (podle čl. 6 (1) bod (a) GDPR): odběr pracovních pozic a zveřejnění údajů.
Převod dat
Bez vašeho výslovného souhlasu bude společnost GF převádět údaje pouze v povoleném rozsahu a tam, kde je to nezbytné. Pokud společnost GF převádí údaje do zemí s úrovní ochrany údajů, která neodpovídá úrovni v Evropské unii, Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo Švýcarsku, bude tak činit pouze v případě, že je v těchto zemích zaručena adekvátní ochrana údajů (například standardními ustanoveními dohod EU nebo US Privacy Shield).
 
Uchovávání a výmaz
Profil uchazeče, který jste si vytvořili na online portálu, můžete kdykoli sami smazat.
Pokud nedojde k uzavření pracovní smlouvy a nepožadujete výmaz údajů k dřívějšímu datu, budou údaje automaticky vymazány nebo zanonymizovány nejpozději do šesti měsíců po skončení náborového řízení.
Pokud jste se o pracovní pozici ucházeli online a v kolonce „Zveřejnění údajů“ jste udělili svůj souhlas, nebudou vaše údaje po šesti měsících vymazány, jak je uvedeno výše. Namísto toho budou uloženy po dobu trvání náborového řízení a dalších 24 měsíců. Důvodem je požadavek zasílání e-mailových upozornění na vhodné volné pozice ve společnosti GF, pokud budou nabízeny. Po skončení tohoto období budou vaše údaje stejným způsobem automaticky vymazány nebo zanonymizovány. Pokud chcete údaje vymazat ještě dříve, informujte společnost GF. Svůj souhlas udělený v části „Zveřejnění údajů“ můžete kdykoli bez uvedení důvodu zrušit.
Výše uvedené neplatí, pokud zákonná ustanovení vylučují výmaz, další uchovávání je vyžadováno pro účely důkazního řízení nebo jste vyjádřili souhlas s delším obdobím uchovávání (například v souvislosti s pracovní smlouvou). V zemích mimo EHP mohou platit odlišná ustanovení (například: Čína a Spojené státy americké 2 roky; počínaje zamítnutím)
 
Odběr pracovních pozic
Pokud jste se na webových stránkách GF zaregistrovali k odběru pracovních pozic, a vyjádřili jste proto svůj souhlas s používáním určitých údajů, budou tyto údaje použity pro zasílání informací e-mailem (informační zpravodaj) o volných pozicích ve společnosti GF v případě, že by pro vás mohly být zajímavé. Pokud si již nepřejete informační zpravodaj dostávat, můžete odběr kdykoli odhlásit pomocí odkazu „Odhlásit odběr“, které je součástí každého informačního zpravodaje, a tím zároveň aktivovat výmaz nebo zanonymizování údajů poskytnutých k tomuto účelu.
 
Zabezpečení a důvěrnost informací
Společnost GF chrání údaje před neoprávněným přístupem, zneužitím nebo nevhodným převodem, neoprávněými změnami nebo nezákonným odstraněním či náhodnou ztrátou, a to vhodnými technickými a organizačními opatřeními. Každá strana, která má ze zákona přístup k vašim údajům, má vůči společnosti GF povinnost nakládat s těmito údaji jako s důvěrnými a chránit je.
 
Vaše práva
Kdykoli můžete v budoucnu podat námitku vůči zpracování vašich údajů ze strany společnosti GF nebo zrušit svůj souhlas; můžete také uplatnit svá práva na přístup, opravu či výmaz, omezení zpracování a přenositelnost údajů. Ve věci zpracování vašich údajů společností GF máte dále právo podat stížnost a adresovat ji pověřenci pro ochranu údajů v rámci spolenčosti GF a kdykoli také dozorovému úřadu pro ochranu údajů.
 
Dodatky
Tyto informace o ochraně údajů mohou být čas od času bez předchozího oznámení doplňovány.
 
Aktualizováno: Červen 2020

Aktualizováno: Května 2021

Kontakt

Holger Schieb

Corporate Data Protection Officer, Attorney at Law

Georg Fischer AG

Amsler-Laffon-Strasse 9

8201 Schaffhausen

Švýcarsko