Trung tâm Truyền thông

Tin tức và báo cáo cập nhật về các mốc quan trọng của GF Piping Systems, bao gồm các sản phẩm mới, địa điểm mới, mở rộng địa điểm và triển lãm tại các thị trường đa dạng mà chúng tôi hoạt động.

Trung tâm Truyền thông của GF Piping Systems là nguồn tin chính thức cho các tin tức liên quan đến GF Piping Systems. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các thông cáo truyền thông về sản phẩm, hội chợ thương mại và dự án của chúng tôi cũng như hình ảnh báo chí. Nếu bạn là nhà báo và cần thêm thông tin hoặc bạn muốn sắp xếp một cuộc phỏng vấn, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Bạn có thể sử dụng ảnh từ trang web này miễn là bạn ghi rõ thông tin “Ảnh: GF Piping Systems.