Mẫu đơn ứng tuyển

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến GF Piping Systems. Vui lòng điền vào biểu mẫu dưới đây để ứng tuyển.

Ứng tuyển công việc: Dữ liệu của bạn

Vui lòng điền tất cả các trường bắt buộc có đánh dấu *

Add Choice

Tải lên tài liệu của bạn

Định dạng ưu tiên: Word, RTF hoặc PDF. Nếu bạn muốn đính kèm một số tài liệu vào đơn ứng tuyển của mình, vui lòng nén thành tệp ZIP.

Trường này là bắt buộc

Không có mục nào được chọn

Đồng ý về quyền riêng tư *

This is required

Không thể gửi biểu mẫu. Vui lòng xem lại các trường được đánh dấu.

Disclaimer

Xin lưu ý rằng bạn chịu rủi ro về mọi dữ liệu cá nhân mà bạn truyền qua Internet đến Georg Fischer AG hoặc các công ty con. Trong mọi trường hợp, Georg Fischer sẽ không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với những mất mát, thiệt hại hoặc thương tích mà bạn gây ra do quyết định truyền dữ liệu cá nhân của bạn qua Internet.

Bạn đồng ý bằng cách truyền dữ liệu cá nhân của bạn cho Georg Fischer qua Internet, dữ liệu đó có thể được Georg Fischer lưu trữ và xử lý liên quan đến việc làm tiềm năng. Thỏa thuận của bạn bao gồm cho phép chuyển dữ liệu đó tới bất kỳ công ty con nào của chúng tôi, công ty này cũng có thể lưu trữ và xử lý dữ liệu. Điều này bao gồm khả năng dữ liệu được chuyển ra nước ngoài để có thể được truy cập trên toàn thế giới, bao gồm cả ở các quốc gia có thể không có bất kỳ luật hoặc tiêu chuẩn bảo vệ dữ liệu nào.

Khi Georg Fischer nhận được dữ liệu của bạn, trong phạm vi chúng tôi có quyền kiểm soát đối với dữ liệu đó, chúng sẽ được bảo vệ trong khả năng của chúng tôi để không bị tiết lộ cố ý hoặc vô ý cho những người, tổ chức không cần sử dụng dữ liệu liên quan đến mối quan tâm của bạn với việc làm tiềm năng. Tất cả dữ liệu do bạn cung cấp sẽ bị hủy trong vòng sáu tháng sau khi đơn ứng tuyển bị từ chối.

Tất cả các công ty con của Georg Fischer AG hoạt động tại Hoa Kỳ đều là những nhà tuyển dụng có cơ hội bình đẳng và tuân thủ đầy đủ các luật việc làm hiện hành của liên bang, tiểu bang và địa phương.