Hållbarhet

Hållbarhet tillför ett mervärde för människor, miljön och för företaget. I egenskap av ett globalt företag har vi ett särskilt ansvar. Vi står inför morgondagens utmaningar i vårt dagliga arbete. Vi skapar våra strukturer, processer och system enligt ekonomiska och sociala aspekter och övervakar dem på nära håll. För oss ingår våra anställdas välbefinnande, utvecklingen av miljövänliga produkter, resursbevaring och hållbara processer i vår företagsfilosofi.

Sustainability creates added value

Ecodesign – Hållbar resursanvändning

Vi strävar efter att bevara naturliga resurser, både i vår dagliga verksamhet och när det gäller hur våra produkter används i kundapplikationer. Genom att fokusera på vår kärnkompetens – vattenhantering och säker transport av vätskor – bidrar vi till att garangera att den värdefulla resursen vatten används på ett ekonomiskt sätt. Våra produkter är också energisparande. Tack vare rätt design (ecodesign), lämpliga material, korrekt dimensionering och lämplig kontroll av individuella komponenter, kan energiförbrukningen minskas. Detta leder i sin tur till att vår miljö skyddas och sänker samtidigt kostnaderna för våra kunder.

Minskade utsläpp av koldioxid under produktionsprocessen

På produktionsanläggningar är den största miljöboven energiförbrukning. Icke förnybara resurser förbrukas och utsläpp produceras. Vi strävar ständigt efter att förbättra energieffektiviteten och minska koldioxidutsläpp genom att optimera våra produktionsprocesser.

Våra anställdas hälsa är viktig för oss

Att minska olyckor och frånvaro är något vi prioriterar. Friska anställda som känner sig bekväma på arbetet är motiverade, vilket är en förutsättning för nöjda kunder. Vi arbetar aktivt med att tillhandahålla en hälsosam arbetsmiljö, förebygga olyckor och minska sjukfrånvaron.

Arbeta tillsammans med våra leverantörer

Ett företags sociala och miljömässiga ansvar täcker också valet av samarbetspartners. I sin uppförandekod för leverantörer definierar Georg Fischer kraven för alla sina leverantörer av varor och tjänster. Huvudpunkterna i uppförandekoden för leverantörer är etiskt uppförande, hänsyn till mänskliga rättigheter, socialt acceptabla arbetsvillkor, efterlevnad av miljöstandarder och implementering av ledningssystem.

Nyckelutförandeindikatorer

Inom ramen för årlig rapportering om hållbarhet, gör Georg Fischer en sammanställning av sociala indikatorer på alla sina anläggningar. På produktionsanläggningarna samlas även miljöindikatorer in. Dessa indikatorer som sammanställs i Informationssystemet för hållbarhet (Sustainability Information System (SIS)) har baserats på det globala rapporteringsinitiativet (Global Reporting Initiative (GRI)) och publiceras i Georg Fishers Hållbarhetsrapport.

The European Plastic Pipes and Fittings Association

The European Plastic Pipes and Fittings Association
www.teppfa.eu

Våra certifieringar

Våra certifieringar

Hanteringssystem och etablerade internationella certifieringar är ett bevis på vårt ansvarstagande vad gäller kvaliteten

Vad kvalitet betyder för oss...