Disclaimer

Copyright, disclaimer, aansprakelijkheidsbeperking

(A) Alle content op de website zelf is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Georg Fischer ("Georg Fischer"). Alle handelsmerken, servicemerken en handelsnamen op deze website
zijn eigendom van Georg Fischer.

+ GF + is een geregistreerd handelsmerk van Georg Fischer ltd.

Content van deze website mag in geen geval worden gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, gedownload, gepost, verzonden of verspreid zonder hier vooraf toestemming voor te hebben van Georg Fischer. Alleen downloaden van materiaal bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik met behoud van alle auteursrechten of andere eigendomsrechten is toegestaan.

(B) Deze informatie wordt door Georg Fischer verstrekt zonder enige garantie, expliciet of impliciet, met inbegrip van enige impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De technische gegevens zijn niet bindend en niet uitdrukkelijk gerechtvaardigd. Zij zijn onderhevig aan verandering.

Noch Georg Fischer, noch haar gelieerde ondernemingen, zijn aansprakelijk voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden, omissies of andere gebreken in de hierin opgenomen informatie, ongeacht de oorzaak of de duur, of voor eventuele claims of verliezen die daaruit voortkomen of daarmee worden veroorzaakt. Geen van de voorgaande partijen is aansprakelijk voor eventuele aanspraken van derden of verliezen van welke aard ook.

(C) Gebruik van deze website geschiedt normaliter zonder opslag van persoonlijke gegevens.
In het geval dat persoonsgegevens worden gevraagd dan verklaart Georg Fischer vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan. Het verzamelen en opslaan van gegevens kan te allen tijde worden geweigerd.

service

  •