Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen

1.1. Huidige algemene verkoopvoorwaarden (hierna "Algemene Voorwaarden" genoemd) zijn van toepassing op alle Producten die door Georg Fischer NV (hierna "GF" genoemd) aan de Koper worden geleverd.

Zij zijn ook van toepassing op alle toekomstige handelstransacties, zelfs wanneer er geen uitdrukkelijke verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden wordt gemaakt.

1.2. Alle juridische transacties (zowel éénzijdige, wederzijdse als meerzijdige juridische transacties, zoals het afsluiten, de geschillen, de betwisten, enz.) van GF en de Koper moeten schriftelijk zijn om geldig te zijn.

Aan deze Algemene Voorwaarden afwijkende of aanvullende bepalingen, in het bijzonder de algemene inkoopvoorwaarden van de Koper en mondelinge overeenkomsten zijn slechts toepasselijk indien zij schriftelijk door GF zijn aanvaard of indien zij GF bevoorrechten.

De schriftelijke vorm wordt geacht te zijn voldaan met alle vormen van verzending, bewezen in tekstvorm, email enz., met uitsluiting van verzending per fax.

1.3. Offertes zijn slechts bindend indien zij een specifieke termijn voor aanvaarding bevatten.

 

2. Omvang van de leveringen

2.1. Het productassortiment van GF kan worden gewijzigd met een voorafgaandelijke kennisgeving van twee (2) maanden.

2.2. De orderbevestiging regelt de omvang en de uitvoering van het contract.

2.3. GF heeft het recht beroep te doen op onderaannemers.

 

3. Lokale wetten en voorschriften, exportbepalingen

3.1. De Koper moet GF’s aandacht vestigen op alle lokale wetten en voorschriften van de plaats van bestemming die verband houden met de uitvoering van het contract en de naleving van relevante veiligheidsvoorschriften en goedkeuringsprocedures.

3.2. Tenzij anders overeengekomen in overeenstemming met artikel 3.1, zullen de leveringen voldoen aan de voorschriften en normen toepasselijk op de maatschappelijke zetel van GF.

3.3. In geval van wederuitvoer is de Koper verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke exportcontrolevoorschriften.

 

4. Prijs

4.1. Tenzij anders overeengekomen, worden de prijzen geacht in EUR, netto, EXW (Incoterms 2020 van het ICC, of de laatste versie) te zijn op de productieplaats van GF, inclusief standaardverpakking.

4.2. Indien, in tegenstelling tot EXW (Incoterms 2020 van het ICC, of de laatste versie), op de productieplaats van GF, kosten van welke aard ook, in het bijzonder alle bijkomende kosten, zoals de kosten van vervoer, vracht, verzekering, uitvoer, doorvoer en invoervergunningen, enz., alsmede alle soorten belastingen, vergoedingen, rechten, enz. in verband met het contract, ten laste van GF komen, behoudt GF zich het recht voor de prijzen dienovereenkomstig aan te passen in geval van een kostenwijziging.

4.3. Indien de Producten geleverd worden met aanvullende verpakkingen bovenop de standaardverpakking, wordt zulke verpakking aanvullend in rekening gebracht.

 

5. Betalingsvoorwaarden

5.1. De Koper voert betaling uit op de plaats van GF binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de factuur zonder enige aftrek, zoals bijvoorbeeld kortingen, kosten, belastingen of contributies.

5.2. De Koper heeft slechts een recht op verrekening van tegenvorderingen die ofwel door GF niet betwist zijn ofwel door een bevoegde rechter rechtmatig aan de Koper zijn toegekend.

De Koper heeft geen recht op inhouding van verschuldigde betalingen indien niet essentiële delen van de levering nog in behandeling zijn voor zover het gebruik van het geleverde als gevolg daarvan niet onbruikbaar is.

5.3. Indien de aanbetalingen of de conventionele zekerheden niet tijdig werden gesteld, heeft GF het recht zich aan het contract te houden of het contract te ontbinden en in beide gevallen een schadevergoeding te vorderen.

5.4. Indien de Koper, om welke reden, een betalingsachterstand heeft, of indien GF ernstige bezorgdheden heeft dat dat GF geen volledige of ontijdige betaling zal ontvangen vanwege omstandigheden die zich hebben voorgedaan sinds het aangaan van het contract, heeft GF het recht, zonder beperkt te zijn in haar door de wet voorgeschreven rechten, de verdere uitvoering van het contract te weigeren en de Producten gereed voor verzending in te houden totdat nieuwe betalings- en leveringsvoorwaarden overeengekomen zijn en totdat GF naar genoegdoening zekerheden heeft ontvangen. Indien een dergelijke overeenkomst niet binnen een redelijke termijn kan worden bereikt, of indien GF geen genoeg doende zekerheden ontvangt, is GF gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen

5.5.      Indien de Koper zich niet houdt aan de overeengekomen betalingsvoorwaarden, is de Koper zonder voorafgaandelijke kennisgeving nalatigheidsintresten verschuldigd berekend overeenkomstig artikel 5 van de Belgische wet van 2 augustus 2002 inzake de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Het recht om bijkomende schade te vorderen is voorbehouden.

 

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1.      Voor zover erkend door de jurisdictie van het land van bestemming van de Producten zijn de volgende bepalingen van dit artikel 6 van toepassing

In ieder geval, worden de volgende bepalingen beschouwd als inhoudelijk en taalkundig van elkaar gescheiden en zijn ze op zichzelf van toepassing.

6.2.      Eenvoudig eigendomsvoorbehoud: GF behoudt het eigendom van alle Producten die door GF geleverd worden tot volledige betaling van de prijs voor de betreffende Producten (inclusief, desgevallend, transportkosten, belastingen, rechten of heffingen nalatigheidsintresten). De Koper zal, derden die een zekerheidsrecht op activa kunnen doen gelden, informeren dat het Product (de Producten) eigendom is (zijn) en bijft (blijven) van GF tot volledige betaling van de prijs voor de betreffende Producten.

6.3.      Verwerking of bewerking door de Koper van de door GF geleverde Producten wordt altijd uitgevoerd voor GF. Indien de geleverde Producten verwerkt of onlosmakelijk gecombineerd of gemengd worden met objecten die GF niet toebehoren, is de mede-eigendom van het nieuwe object verworven in verhouding tot de waarde van de Producten geleverd door GF tot de andere verwerkte objecten op het moment van verwerking of in verhouding tot de waarde van de Producten geleverd door GF tot de andere gecombineerde of gemengde objecten op het moment van de combinatie of de menging. Indien de Producten door de Koper worden gecombineerd of gemengd met andere objecten om één object te vormen en indien het andere object beschouwd moet worden als het hoofdobject, is de Koper verplicht de mede-eigendom over te dragen aan GF op een pro rata basis voor zover het hoofdobject toebehoort aan de Koper. De Koper bezit de exclusieve eigendom of mede-eigendom namens GF.

6.4.      Gedurende de periode van eigendomsvoorbehoud onderhoudt de Koper de leveringen op eigen kosten en verzekert ze ten voordele van GF tegen diefstal, uitval, brand, water en andere risico's. De Koper neemt verder alle maatregelen teneinde te verzekeren dat de eigendomstitel van GF op geen enkele manier wordt gecompromitteerd of ingetrokken.

6.5.      Uitgebreid eigendomsvoorbehoud

6.5.a.   Indien de Koper Producten waarop de eigendom is voorbehouden, in het kader van normale bedrijfsvoering, doorverkoopt, stelt de Koper zijn klanten en elke andere derde overnemende partij van de Producten op de hoogte van het bestaan van het eigendomsvoorbehoud op de Producten ten voordele van GF. Indien de Koper Producten doorverkoopt, draagt de Koper van rechtswege ten titel van zekerheid van de schuldvorderingen die GF lastens de Koper bezit, elke vordering die de Koper lastens derde partijen ingevolge de doorverkoop bezit, over aan GF. GF verbindt zich af te zien van invordering zolang de Koper zijn betalingsverplichtingen volledig nakomt, dit wil in het bijzonder zeggen wanneer zij niet in betalingsverzuim is, wanneer geen aanvraag voor het instellen van een insolventieprocedure is ingediend of dreigt en er geen andere beperking of bedreiging is van haar vermogen om uit te voeren. Indien de Koper haar betalingsverplichtingen niet volledig nakomt, kan GF de Koper verzoeken de overgedragen vorderingen alsook hun schuldenaars bekend te maken, alle informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor de invordering, alle daarmee verband houdende documenten te overhandigen en de overdracht van vordering mee te delen aan de schuldenaar (derde partij).

6.5.b.   De Koper is niet gerechtigd Producten bezwaard met een eigendomsvoorbehoud geheel of gedeeltelijk te verpanden, te hypotheken of andere zekerheden op of in de Producten toe te kennen of andere beschikking te nemen die de titel van GF op deze Producten in gevaar brengen. De Koper verbindt zich ertoe GF zonder onnodige vertraging schriftelijk op de hoogte te stellen indien en voor zover derden het genot hebben of verwacht worden te verkrijgen van Producten bezwaard met het eigendomsvoorbehoud.

6.6.      Algemeen eigendomsvoorbehoud

Het eigendomsvoorbehoud zoals bedoeld in artikel 6.2 is beperkt tot de prijs van de betreffende goederen (inclusief, desgevallend, transportkosten, belastingen, rechten of heffingen nalatigheidsintresten).

 

7. Leveringsvoorwaarden

7.1.      Tenzij anders overeengekomen (zie artikel 4) worden de Producten geleverd EXW (Incoterms 2020 van de ICC, of de laatste versie) productieplaats van GF.

7.2.      De leveringstermijn gaat in zodra het contract gesloten is, alle officiële formaliteiten, zoals invoer- en betalingsvergunningen, verkregen zijn en alle essentiële technische problemen geregeld zijn.

De leveringstermijn en de leveringsdata worden geacht naar behoren te zijn nageleefd wanneer bij het verstrijken van de leveringstermijn of op de leveringsdatum de Producten gereed zijn voor verzending.

7.3.      Deelzendingen zijn in de mate van het redelijke toegestaan en GF heeft het recht dergelijke deelleveringen te factureren.

7.4.      De levering is onderworpen aan de volgende voorwaarden te weten dat de leveringstermijn naar redelijkheid verlengd wordt respectievelijk de leverdatum uitgesteld:

7.4.a.   indien de informatie van de Koper verzocht bij GF voor de uitvoering van het contract niet tijdig is ontvangen, of indien de Koper deze later wijzigt en aldus vertraging veroorzaakt in de levering van de Producten;

7.4.b.   indien GF verhinderd wordt het contract uit te voeren ingevolge overmacht. Wordt in het bijzonder als overmacht beschouwd elke onvoorziene gebeurtenis waarover GF geen controle heeft en die de prestaties van GF commercieel onredelijk of onmogelijk maakt, zoals vertraagde of gebrekkige leveringen van onderaannemers, arbeidsgeschillen, overheidsbevelen of –voorschriften, tekorten aan materialen of energie, ernstige verstoringen in de werkzaamheden van GF, zoals de volledige of gedeeltelijke vernietiging van de fabriek en apparatuur/uitrusting of het uitvallen van essentiële installaties, ernstige verstoringen in transportvoorzieningen, bijv. onbegaanbare wegen.

 

Indien het gevolg van overmacht een periode van zes (6) maanden overschrijdt, kan elke partij het contract onmiddellijk beëindigen.

 

In geen geval is GF aansprakelijk voor enige schade of verlies van welke aard ook, voortvloeiend uit of veroorzaakt door een dergelijk geval van overmacht.

7.4.c.   Indien de Koper vertraging heeft bij de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van het contract, in het bijzonder indien de Koper zich niet houdt aan de overeengekomen betalingsvoorwaarden of indien zij niet tijdig de overeengekomen zekerheden verstrekt.

7.5.      Indien om redenen toerekenbaar aan GF de overeengekomen leveringstermijn of een redelijke verlenging daarvan overschreden wordt, zal GF niet geacht worden in gebreke te zijn totdat de Koper GF schriftelijk een redelijke verlenging verleend heeft van ten minste twee (2) weken, die eveneens niet is voldaan.

De Koper heeft dan recht op de rechtsmiddelen die de wet haar biedt, met dien verstande dat, behoudens de beperkingen van artikel 10, schadeclaims beperkt zijn tot maximaal tien (10) procent van de prijs van de vertraagde levering, tenzij de Koper bewijs levert aanzienlijk meer directe schade, met uitsluiting van elke andere schade, in rechtstreeks causaal verband met deze vertraging lijdt.

7.6.      Indien de Koper de levering van Producten die als gereed voor verzending zijn gemeld niet binnen een redelijke termijn in ontvangst neemt, heeft GF het recht de Producten op kosten en risico van de Koper op te slaan en ze als geleverd te factureren. Indien de Koper nalaat om betaling uit te voeren overeenkomstig de betalingsvoorwaarden, heeft GF het recht om zich te ontdoen van de Producten.

GF verbindt zich de Koper te informeren over de gevolgen van zijn daden of omissie.

7.7.      In geval van beschadiging of verlies van de Producten tijdens het vervoer, moet de Koper de leveringsdocumenten dienovereenkomstig markeren en de schade onmiddellijk laten vaststellen door de vervoerder.

Niet gemakkelijk vast te stellen schade tijdens het vervoer geleden, moet door de Koper binnen zes (6) dagen na ontvangst van de Producten gemeld worden aan de vervoerder.

7.8.      Indien, in strijd met de overeengekomen leveringsvoorwaarden, GF of de Koper taken op zich nemen (bijv. transport, laden of lossen van de te leveren goederen, verzekering, enz.) die niet hun verantwoordelijkheid maar die van de andere contractpartij zijn, worden deze taken geacht te zijn uitgevoerd namens en voor rekening van de respectievelijk verantwoordelijke contractspartij.

In dit opzicht fungeert de persoon die de taak uitvoert als plaatsvervangend agent van de verantwoordelijke contractant.

7.9.      Indien de Koper een bestelling zonder rechtvaardiging annuleert en mocht GF niet aandringen op de uitvoering van het contract, heeft GF recht op een contractuele boete van tien (10) procent van de contractprijs.

Het recht om schadevergoeding te vorderen blijft onaangetast.

 

8. Inspectie, Melding van Gebreken en Schade

8.1.      De Producten worden tijdens de fabricage aan een normale inspectie door GF onderworpen. Aanvullende door de Koper vereiste testen worden schriftelijk overeengekomen en in rekening gebracht aan de Koper.

8.2.      Eén van de voorwaarden voor GF’s verplichting onder de hierna vermelde garanties is dat GF onmiddellijk na ontdekking door de Koper schriftelijk op de hoogte wordt gesteld van elk vermeend gebrek. Kennisgeving met betrekking tot gewicht, aantallen of zichtbare gebreken moet binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de Producten worden gegeven, kennisgeving van andere gebreken dient onmiddellijk en uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen na ontdekking te worden gedaan, in ieder geval binnen de garantieperiode.

8.3.      De Koper mag niet beschikken over vermeend gebrekkige Producten totdat alle garantie- en/of schadeclaims definitief zijn afgehandeld. Op haar verzoek moeten gebrekkige Producten ter beschikking van GF worden gesteld.

8.4.      Op haar verzoek krijgt GF de gelegenheid het gebrek en/of de schade te onderzoeken, hetzij zelf hetzij door een derde, vóór de start van herstelwerkzaamheden.

 

9. Garantie, aansprakelijkheid voor gebreken

9.1.      Garantie

9.1.a.   De garantie is, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, niet overdraagbaar en beperkt tot het land waar de vertegenwoordiger van GF waarmee het contract is gesloten, zich bevindt. Garantievorderingen moeten worden ingediend in het land waar het betreffende Product is gekocht.

9.1.b.   De garantie- of schadevorderingen verjaren twaalf (12) maand na ontvangst van de Producten door de eindgebruiker en uiterlijk achttien (18) maand nadat de Producten door GF verzonden werden, tenzij specifieke toepasselijke productaansprakelijkheidswetgeving in andere verjaringstermijnen zou voorzien in welk geval deze speciale wetgeving toepasselijk is.

 

9.1.c.   Voor reserveonderdelen of herstelde onderdelen is de garantieperiode beperkt tot de oorspronkelijke garantieperiode van het vervangen of herstelde onderdeel, tenzij de Koper binnen de periode voorzien in artikel 9.1.b. het bewijst levert dat het vervangen of herstelde onderdeel eveneens gebrekkig is overeenkomstig artikel 9.2.a..

9.1.d.   Voor Producten vervaardigd volgens specificaties, tekeningen of patronen aangeleverd door de Koper, is de garantie van GF beperkt tot de materialen en vakmanschap.

9.1.e.   Deze garantie is niet van toepassing op schade die voortvloeit uit normale slijtage, oneigenlijke opslag en oneigenlijk onderhoud, het niet opvolgen van de bedieningsinstructies, overbelasting, ongeschikte uitvoerings-/bedieningsmedia, ongeschikte bouwwerkzaamheden of ongeschikte bouwgrond, onbevoegde reparaties of aanpassingen/ wijzigingen door de Koper of derden, het gebruik van andere dan originele reserveonderdelen en andere redenen die buiten de controle van GF vallen.

9.1.f.    Vordering inzake gebrekkige titel verjaren twaalf (12) maand na ontvangst van de Producten door de eindgebruiker.

 

9.2.      Aansprakelijkheid voor gebreken

9.2.a.   Op schriftelijk verzoek van de Koper verbindt GF zich alle geleverde Producten die aantoonbaar te lijden hebben onder een gebrekkig ontwerp, gebrekkige materialen of vakmanschap, verkeerde bedienings- of installatie-instructies of die gebrekkig of onbruikbaar zijn geworden ingevolge een onjuist advies, zo snel mogelijk en gratis te herstellen of te vervangen, GF heeft terzake een middelverbintenis. De vervangen onderdelen moeten worden teruggestuurd naar GF en worden eigendom van GF, tenzij GF van dit recht afziet.

Om werknemers te beschermen tegen giftige of radioactieve stoffen die mogelijks in de betrokken Producten werden overgedragen, moeten gebrekkige onderdelen die naar GF of haar verkooporganisaties worden teruggestuurd, vergezeld zijn van een veiligheidsinformatieformulier (“Material Safety Disclosure Form”). Het formulier kan worden verkregen bij het plaatselijke verkoopbedrijf van GF.

9.2.b.   De Koper is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of vermindering van de contractuele prijs te vorderen indien:

-           de herstelling of de vervanging van het gebrekkig Product onmogelijk is,

-           het gebrekkig Product niet wordt hersteld of vervangen binnen een redelijke termijn, of

-           indien GF herstelling of vervanging van het gebrekkig Product weigert of indien om redenen toerekenbaar aan GF de herstelling of vervanging vertraagd is.

9.3.      In het geval van Producten bedoeld voor huishoudelijke installaties of voor nutsbedrijven:

-           zal GF, in afwijking van artikel 10.3, de ontmantelings- en installatiekosten voor het herstel in oorspronkelijke staat van het gebrekkig Product op zich nemen tot een maximumbedrag van EUR 1.000.000 per voorval.

-           verjaren garantie- en schadevorderingen verjaren - in tegenstelling tot artikel 9.1.b - vijf (5) jaar na de datum installatie of zeven (7) jaar na de productiedatum, afhankelijk van wat zich eerst voordoet.

 

10. Beperking van Aansprakelijkheid

10.1.    De rechten en rechtsmiddelen van de Koper zijn uitsluitend onderworpen aan hudige Algemene Voorwaarden. Alle verdere vorderingen zoals schade, koopprijsvermindering, beëindiging of ontbinding van de overeenkomst zijn uitgesloten, tenzij de Koper binnen de periode voorzien in artikel 9.1.b. het bewijst levert directe schade te lijden in rechtstreeks causaal verband met een grove fout van GF.

 

10.2.    Behoudens indien voorzien in huidige Algemene Voorwaarden is de Koper in geen geval, in welke vorm dan ook, gerechtigd om andere schade te vorderen dan vergoeding voor de herstellingskosten van de gebreken in het geleverde. Dit geldt in het bijzonder voor, maar niet beperkt tot, productieverlies, verlies van gebruik, verlies van orders, winstderving, vorderingen tot terugbetaling door derden en directe of indirecte gevolgschade of elk type lucrum cesans, in elk geval ongeacht het ontstaan, of dit verlies of dergelijke schade door partijen te voorzien of te verwachten was en of deze zich voordoet of veroorzaakt is door contractbreuk (inclusief ernstige schuld), onrechtmatige daad, schending van wettelijke verplichtingen, schadevergoeding of anderszins.

10.3.    In het geval van vordering van de Koper op grond van contractbreuk (inclusief ernstige schuld), onrechtmatige daad, schending van wettelijke verplichtingen, schadevergoeding of anderszins, zal het totale bedrag van dergelijke vorderingen beperkt zijn tot de aankoopprijs van de respectievelijke levering.

10.4.    Deze beperking van aansprakelijkheid geldt eveneens voor de mate waarin GF aansprakelijk is voor handelingen of nalatigheden van hulppersonen zoals haar werknemers of derden ingeschakeld voor de uitvoering van haar verplichtingen. Het is niet van toepassing in geval van onwettige bedoelingen of grove nalatigheid van GF noch in geval van de verplichte wettelijke aansprakelijkheid van GF, met name onder de toepasselijke productaansprakelijkheidswetgeving.

 

11. Gegevens en documenten

11.1.    Technische documenten, zoals tekeningen, beschrijvingen, illustraties en gegevens over afmetingen, prestaties en gewicht, evenals de verwijzing naar normen, zijn slechts ter informatie bedoeld. Ze zijn niet gegarandeerde kenmerken en kunnen aan verandering onderhevig zijn.

11.2.    Alle technische documenten blijven het exclusieve eigendom van GF en mogen alleen worden gebruikt voor de doeleinden die zijn overeengekomen tussen partijen of met instemming van GF. 

 

12. Vertrouwelijkheid, bescherming van persoonsgegevens

12.1.    Elke partij houdt alle commerciële of technische informatie met betrekking tot de werkzaamheden van de wederpartij, waarvan zij kennis heeft verworven in de loop van haar betrekkingen met de wederpartij, strikt vertrouwelijk. Dergelijke informatie mag noch aan derden worden geopenbaard noch gebruikt worden voor andere doeleinden dan overeengekomen.

12.2.    Persoonsgegevens worden alleen door GF verwerkt in overeenstemming met relevante wetten en uitsluitend gebaseerd op een afzonderlijk contract ingediend door GF.

 

13. Scheidbaarheidsclausule

Indien een voorwaarde of een artikel van huidige Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet afdwingbaar of ongeldig geacht worden, blijven alle andere bepalingen volledig van kracht. De niet-afdwingbare of ongeldige bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling, die het dichtst bij de oorspronkelijke bedoeling van de niet-afdwingbare of ongeldige bepaling ligt.

 

14. Plaats van uitvoering, toepasselijk recht en jurisdictie

14.1.    De plaats van uitvoering is de GF-fabriek vanwaar de Producten worden verzonden.

14.2.    Alle kwesties, vragen en geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, handhaving, uitvoering of beëindiging van contractuele relatie, en alle eventuele vragen m.b.t. buitencontractuele en/of onrechtmatige aansprakelijkheid die voortvloeien uit of verband houden met huidige Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van elke collisieregel (Belgisch, buitenlandse of internationale wetten) en de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de Internationale Verkoop van goederen (CISG) (indien van toepassing).

14.3.    De Brusselse hoven en rechtbank zijn exclusief bevoegd bij uitsluiting van elke andere jurisdictie, voor alle geschillen, discussie of vorderingen tussen partijen in relatie tot of vreemd aan huidige Algemene Voorwaarden en/of elke ander contractueel, buitencontractueel (inclusief precontractueel) geschil in verband met het sluiten, de geldigheid, de ongeldigheid, de interpretatie, de handhaving, de uitvoering, de schending of de beëindiging van de contractuele relatie. GF behoudt zich echter het recht voor om rechtszaken in te leiden vóór elke bevoegde rechtbank.

 

Georg Fischer NV/SA

Drie Fonteinenstraat 6

1600 Sint-Pieters-Leeuw

België