Ogólne Warunki Dostawy

W poniższych punktach określono wiążące ramy współpracy w zakresie aspektów związanych z zamówieniami u dostawcy, takich jak warunki dostawy i procesy płatności. Przedstawiono również kwestie odpowiedzialności.

General Purchase Conditions

1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Dostawy stosuje się do wszystkich Produktów dostarczanych przez Georg Fischer Piping Systems Limited („Georg Fischer”) do Kupującego. Mają one również zastosowanie do wszelkich transakcji handlowych w przyszłości, nawet w przypadku braku wyraźnego odwołania do nich.
 2. Wszelkie warunki odmienne lub uzupełniające, w szczególności ogólne warunki handlowe Kupującego i umowy ustne, będą miały zastosowanie wyłącznie, jeżeli zostaną zaakceptowane pisemnie przez firmę Georg Fischer.
 3. Forma pisemna będzie uznana za spełnioną przy dowolnej formie przekazu mającej postać tekstu, takiej jak fax, e-mail. itd.

2 Oferty

Oferty są wiążące tylko wtedy, gdy zawierają wyraźnie określony termin akceptacji.

3 Zakres dostawy

 1. Asortyment produktów Georg Fischer podlega zmianom.
 2. Zakres i realizacja umowy będą regulowane potwierdzeniem zamówienia.

4 Dane i dokumenty

 1. Dokumenty techniczne, takie jak rysunki, opisy, ilustracje i dane wymiarowe, wykonanie i masa, jak również odniesienia do norm są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych. Nie są gwarantowanymi charakterystykami i podlegają zmianom.
 2. Wszystkie dokumenty techniczne pozostają wyłączną własnością firmy Georg Fischer i mogą być wykorzystywane tylko do uzgodnionych celów lub zgodnie z ewentualnym pozwoleniem udzielonym przez firmę Georg Fischer.

5 Poufność, ochrona danych osobowych

 1. Każda ze stron zachowa w ścisłej poufności wszystkie informacje handlowe lub techniczne odnoszące się do działalności biznesowej drugiej strony, o których powzięła wiedzę w trakcie swoich kontaktów z drugą stroną. Informacje takie nie zostaną ani ujawnione osobom trzecim, ani użyte do innych celów niż te, do których informacje te zostały przekazane.
 2. W kontekście relacji umownej z Kupującym mogą być przetwarzane dane osobowe. Kupujący zgadza się na ujawnienie rzeczonych danych osobom trzecim, takim jak zagraniczni podwykonawcy, dostawcy itd.

6 Miejscowe prawa i regulacje, Kontrola eksportu

 1. Kupujący zwróci uwagę firmy Georg Fischer na wszystkie miejscowe prawa i regulacje w miejscu przeznaczenia, które mają związek w realizacją umowy oraz przestrzeganiem obowiązujących regulacji dotyczących bezpieczeństwa, jak też procedur zatwierdzających.
 2. W przypadku reeksportu Kupujący ponosi odpowiedzialność za zgodność z odpowiednimi regulacjami dotyczącymi kontroli eksportu.

7 Cena

 1. O ile nie zostanie uzgodnione inaczej, ceny uważa się za podane jako ceny netto ex works (według Incoterms 2010 ICC lub najnowszej wersji), obejmujące standardowe opakowanie. Wszystkie koszty uzupełniające, takie jak koszt przewozu, ubezpieczenia, licencji eksportowych, tranzytowych i importowych itp. ponosi Kupujący. Kupujący ponosi również koszty wszystkich podatków, opłat, ceł itp. związanych z umową.
 2. Jeżeli koszty opakowania, przewozu, ubezpieczenia, opłat i inne koszty uzupełniające są uwzględnione w cenie wymienionej w ofercie lub w umowie, lub jest wyraźne odniesienie do nich w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia, firma Georg Fischer zastrzega sobie prawo do stosownej rewizji swoich cen w przypadku, gdyby nastąpiły zmiany w odnośnych taryfach.

8 Warunki płatności

 1. Kupujący dokonuje płatności w sposób uzgodniony przez strony bez jakichkolwiek odliczeń, takich jak rabaty, koszty, podatki bądź cła.
 2. Kupujący może jedynie wstrzymać należna zapłatę lub dokonać potrącenia z tytułu roszczeń wzajemnych, które albo zostały wyraźnie uznane przez firmę Georg Fischer, albo ostatecznie przyznane Kupującemu. W szczególności płatność zostanie jednak dokonana, gdy wciąż zaległe są nieistotne pozycje, pod warunkiem, że Produkty już dostarczone nie staną się w rezultacie bezużyteczne.

9 Zachowanie tytułu własności

 1. Produkty pozostaną własnością firmy Georg Fischer do czasu, aż Kupujący ureguluje wszelkie roszczenia, obecne i przyszłe, które firma Georg Fischer może mieć wobec niego.
 2. Jeżeli Kupujący odsprzeda Produkty, do których tytuł własności jest zastrzeżony, w toku zwykłej działalności biznesowej, będzie się uznawać, że na podstawie milczącej zgody scedował na firmę Georg Fischer dochody pochodzące ze swojej sprzedaży łącznie z wszelkimi prawami pobocznymi, zabezpieczeniami i zastrzeżeniami tytułu do czasu, aż zostaną uregulowane wszystkie roszczenia wysuwane przez firmę Georg Fischer. Do czasu odwołania przez firmę Georg Fischer ta cesja nie wyklucza prawa Kupującego do pobierania scedowanych należności.
 3. W zakresie, w jakim wartość Produktów, do których tytuł jest zastrzeżony, łącznie z zabezpieczeniami, przekracza roszczenia firmy Georg Fischer wobec Kupującego o więcej niż 20%, firma Georg Fischer sceduje z powrotem powyższe dochody na rzecz Kupującego na jego prośbę.

10 Dostawa

 1. Termin dostawy rozpoczyna się, gdy tylko zawarta zostanie umowa, załatwione zostaną wszystkie formalności, takie jak zezwolenia importowe i dotyczące płatności oraz uzgodnione zostaną wszystkie istotne kwestie techniczne. Uznaje się, że termin dostawy jest należycie przestrzegany, gdy z jego upływem Produkty są gotowe do wysyłki.
 2. Dostawa podlega następującym warunkom, tj. termin dostawy zostanie zasadnie przedłużony: a) jeżeli firma Georg Fischer nie zostanie zaopatrzona na czas w informacje konieczne do realizacji umowy lub jeżeli dokonane zostaną przez Kupującego późniejsze zmiany, powodujące opóźnienia. b) jeżeli firma Georg Fischer zostanie powstrzymana przed realizacją umowy z powodu działania siły wyższej. Jako siłę wyższą uznaje się równorzędnie każde nieprzewidywalne zdarzenie będące poza kontrolą firmy Georg Fischer, które spowoduje, że działania firmy Georg Fischer będą komercyjnie niepraktyczne lub niemożliwe, takie jak opóźnione lub wadliwe dostawy od podwykonawców, spory pracownicze, nakazy lub regulacje rządowe, braki materiałów lub energii, poważne zakłócenia w zakładach firmy Georg Fischer, takie jak całkowite bądź częściowe zniszczenie fabryki i wyposażenia lub awaria istotnych urządzeń, poważne zakłócenia w infrastrukturze transportowej, np. nieprzejezdne drogi. Jeżeli utrzymywanie się skutków działania siły wyższej przekroczy okres sześciu (6) miesięcy, każda ze stron będzie mogła anulować umowę ze skutkiem natychmiastowym. Firma Georg Fischer nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę lub stratę jakiegokolwiek rodzaju stąd wynikającą, przy czym ewentualne zawieszenie lub anulowanie będzie bez uszczerbku dla prawa firmy Georg Fischer do odzyskania wszystkich należnych kwot w odniesieniu do już dostarczonych przesyłek i poniesionych kosztów. c) jeżeli Kupujący zwleka z wypełnieniem swoich zobowiązań wynikających z umowy, w szczególności, jeżeli nie przestrzega uzgodnionych warunków płatności albo jeżeli nie dostarczył na czas wymaganych zabezpieczeń.
 3. Jeżeli z powodów zależnych od firmy Georg Fischer przekroczony zostanie uzgodniony termin dostawy lub jego uzasadnione przedłużenie, nie będzie to uznawane za niewykonanie zobowiązania przez firmę Georg Fischer do czasu, aż Kupujący udzieli firmie Georg Fischer na piśmie racjonalnego przedłużenia tego terminu o nie mniej niż jeden (1) miesiąc i ten termin również nie zostanie dotrzymany. Kupującemu będzie w takiej sytuacji przysługiwać prawo do skorzystania ze środków przewidzianych w prawie, przy czym zrozumiałe jest, że z zastrzeżeniem ograniczeń Art. 16, roszczenia odszkodowawcze są ograniczone do wysokości maks. 10% ceny opóźnionej dostawy.
 4. Zezwala się na wysyłki cząstkowe, a firmie Georg Fischer przysługuje prawo do fakturowania takich dostaw cząstkowych.
 5. Jeżeli Kupujący nie odbierze dostawy w racjonalnym czasie od chwili powiadomienia o tym, że Produkty są gotowe do wysyłki, firma Georg Fischer będzie miała prawo przechowywać Produkty na koszt i ryzyko Kupującego i fakturować je jako dostarczone. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności, firma Georg Fischer będzie miała prawo do rozporządzenia Produktami.
 6. Jeżeli Kupujący anuluje zamówienie bez uzasadnienia i jeżeli firma Georg Fischer nie będzie nalegać na realizację umowy, firma Georg Fischer będzie miała prawo do kary wynoszącej 10% ceny określonej w umowie, przy czym firma Georg Fischer w dalszym ciągu zastrzega sobie prawo do dochodzenia wyższych odszkodowań. Kupujący będzie miał prawo udowodnić, że firma Georg Fischer nie poniosła żadnej straty lub poniosła stratę znacznie niższą niż kwota kary podlegająca przepadkowi.

11 Opakowanie

Jeżeli Produkty są dostarczane z dodatkowym opakowaniem ponad opakowanie standardowe, to za opakowanie takie będzie pobierana dodatkowa opłata.

12 Przeniesienie ryzyka

 1. Ryzyko tkwiące w Produktach przechodzi na Kupującego z chwilą, gdy opuszczają one fabrykę firmy Georg Fischer (EX WORKS, Incoterms 2010 ICC lub najnowsza wersja), nawet jeżeli dostawa jest realizowana z opłaconym przewozem, na podstawie podobnych klauzul lub gdy dostawa obejmuje instalację, lub gdy przewóz jest organizowany i zarządzany przez firmę Georg Fischer.
 2. Jeżeli dostawa jest opóźniona z powodów poza kontrolą firmy Georg Fischer, ryzyko przechodzi na Kupującego, kiedy zostaje zawiadomiony, że Produkty są gotowe do wysyłki.

13 Przewóz i ubezpieczenie

 1. O ile nie zostanie uzgodnione inaczej, Kupujący ponosi koszt przewozu.
 2. Kupujący ponosi odpowiedzialność za ubezpieczenie transportowe na wypadek uszkodzenia dowolnego rodzaju. Nawet jeżeli takie ubezpieczenie zostanie zawarte przez firmę Georg Fischer, będzie się uważać, że zostało zawarte na polecenie na rachunek Kupującego i na jego ryzyko.
 3. Specjalne prośby dotyczące przewozu i ubezpieczenia należy zgłaszać do firmy Georg Fischer w odpowiednim czasie. W przeciwnym razie przewóz zostanie zorganizowany przez firmę Georg Fischer według jej uznania, lecz bez odpowiedzialności, najszybszym i najtańszym możliwym sposobem. W przypadku dostawy z opłaconym przewozem ustalenia dotyczące transportu zostaną poczynione przez firmę Georg Fischer. Jeżeli Kupujący określi szczególne wymagania, wszelkie dodatkowe koszty z tym związane zostaną poniesione przez niego.
 4. W przypadku uszkodzenia lub utraty Produktów podczas przewozu Kupujący oznaczy stosownie dokumenty i natychmiast uzyska stwierdzenie szkody przez przewoźnika. Szkody niemożliwe do natychmiastowego stwierdzenia powstałe podczas przewozu będą zgłaszane do przewoźnika w ciągu sześciu (6) dni od otrzymania Produktów.

14 Kontrola, Powiadomienie o usterkach i uszkodzeniach

 1. Produkty podlegają normalnej kontroli przez firmę Georg Fischer podczas produkcji. Dodatkowe testy wymagane przez Kupującego zostaną uzgodnione na piśmie, a ich kosztem zostanie obciążony Kupujący.
 2. Warunkiem odpowiedzialności firmy Georg Fischer wynikającej z gwarancji określonych w dalszej części niniejszego dokumentu jest to, żeby firma Georg Fischer została powiadomiona na piśmie przez Kupującego o każdej stwierdzonej wadzie natychmiast po jej wykryciu. Powiadomienie dotyczące masy, ilości lub widocznych wad należy przekazać najpóźniej w ciągu 30 dni od przyjęcia Produktów, powiadomienia dotyczące innych wad natychmiast, najpóźniej w ciągu siedmiu (7) dni roboczych po wykryciu, a w każdym przypadku w ciągu uzgodnionego okresu gwarancji.
 3. Kupujący nie będzie rozporządzać rzekomo wadliwymi Produktami do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich roszczeń gwarancyjnych i/lub odszkodowawczych. Na jego prośbę wadliwe Produkty mają zostać przekazane do dyspozycji firmy Georg Fischer.
 4. Na swoją prośbę firma Georg Fischer dostanie możliwość skontrolowania wady i/lub uszkodzenia przed rozpoczęciem prac naprawczych, albo samodzielnie, albo za pośrednictwem rzeczoznawców będących osobami trzecimi.

15 Gwarancja

 1. Na pisemną prośbę Kupującego firma Georg Fischer zobowiązuje się do naprawienia lub wymienienia według swojego uznania, w możliwie najkrótszym czasie i bezpłatnie, wszystkich dostarczonych Produktów, w których ewidentnie widoczne są skutki wadliwego projektowania, materiałów lub wykonania, wadliwego działania lub wadliwej instrukcji instalacji albo które stały się wadliwe bądź bezużyteczne z powodu błędnych porad. W celu ochrony pracowników przed toksycznymi lub radioaktywnymi substancjami, które mogły zostać przeniesione przez wadliwe części zwrócone do organizacji sprzedażowej firmy Georg Fischer, rzeczonym częściom musi towarzyszyć Formularz ujawnienia substancji niebezpiecznej. Formularz można otrzymać od miejscowego sprzedawcy firmy Georg Fischer lub przez www.piping.georgfischer.com. Wymienione części stają się własnością firmy Georg Fischer, chyba że firma Georg Fischer zrzecze się takiego roszczenia.
 2. Dla Produktów, które są produkowane według specyfikacji, rysunków lub wzorów dostarczonych przez Kupującego, gwarancja firmy Georg Fischer jest ograniczona do odpowiednich materiałów i wykonania.
 3. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny umownej, jeżeli: - naprawa lub wymiana wadliwego Produktu jest niemożliwa; - wadliwy Produkt nie zostanie naprawiony lub wymieniony w racjonalnym okresie; - firma Georg Fischer odmówi naprawy bądź wymiany lub naprawa bądź wymiana opóźni się z powodów zależnych od firmy Georg Fischer.
 4. Dla Produktów lub istotnych komponentów wyprodukowanych przez osobę trzecią, a dostarczanych przez firmę Georg Fischer na podstawie niniejszej umowy, gwarancja firmy Georg Fischer ogranicza się do gwarancji udzielonej przez rzeczoną osobę trzecią.
 5. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia, niewłaściwego przechowywania i konserwacji, braku przestrzegania instrukcji użytkowania, przeciążania lub przeładowania, stosowania niewłaściwych mediów roboczych, nieodpowiednich prac budowlanych, nieodpowiedniego podłoża budowlanego, niewłaściwych napraw lub zmian dokonywanych przez Kupującego lub osoby trzecie, stosowania innych niż oryginalne części zamiennych oraz innych powodów będących poza kontrolą firmy Georg Fischer.
 6. Każde powództwo lub roszczenie wniesione przez Kupującego w tytułu domniemanego naruszenia gwarancji bądź jakiegokolwiek innego zobowiązania firmy Georg Fischer po upływie dwunastu (12) miesięcy od przyjęcia Produktów przez użytkownika końcowego lub najpóźniej osiemnastu (18) miesięcy od chwili wysłania Produktów przez firmę Georg Fischer będzie bezskuteczne.
 7. W przypadku Produktów do użytku w instalacjach domowych lub do dystrybucji wody i gazu: - firma Georg Fischer założy koszt rozmontowania wadliwego Produktu i odtworzenia uszkodzonego obiektu do wysokości 1 000 000 CHF na każde wystąpienie. - roszczenia gwarancyjne lub odszkodowawcze – wbrew przepisom ustępu 15.6 – ulegają przedawnieniu po pięciu (5) latach od daty instalacji lub po siedmiu (7) latach od daty produkcji, zależnie od tego, co przypada wcześniej.

16 Ograniczenie odpowiedzialności

Prawa i środki zaradcze klienta będą regulowane wyłącznie postanowieniami niniejszych Ogólnych warunków dostaw i będą zastępować wszelkie środki zaradcze przewidziane prawem. Wyklucza się wszelkie dalsze roszczenia z tytułu szkód, obniżenia ceny zakupu, rozwiązania lub unieważnienia umowy.

W żadnym przypadku klient nie będzie miał prawa do dochodzenia roszczeń innych niż rekompensata z tytułu kosztów usuwania usterek w dostawach. Odnosi się to w szczególności między innymi do utraty produkcji, utraty możliwości użycia produktu, utraty zamówień, utraty zysku, roszczeń osób trzecich i innych szkód bezpośrednich bądź pośrednich lub wynikowych.

Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności ma jednakowe zastosowanie w zakresie, w jakim firma Georg Fischer ponosi odpowiedzialność za działania i zaniedbania swoich pracowników lub osób trzecich zaangażowanych w wykonywanie jej zobowiązań. Nie ma zastosowania w przypadku niezgodnych z prawem intencji lub rażącego zaniedbania ze strony kierownictwa firmy Georg Fischer oraz w przypadku odpowiedzialności ustawowej firmy Georg Fischer, w szczególności obowiązujących przepisów dotyczących odpowiedzialności za produkt.

17 Rozdzielność

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Ogólnych warunków okaże się nieważne lub niewykonalne w części lub w całości, wszystkie pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy, a niewykonalne lub nieważne postanowienie zostanie zastąpione ważnym postanowieniem, które będzie najbardziej zbliżone do pierwotnego celu niewykonalnego lub nieważnego postanowienia.

18 Miejsce wykonania i Jurysdykcja

 1. Miejscem wykonania dla Produktów jest fabryka firmy Georg Fischer, z której Produkty są wysyłane.
 2. Umowa jest regulowana prawem szwajcarskim bez względu na zapisy o konflikcie przepisów, które wymagałyby stosowania innego prawa.
 3. Każde powództwo cywilne na podstawie domniemanego naruszenia niniejszej umowy zostanie wniesione i będzie rozpatrywane wyłącznie w sądach Schaffhausen, Szwajcaria. Firma Georg Fischer zastrzega sobie jednak prawo do wniesienia powództwa w dowolnym sądzie mającym jurysdykcję nad sporami wynikającymi z niniejszej umowy lub w związku z nią.

3/2011