Building Technology

Our Systems:

iFIT, INSTAFLEX, Lötfittings, Gewindefittings, PRESS-FIT, Primofit, Tempergussfittings,
Armaturen, Sanipex Classic, Sanipex MT, Kalkschutz

Building Technology Regions

Technical Customer Service Building Technology

Holderegger_René

René Holderegger
Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG
Amsler-Laffon-Strasse 9
8201 Schaffhausen
Switzerland

rene dot holderegger #at# georgfischer dot com
Bollinger_René

René Bollinger
Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG
Amsler-Laffon-Strasse 9
8201 Schaffhausen
Switzerland

rene dot bollinger #at# georgfischer dot com
Lucente_Emanuele

Emanuele Lucente
Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG
Amsler-Laffon-Strasse 9
8201 Schaffhausen
Switzerland

emanuele dot lucente #at# georgfischer dot com
Niederberger_Edgar

Edgar Niederberger
Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG
Amsler-Laffon-Strasse 9
8201 Schaffhausen
Switzerland

edgar dot niederberger #at# georgfischer dot com
Walch_Matthias

Matthias Walch
Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG
Amsler-Laffon-Strasse 9
8201 Schaffhausen
Switzerland

matthias dot walch #at# georgfischer dot com

Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG
Amsler-Laffon-Strasse 9
8201 Schaffhausen
Switzerland

ch dot ps #at# georgfischer dot com