Hållbarhetsrapport

Georg Fischer ser sina industriella och sociala förpliktelser som ett långsiktigt åtagande. Dess mål är att vara en föredragen partner för alla dialoggrupper och att utmärka sig för sitt ansvarsfulla, hållbara-medvetna beteende och kontinuitet.

Ny hållbarhetsrapport

Klimatförändringar och uppgiften att tillhandahålla rent dricksvatten är viktiga miljömässiga och sociala utmaningar som samhället står inför. Konsekvenserna av global uppvärmning påverkar både människa och miljö. Vissa möjliga effekter består i höjda havsnivåer, ett förändrat nederbördsmönster, mer frekvent förekommande extrem väderlek och spridning av tropiska sjukdomar. Samtliga tre koncerner inom Georg Fischer strävar efter att bidra inom ramen för ett ökat klimatskydd, både i sina processer och vad gäller de produkter som tillverkas.

Sustainability Report

Interim Sustainability Report 2014

The next full Sustainability Report will be published in 2016.

Sustainability Report 2013

Hållbarhetsrapport

Klimat och energi. Målsättningen med produktionen är att ytterligare förbättra energieffektiviteten och således minska CO2 -utsläppen. Den viktigaste åtgärden på det här området är en ökad värmeåtervinning. Överskottsvärme som samlas in från anläggningar kan användas antingen för uppvärmning eller kraftproduktion, med en minskad energiförbrukning som påföljd. De senaste årens storskaliga utvidgning av värmeåtervinning utgör ett betydande bidragande faktor med hänsyn till energisparande.

Vatten. Enligt World Business Council for Sustainable Development, saknar kring en miljard människor tillgång till rent dricksvatten och 2,5 miljarder människor saknar grundläggande sanitetsanläggningar. 60 procent av alla europeiska städer med över 100,000 invånader använder för närvarande mer grundvatten än vad som förnyas naturligt. Produkter från GF bidrar till en effektiv användning av en här resursen och tillhandahåller långsiktiga systemlösningar för vattenförsörjning, vattenhantering och byggnadsteknologi.

Georg Fischer tillhandahåller regelbundna resultatrapporter inom området hållbarhet. En omfattande hållbarhetsrapport publiceras vartannat år. En förkortad version släpps för åren däremellan.  Rapporteringsperioden omfattar ett kalenderår.


Alger – framtidens råmaterial odlas i bioreaktorer av plaströr


GF Piping Systems för ett nära samarbete med forskning och utveckling av de första bioreaktorerna för algproduktion i Europa och USA. De nya rörsystemen avsedda för denna typ av användning är tillverkade i transparent plast. Det framgångsrika samarbetet med utvecklingspartners som LGem (NL), TH Wildau (D), Texas University i Austin (USA) och AlgEternal (USA) har lett till att de första bioreaktorerna för algodlning har släppts på marknaden.

Kontakt

Stefanie Koch
Corporate Sustainability Officer
Georg Fischer AG
Amsler-Laffon-Strasse 9
8201 Schaffhausen
Schweiz

stefanie dot koch #at# georgfischer dot com